Resurseffektivitet

Genom effektiv användning av resurser bidrar Svedbergs Group till FN:s globala hållbarhetsmål nummer 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, samt nummer 12 – Hållbar
konsumtion och produktion. En effektiv användning av resurser som energi, vatten, råmaterial och kemikalier har hög prioritet. Förutom miljövinster ges även ekonomiska vinster av ett
resurseffektivt arbetssätt.

Hållbarhetsmål

Ett mål inom Svedbergs Group är att all energiförbrukning inom koncernen ska komma från förnybara källor år 2030. Ett annat mål är att mängden avfall ska minska med 35 procent till år 2030, jämfört med år 2021 och mot omsättning.

Energiförbrukning

Den svenska verksamheten använder sedan 2019 enbart förnybar energi. Produktionsanläggningen i Dalstorp värms upp med fjärrvärme som produceras av restprodukter från bark och torrflis från ett lokalt sågverk. Produktionsanläggningen i Laholm värms upp med biogas. Flera energieffektiviseringsåtgärder har gjorts i fabrikerna, till exempel byte av fönster. I Dalstorp har en helt ny produktionslina installerats med hög kapacitet och kundanpassningsmöjligheter, vilket effektiviserar produktionen och samtidigt minskar energiförbrukningen.

Distributionslokalerna utanför Bristol, Storbritannien, var under 2023 helt självförsörjande på el och energi från den nyinstallerade solenergianläggningen på taket till lokalerna. Den energi som produceras räcker till de egna lokalerna, till att ladda elbilar och överskottsenergi kan säljas på det nationella nätet.

Avfall

Koncernens avfall består främst av träspill från produktionen och av förpackningsmaterial från transporter av produkter från leverantörer och till kunder.

För att minska andelen brännbart avfall och spill i verksamheten har flera åtgärder genomförts under 2023. Ett par av dessa åtgärder är en ny design av skåpluckor som kraftigt minskar träspill vid produktionen och att plast helt fasats ut som förpackningsmaterial i Storbritannien.

Material och kemikalier

Svedbergs Group utvärderar redan i designfasen råmaterial som ska ingå i produkterna. De val som görs är centrala för kvalitet, säkerhet och hållbarhet. Intern dokumentation finns över ämnen som inte ska användas. Nya kemikalier och produkter genomgår kontroll innan användning i produktion. Löpande i produktionen sker också kontroller för att säkerställa fortsatt kvalitet och att inga skadliga, otillåtna eller onödiga ämnen används. Koncernen följer EU:s kemikalieförordning Reach. Hanteringen av farliga substanser och kemikalier i den egna produktionen regleras i arbetsmiljöpolicyn. Två exempel på förändring mot mer hållbara material är en nyutvecklad möbelserie, Poem, som inte innehåller plast samt det nya samarbetet med det finska företaget Woodio för handfat i material baserat på träflis.

 

01

Ansvarstagande verksamhet

Läs mer

02

Minska utsläpp av växthusgaser

Läs mer

03

Minska våra produkters miljöpåverkan

Läs mer

04

Trä från hållbart och uthålligt skogsbruk

Läs mer