Bolagsstyrning

Svedbergs Group AB (publ) inregistrerades på Stockholms Fondbörs den 3 oktober 1997, på O-listan. Introduktionskursen sattes till 16,50 kr per aktie. Introduktionen övertecknades drygt fem gånger. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm – Small Cap. Som börsnoterat bolag tillämpar Svedbergs Svensk kod för bolagsstyrning och avger härmed 2023 års bolagsstyrningsrapport. Bolagsstyrningsrapporten utgör inte en del av den formella årsredovisningen. Bolagets revisorer har yttrat sig om bolagsstyrningsrapporten.

Rapporter

Svedbergs Group AB är ett svenskt publikt aktiebolag. Svedbergskoncernen har fyra varumärkesbolag, Svedbergs i Dalstorp AB där vaurmärket Svedbergs drivs, Macro Design AB där varumärket Macro Design drivs, Cassøe i Danmark där varumärket Cassøe drivs samt Roper Rhodes i UK där varumärkena Roper Rhodes, Tavistock och R2 drivs. Dotterbolagens styrelser består av medlemmar ur moderbolagets ledning.

Bolagsstyrningsrapport (pdf)
Bolagsordning (pdf)
Ersättningspolicy för ledande befattningshavare (pdf)

Valberedningen

Valberedning utsedd i
Svedbergs i Dalstorp AB (Publ.)

I enlighet med tidigare årsstämmobeslut har styrelseordföranden efter samråd med bolagets tre röstmässigt största aktieägare sammankallat en valberedning.

Valberedningen som utsetts inför årsstämman 2023 i Svedbergs Group AB (publ) består av följande personer:

Johan Wester, Stena Adactum AB, ordförande
Fredrik Ahlin, If Skadeförsäkring AB
Bengt Belfrage, Nordea Fonder
Anders Wassberg, styrelsens ordförande

Totalt representerar valberedningen 70 procent av rösterna för samtliga aktier i bolaget, baserat på ägarbilden den 31 juli 2023.

Valberedningens uppgift är bland annat att arbeta fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, arvode till styrelseledamöter och revisorer samt ordförande till en eventuell extra stämma och/eller årsstämma.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman som äger rum den 27 april 2023 samt på bolagets hemsida.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan vända sig till styrelsens ordförande Anders Wassberg. Vänligen notera att sista datum för att lämna in förslag är den 28 februari 2023.

För mer information, kontakta:
Anders Wassberg
styrelseordförande
+46 734 27 08 01

Mats Lundmark
CFO Svedbergs i Dalstorp AB
+46 70 677 05 83

Dalstorp 7 oktober 2022

Principer för inrättandet av valberedning (pdf)

Årsstämma 2023

Årsstämman 2023 äger rum 27 april klockan 13.00 i Svedbergs lokaler, Verkstadsvägen 1 i Dalstorp.


För att en aktieägare ska få ett ärende behandlat ska ärendet ha inkommit senast den 28 februari 2023.


Valberedningen utgörs av Johan Wester (ordförande), Fredrik Ahlin, Bengt Belfrage och Anders Wassberg.


Dalstorp i februari 2023 Styrelsen

Dokumentarkiv

Läs mer om vårt incitamentprogram

Insynsägandet

Aktiekalkylatorn

Senaste fem åren

Senaste fem kvartalen