Ansvarstagande verksamhet

Svedbergs Group strävar efter att bedriva en ansvarstagande verksamhet vilket bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål 3 – God hälsa och välbefinnande, 5 – Jämställdhet, samt 8 –Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Hållbarhetsmål

Svedbergs Groups mål är att bedriva en verksamhet som främjar god hälsa och goda arbetsvillkor genom hela värdekedjan. Koncernen ställer höga krav på ansvarstagande både inom den egna verksamheten och hos leverantörer och andra samarbetspartners. Att respektera mänskliga rättigheter och bidra till en välmående och säker arbetsplats har hög prioritet. Fokusområdet har två mätbara mål; frisknärvaro i förhållande till total schemalagd tid ska överstiga 96,5 procent år 2030, samt att fysiska audits ska utföras hos 20 procent av alla Svedbergs Groups leverantörer varje år.

Respekt för mänskliga rättigheter

Svedbergs Group lägger stor vikt vid att respekt för mänskliga rättigheter genomsyrar såväl den egna verksamheten som verksamheten hos leverantörer till koncernen. Koncernens Code of Conduct är styrande. Den bygger på nyckelprinciperna i FN:s Global Compact och reglerar bland annat mänskliga rättigheter, miljö- och arbetsförhållanden samt affärsetik.

Koncernen tar avstånd från alla former av tvångsarbete, barnarbete, osäkra eller orättvisa arbetsförhållanden. För att identifiera och hantera risker avseende mänskliga rättigheter, miljö och korruption gör Svedbergs Group årligen riskanalyser och utvärderingar i leverantörsledet.

Mångfald och jämställdhet

Mångfald och jämställdhet är en viktig del i arbetet med att stärka företagskulturen. Inom Svedbergs Group ska allas lika värde främjas, oavsett kön, ålder, etnicitet eller sexuell läggning. Det återspeglas i den dagliga verksamheten och vid rekryteringar.

Kvinnor och män ska ha likvärdiga villkor när det gäller anställning och befordran. Medarbetare med likvärdiga befattningar ska ha likvärdiga anställningsvillkor och – inom ramen för individuell lönesättning – även lika lönevillkor. 

Goda arbetsvillkor

Medarbetarna är avgörande för verksamhetens lönsamhet och utveckling. Svedbergs Group strävar efter en arbetsmiljö där både medarbetare och verksamhet kan utvecklas. Tydliga mål, visioner och värderingar är avgörande för att bygga en kultur av delaktighet.

Kompetensutveckling och vidareutveckling av medarbetarna är ett viktigt område. Interna utbildningar hålls löpande inom olika områden. Medarbetarsamtal genomförs årligen med samtliga anställda. Mångfald och jämställdhet stärker företagskulturen. Inom Svedbergs Group ska allas lika värde främjas, oavsett kön, ålder, etnicitet eller sexuell läggning. Det återspeglas i den dagliga verksamheten och vid rekryteringar. Alla medarbetare ska ha likvärdiga villkor för anställning och befordran och lönesättning. De svenska bolagen inom koncernen är medlemmar i Svenskt Näringsliv och har tecknat kollektivavtal för alla anställda. Inom övriga dotterbolag följs gängse praxis i respektive land.

Hälsa och säkerhet

Medarbetarnas hälsa och säkerhet har högsta prioritet. Alla koncernens bolag bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete, utifrån arbetsmiljöpolicyn, för att kunna erbjuda en säker och attraktiv arbetsplats. Eventuella arbetsplatsolyckor och tillbud rapporteras och analyseras för att kunna vidta åtgärder för att förhindra att liknande händelser inträffar igen. Medarbetare utbildas kontinuerligt i hälsa och säkerhet och stort fokus läggs på att upprätthålla hög säkerhet i produktionen.

I de svenska bolagen erbjuds friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Tillsammans med företagshälsovården följs sjukfrånvaron upp.

Medarbetarundersökningar

Som en temperaturmätare på hur de egna medarbetarnas situation upplevs genomförs årligen medarbetarundersökningar.

God affärsetik och anti-korruption

Svedbergs Group accepterar inte någon form av korruption, mutor, utpressning eller penningtvätt och tar avstånd från all olaglig konkurrensbegränsning som inkluderar anställda, kunder, leverantörer eller individer som arbetar för eller på uppdrag av koncernen. Ett viktigt verktyg i detta arbete är koncernens Code of Conduct som måste accepteras av både medarbetare och leverantörer.

Vid misstanke om oegentligheter såsom mutor, intressekonflikter, insiderhandel, miljöbrott eller säkerhetsbrister uppmanas medarbetare, kunder och leverantörer att rapportera detta. Till hjälp för rapportering finns koncernens Whistleblowing-funktion, som garanterar anonymitet och där inkomna ärenden hanteras av extern part. Riktlinjer och information om hur personliga data hanteras finns publicerade på hemsidan. Styrelsens medlemmar samt personer i ledande ställning i koncernen genomgår utbildning i börsregler inklusive insiderhandel och intressekonflikter. Personer med tillfällig insiderinformation dokumenteras och registreras i en händelsestyrd insiderförteckning

Länkar till Visselblåsartjänst:
För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande:
Skriv av den här länken och skriv in i din webb-läsare. https://whistle.qnister.com/SvedbergsKoncern
Använd inte företagets dator eller nätverk.

Visselblåsartjänst
Information om personuppgiftsbehandling Visselblåsarfunktion

Ansvarsfulla leverantörsled

Svedbergs Group lägger stor vikt vid att skapa goda relationer med leverantörer och säkerställa kontroll och ansvarstagande genom hela leverantörskedjan inom miljö, sociala förhållanden och korruption. Code of Conduct har signerats av alla strategiska leverantörer. Under 2023 kommer koncernen att kräva signering av alla leverantörer. Arbetet hålls samman av Sourcing Council inom Svedbergs Group.

Innan avtal tecknas med ny leverantör genomförs en riskvärdering och bedömning av leverantörens förmåga till pålitliga leveranser av kvalitativa och prisvärda produkter samt dess förmåga att leva upp till de krav som ställs på socialt och miljömässigt ansvarstagande. De svenska koncernbolagen gör riskutvärderingar med stöd av amfori BSCI, ett globalt företagsinitiativ som arbetar för ansvarsfulla leverantörskedjor.

För att förvissa sig om att den höga standarden upprätthålls och att Code of Conduct efterlevs genomför koncernen riskutvärderingar regelbundet och dialoger hålls med strategiska leverantörer. Utifrån utvärderingarna görs antingen egna revisioner eller externa tredjepartsrevisioner av utvalda leverantörer. Dessutom görs en strategisk leverantörsutvärdering en gång per år. Vid eventuella avvikelser och brister upprättas en åtgärdslista och samverkan sker med leverantören för att åtgärda bristerna. Vid upprepade brister avbryts samarbeten och avtal.

01

Minska utsläpp av växthusgaser

Läs mer

02

Minska våra produkters miljöpåverkan

Läs mer

03

Resurseffektivitet

Läs mer

04

Trä från hållbart och uthålligt skogsbruk

Läs mer