Minska utsläpp och växthusgaser

För att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål nummer 12 och 13 om hållbar konsumtion och produktion samt bekämpning av klimatförändringarna jobbar Svedbergs Group för att minska sina utsläpp av växthusgaser.

Hållbarhetsmål

Den främsta orsaken till Svedbergs utsläpp av växthusgaser är transport av varor. Svedbergs Group arbetar kontinuerligt för att minska utsläpp av växthusgaser från transporter och affärsresor. Ett av koncernens övergripande hållbarhetsmål är att minska koldioxidutsläppen från transporter i förhållande till nettoomsättning med 20 procent från 2018 till 2025. 2020 hade utsläppen minskat med totalt 12 procent sedan 2018. 2021 har koncernen lyckats ytterligare reducera utsläppen, som nu har minskat med 20 procent jämfört med 2018.

Redovisning enligt GHG-protokollet

Svedbergs Group har under året färdigställt rapportering enligt den globala standarden Greenhouse Gas Protocol (GHG) scope 1 och 2. En slutsats är att dotterbolaget Svedbergs har störst klimatpåverkan i och med egen tillverkning.

Det pågår också ett arbete för att inkludera även scope 3 i rapporteringen. Koncernens CFO ansvarar för insamling av data och beräkningar och rapporterar till CEO. Resultatet används som en del av koncernens beslutsunderlag i hållbarhetsarbetet och ger ökade insikter kring prioriteringar och insatser.

Utsläpp från transporter

Svedbergs anlitar externa parter för att utföra transporter. I samband med att en ny transportleverantör anlitas ställer koncernen tydliga krav på leverantörens miljöprofil genom en leverantörsutvärdering.

Leverantörer med möjlighet att erbjuda hållbara biofuel-transportlösningar prioriteras. Transportleverantörer lämnar kvartalsvisa emissionsrapporter och en årlig rating av alla leverantörer inklusive miljöfaktorer genomförs.

Koncernen har jobbat framgångsrikt med att implementera bulkfrakter. Det innebär en ökad fyllnadsgrad, minskad mängd emballage och mer kostnadseffektiva och kundanpassade logistiklösningar. Vi arbetar även kontinuerligt med att samordna frakt till koncernens olika bolag från olika leverantörer. För att minska utsläpp från transporter av avfall används effektiva avfallskomprimatorer, vilket har reducerat behovet av avfallstransporter.

Klimatsmarta möten och resor

Att minska utsläppen från affärsresor görs genom prioritering av miljövänliga transportalternativ och digitala möteslösningar. Koncernens resepolicy innehåller riktlinjer och principer som ska beaktas av samtliga medarbetare vid affärsresor.

Digitala mötesalternativ används alltmer frekvent av hela organisationen. Den fortsatta pandemisituationen under 2021 och omställningen till digitala möten har bidragit till ett fortsatt minskat resande i koncernen. Affärsresorna 2021 var av samma omfattningar som 2020.
För att uppmuntra anställda att välja eldrivna fordon har koncernens tjänstebilspolicy reviderats så att det nu är förmånligare för medarbetare att välja el- eller hybridbil. Laddstolpar finns tillgängliga utanför företagets lokaler.

 

01

Ansvarstagande verksamhet

Läs mer

02

Minska våra produkters miljöpåverkan

Läs mer

03

Resurseffektivitet

Läs mer

04

Trä från hållbart skogsbruk

Läs mer