Resurseffektivitet

Genom effektiv användning av resurser bidrar Svedbergs Group till FN:s globala hållbarhetsmål nummer 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, samt nummer 12 – Hållbar konsumtion och produktion.

Hållbarhetsmål

Ett mål inom Svedbergs Group är att all energiförbrukning inom koncernen ska komma från förnybara källor år 2030. Ett annat mål är att mängden avfall ska minska med 35 procent till år 2030, jämfört med år 2021. En effektiv användning av resurser som energi, vatten, råmaterial och kemikalier har hög prioritet. Förutom miljövinster ges även ekonomiska vinster av ett resurseffektivt arbetssätt.

Energiförbrukning

Den svenska verksamheten använder sedan 2019 enbart förnybar energi. Produktionsanläggningen i Dalstorp värms upp med fjärrvärme som produceras av restprodukter från bark och torrflis från ett lokalt sågverk. Produktionsanläggningen i Laholm värms upp med biogas. Flera energieffektiviseringsåtgärder har gjorts i fabrikerna, till exempel byte av fönster.

Distributionslokalerna utanför Bristol, Storbritannien, kommer att bli helt självförsörjande på el och energi från en nyinstallerad solenergianläggning på taket till lokalerna. Den energi som produceras räcker till de egna lokalerna, till att ladda elbilar och överskottsenergi kan säljas på det nationella nätet, National Grid. Även kontorslokalerna i Bath har solpaneler installerade sedan några år, vilket ger ett betydande bidrag till energiförsörjningen.

Avfall

Koncernens avfall består främst av träspill från produktionen och av förpackningsmaterial från transporter av produkter från leverantörer och till kunder. Ambitionen är att minska andelen brännbart avfall och spill genom att, till exempel, öka andelen material som kan återanvändas eller återvinnas. Allt material och avfall som kan återvinnas sorteras ut.

Material och kemikalier

Svedbergs Group utvärderar redan i designfasen val av råmaterial som ska ingå i produkterna. De val som görs är centrala för kvalitet, säkerhet och hållbarhet. Koncernen söker ständigt nya och bättre alternativ. Intern dokumentation finns över ämnen som inte ska användas.

Koncernen följer EU:s kemikalieförordning Reach. Hanteringen av farliga substanser och kemikalier i produktionen regleras i arbetsmiljöpolicyn. Nya kemikalier och produkter genomgår kontroll innan användning i produktion. Kontroller sker också löpande för att säkerställa fortsatt kvalitet och att inga skadliga, otillåtna eller onödiga ämnen används.

 

01

Ansvarstagande verksamhet

Läs mer

02

Minska utsläpp av växthusgaser

Läs mer

03

Minska våra produkters miljöpåverkan

Läs mer

04

Trä från hållbart och uthålligt skogsbruk

Läs mer