Spela videoklipp

Svedbergs Group hållbarhet

Vi arbetar för att
skapa en bättre framtid

Vår hållbarhetsstrategi har fem fokusområden, vart och ett med mål för år 2030. Dessa sätter en tydlig riktning för det kommande arbetet.

01. Minska våra produkters miljöpåverkan
02. Minska utsläppen av växthusgaser
03. Resurseffektivitet
04. Trä från hållbart och uthålligt skogsbruk
05. Ansvarstagande verksamhet

Vår hållbarhetsstrategi

Svedbergs Group består av fem segment som delvis agerar på olika marknader och med delvis olika affärsmodeller. Den övergripande affären har en tydlig gemensam inriktning att vara långsiktigt hållbar, där såväl miljövärden, sociala värden som ekonomiska värden inkluderas i alla affärsbeslut.
Ett långsiktigt hållbart värdeskapande för alla intressenter utgör grunden för Svedbergs Groups affär.
Hållbarhetsarbetet är affärskritiskt. Ett integrerat hållbarhetsarbete och samhällsengagemang går hand i hand med värdeskapande.

Långsiktigheten genomsyrar Svedbergs Groups arbete i värdekedjan, från produktutveckling och val av råvaror till ansvarsfulla leverantörer och produktionsprocesser.
Koncernens hållbarhetsstrategi går under namnet
”Vårt val”. Namnet visar på aktiva val som leder fram till koncernens ambition att vara en ledande aktör inom hållbar badrumsinredning på de marknader där koncernen verkar.
Hållbarhetsstrategin innehåller fem fokusområden med mål som sätter en tydlig riktning för arbetet. Målen sträcker sig till år 2030.

Hållbarhetsmål 2030

För att fortsätta att driva våra fem fokusområden framåt har vi utarbetat sex hållbarhetsmål som vi aktivt följer upp. Dessutom använder vi flera hållbarhetsindikatorer i vår dedikerade hållbarhetsplattform, vilka vi mäter och utvärderar varje kvartal eller år. Vi har fastställt 2021 som vårt referensår för dessa insatser.

 

-50%

Minskning av CO2e utsläpp
(Utfall -17,2% mot nettoomsättning)

-35%

Totalt avfall
(Utfall -17,2% mot nettoomsättning)

›96,5%

Frisknärvaro
(Utfall 97,6%)

20%

Fysiska revisioner av strategiska leverantörer
(Utfall 10%)

100%

Miljöcertifierad träråvara
(Utvall 100%)

100%

Andel förnybar energi
(Utfall 92,4%)

Utfall år 2023 mot 2021

Fokusområden

01

Minska utsläpp av växthusgaser

Läs mer

02

Trä från hållbart och uthålligt skogsbruk

Läs mer

03

Resurseffektivitet

Läs mer

04

Minska våra produkters miljöpåverkan

Läs mer

05

Ansvarstagande verksamhet

Läs mer

Läs vår hållbarhetsrapport här

Vårt arbete med hållbarhet ska genomsyra hela verksamheten, från idé och design till återvinning.

Fokusområden och
FN:s globala hållbarhetsmål

Med ledning av intressenternas väsentligaste frågor har Svedbergs Group identifierat fem långsiktiga fokusområden. De bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål och utvecklar verksamheten inom Svedbergs Group. De fem fokusområdena används för att sätta mål och ge en riktning i arbetet. De används av alla bolag i koncernen för att definiera konkreta aktiviteter.
FN:s globala hållbarhetsmål är ett viktigt ramverk för
hållbarhetsarbetet. Sju av de globala målen är särskilt
relevanta för verksamheten i Svedbergs Group.

Läs mer om Globala målen

Svedbergs Group har möjlighet att bidra till flera av FN:s globala hållbarhetsmål och främst följande sju mål:

Mål 3: God hälsa och välbefinnande
Mål 5: Jämställdhet
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald