Resurseffektivitet

Genom effektiv användning av resurser vill Svedbergs Group bidra till FN:s globala hållbarhetsmål nummer 9 och 12 – hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt hållbar konsumtion och produktion.

Hållbarhetsmål

Effektiv användning av resurserna energi, vatten och råmaterial är prioriterat för Svedbergs Group. Vårt mål är att all energiförbrukning inom koncernen ska vara förnyelsebar år 2025. Vi jobbar också kontinuerligt med att minska mängden avfall i tillverkningen.

Energi- och vattenförbrukning

Sedan 2019 kommer all el som köps in till anläggningarna i Sverige från förnyelsebar energi. Produktionsanläggningen i Dalstorp värms upp med fjärrvärme som produceras av restprodukter från bark och torrflis från ett lokalt sågverk. Produktionsanläggningen i Laholm värms upp med biogas.

En särskild energigrupp med uppgift att övervaka arbetet, se till att handlingsplanen följs och följa upp initiativ och effekt i verksamheten, bildades 2020.

Avfallshantering och spill

Koncernens avfall består framför allt av träspill från produktionen. Ambitionen är att minska uppkomsten av brännbart avfall och minimera spill i hela tillverkningsprocessen, exempelvis genom att öka andelen material som kan återvinnas och återanvändas. Allt material och avfall som kan återvinnas sorteras ut och anläggningarna är utrustade med avfallscontainrar och återvinningskärl för hanteringen. Målet är att mängden brännbart avfall i förhållande till nettoomsättning ska minska med 20 procent från 2018 till 2025. Inget avfall skickas till deponi.

Material och kemikalier

Svedbergs Group jobbar kontinuerligt, som en del av produktutvecklingen, med att utvärdera och utveckla de val av råmaterial som ingår i produkterna. Vad produkterna är gjorda av är centralt för kvalitet, säkerhet och hållbarhet. Intern dokumentation finns över ämnen som inte ska användas. Koncernen följer EUs kemikalieförordning Reach.

Arbetsmiljöpolicyn reglerar hanteringen av farliga substanser och kemikalier i produktionen. Nya kemikalier och varor genomgår kontroll innan användning i produktion. Kemikalier och varor kontrolleras därefter löpande för att säkerställa fortsatt kvalitet. På så sätt säkerställs att inga skadliga, otillåtna eller onödiga ämnen används i produktionen samt att nya och bättre alternativ till materialanvändning ersätter sådant som inte lever upp till lika höga hållbarhetskrav.

 

01

Ansvarstagande verksamhet

Läs mer

02

Minska utsläpp och växthusgaser

Läs mer

03

Minska våra produkters miljöpåverkan

Läs mer

04

Trä från hållbart skogsbruk

Läs mer