Vi arbetar för att
skapa en bättre framtid

Vår hållbarhetsstrategi har fem fokusområden, vart och ett med mål för år 2025. Dessa sätter en tydlig riktning för det kommande arbetet.

01. Minska miljöpåverkan från våra produkter
02. Minska utsläppen av växthusgaser
03. Använd resurserna effektivt
04. Trä från hållbart skogsbruk
05. Företagens sociala ansvar

Vår hållbarhetsstrategi

Bakom allt vi gör för att utveckla och stärka vår hållbarhet ligger ett aktivt arbete – och aktiva val. Vår ambition är att Svedbergs Group ska vara en ledande aktör inom hållbar badrumsinredning på de marknader där koncernen verkar.
Vi arbetar målmedvetet med hållbarhetsfrågor genom hela värdekedjan, från produktutveckling och val av råvaror till ansvarsfulla leverantörer och produktionsprocesser. Roper Rhodes konsoliderades först från den 1 december 2021, och kommer därför att inkluderas i Svedbergs hållbarhetsredovisning för 2022.

Fokusområden

01

Minska våra produkters miljöpåverkan

Läs mer

02

Minska utsläpp och växthusgaser

Läs mer

03

Resurseffektivitet

Läs mer

04

Ansvarstagande verksamhet

Läs mer

05

Trä från hållbart skogsbruk

Läs mer

Läs vår hållbarhetsrapport här

Vårt arbete med hållbarhet ska genomsyra hela verksamheten, från idé och design till återvinning.

FN hållbart
utvecklingsmål

Svedbergs Group har identifierat fem fokusområden i verksamheten med hög prioritet avseende hållbarhetssatsningar. Det ger koncernen en riktning i arbetet och ökar möjligheten att göra skillnad. Flera processer har använts för att ta fram företagets fokusområden. Vi genomför löpande intressentdialoger och har utifrån dessa gjort väsentlighetsanalyser. Genom intressentdialogerna fångar vi upp synpunkter från alla de som påverkas av vår verksamhet. Riskanalyser utgör också en del i hållbarhetsarbetet. FN:s globala hållbarhetsmål är ett viktigt ramverk för vårt arbete. Sju av de globala målen är särskilt relevanta för vår verksamhet och våra fokusområden.

De områden som Svedbergs Group har möjlighet att bidra till genom sin verksamhet är:

Mål 3: God hälsa och välbefinnande
Mål 5: Jämställdhet
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Fokusområde
Väsentligaste frågor
FN:s globala hållbarhetsmål
Minska våra produkters miljöpåverkan
Hur tar vi fram cirkulära produkter och hur förlänger vi produkternas liv?
1. Hållbar konsumtion och produktion
Minska utsläpp av växthusgaser
Hur reducerar vi utsläpp i verksamheten och ställer om till förnybar energi?
1. Hållbar konsumtion och produktion
2. Bekämpa klimatförändringarna
Resurseffektivitet
Hur tar vi tillvara resurser och råmaterial på bästa sätt i vår produktion?
1. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
2. Hållbar konsumtion och produktion
Trä från hållbart och uthålligt skogsbruk
Hur säkerställer vi att de träråvaror som används i våra produkter kommer från hållbart skogsbruk?
1. Hållbar konsumtion och produktion
2. Ekosystem och biologisk mångfald
Ansvarstagande verksamhet
Hur bedriver vi en verksamhet som främjar god hälsa och goda arbetsvillkor genom hela värdekedjan?
1. God hälsa och välbefinnande
2. Jämställdhet
3. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt