Minska utsläpp av växthusgaser

Svedbergs Group arbetar för att minska verksamhetens utsläpp av växthusgaser. Arbetet bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål nummer 12 – Hållbar konsumtion och produktion, samt nummer 13 – Bekämpa klimatförändringarna.

Hållbarhetsmål

Svedbergs Group ska minska koldioxidutsläppen enligt GHG scope 1–3 med 50 procent till 2030, jämfört med år 2021. De största utsläppen i värdekedjan kommer från inköpta varor, användning av produkter hos kund och från transporter.

Kartläggning av växthusgasutsläpp i värdekedjan

Koncernens direkta och indirekta påverkan på växthusgasutsläpp har kartlagts under 2022, enligt den globala standarden Greenhouse Gas Protocol (GHG).

Analysen visar att 98 procent av Svedbergs Groups klimatpåverkan under 2021 kom från scope 3, det vill säga den påverkan som uppstår i leverantörsledet och i kundledet, utanför den direkta egna verksamheten. Köpta varor är det område som visar absolut störst påverkan. Även användning av sålda produkter och transporter av varor och produkter har stor klimatpåverkan. Kartläggningen har skapat nya insikter och resultatet används som beslutsunderlag för att prioritera åtgärder för minskade växthusgasutsläpp. Nya mål och reduktionsplaner har utarbetats för respektive bolag i koncernen med stöd av analysen.

Utsläpp från inköpta varor och produkter i användning

Principer för minskade växthusgasutsläpp arbetas nu in i designfasen av produkterna. En mer långsiktig utveckling krävs för att kunna erbjuda cirkulära produkter som har längre livslängd, är lättare att återanvända eller återvinna och där ingående material och råvaror är framtagna på ett hållbart sätt.

För att skapa tydlighet vad som krävs för att minska klimatpåverkan har Svedbergs Group satt ett mål att utarbeta EPD:er (Environmental Product Declaration) för olika produktgrupper under 2023. Fortsatta åtgärder för att få effekt i det kortare perspektivet är viktiga, exempelvis görs aktiviteter för minskning av utsläpp från transporter och energieffektivisering i produktionen.

Minskade utsläpp från transporter

Svedbergs Group prioriterar leverantörer med hållbara transportlösningar och ställer tydliga krav på miljöprofil och rapportering av utfall. Under 2022 har dotterbolaget Svedbergs valt 100 procent biobränsle för sina containertransporter med båt från Turkiet till Sverige. Det har medfört en minskning av utsläpp med 115 ton CO2-ekvivalenter under 2022. Transporter från Portugal till Sverige har flyttats från väg till sjötrafik, vilket minskat utsläppen med cirka 20 ton CO2-ekvivalenter.

I Storbritannien har Roper Rhodes investerat i ett helt eldrivet transportfordon som levererar produkter till kunder i Bath- och Bristol-området. Andra åtgärder för minskade utsläpp är ökad fyllnadsgrad vid transporter, minskat emballage och samordnade frakter till koncernens olika bolag från leverantörer. Koncernens Sourcing Council analyserar möjligheter till ökad samverkan mellan dotterbolagen avseende leverantörer av produkter, material och transporter

Påverkan från tjänsteresor

Koncernens resepolicy innehåller riktlinjer som ska beak tas av samtliga medarbetare vid affärsresor. Miljövänliga resealternativ prioriteras och digitala möteslösningar uppmuntras. Tjänstebilspolicyn gör det förmånligare för medarbetare att välja en elbil eller en laddhybrid och laddstolpar finns tillgängliga utanför koncernens lokaler.

01

Ansvarstagande verksamhet

Läs mer

02

Minska våra produkters miljöpåverkan

Läs mer

03

Resurseffektivitet

Läs mer

04

Trä från hållbart och uthålligt skogsbruk

Läs mer