Minska våra produkters miljöpåverkan

Att reducera miljöpåverkan från produkter inom Svedbergs Group ligger i linje med FN:s globala hållbarhetsmål nummer 12 – Hållbar konsumtion och produktion. Produkternas miljöpåverkan uppstår vid såväl tillverkning som användning, genom exempelvis uppkomst av avfall och vattenförbrukning.

Hållbarhetsmål

Svedbergs Group har som mål att i såväl designprocessen som genom hela produktionen hitta lösningar som förlänger produkternas livslängd samt minskar dess miljöpåverkan.

Produktutveckling och cirkulära designprinciper

Svedbergs Group integrerar cirkulära designprinciper i produktutvecklingen. Koncernens kartläggning av växthusgasutsläpp visar att den enskilt största utsläppsfaktorn är köpta varor och därefter produkters användning hos kund. För att minska utsläpp och negativ miljöpåverkan samt öka resurseffektiviteten utvecklas produkterna enligt principer i designmanualer. Exempel på viktiga principer är förlängd livslängd, minskat avfall och minskad materialåtgång vid tillverkning, minskat användande av plast och utveckling av vattensnåla produkter.

God kontroll vid egen produktion

En hög andel egen produktion har flera fördelar. Det ger bättre kontroll över arbetsförhållanden, produktionsmiljö och transporter, därmed också bättre kontroll över miljöpåverkan. Den egna produktionen inom Svedbergs Group uppgick till ungefär en tredjedel av omsättningen under 2023. 

Miljömärkning och certifiering

Svedbergs Group ser löpande över befintliga miljömärkningar av produkter och anpassar processer för att leva upp till relevanta certifieringar för koncernens olika marknader. Produkterna ska uppfylla EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. Delar av sortimentet är miljömärkt och ambitionen är att öka den andelen och säkerställa att miljömärkningar görs utifrån EU:s regler samt andra regionala regler.

EU-lagstiftningen avseende produktpass, ”Ecodesign for Sustainable Products, ESPR”, väntas utökas i framtiden. Det innebär att produkter som omfattas måste uppfylla vissa minimikrav på energieffektivitet och märks med en kod som ger information om produkterna. Svedbergs Group bevakar utvecklingen av denna lagstiftning.

Tillståndspliktig och anmälningspliktig verksamhet

Svedbergs Group bedriver tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet enligt svensk lag. Tillstånden avser ytbehandling av trä samt lackering av metall. Anmälningsplikten avser anläggning för återvinning av lösningsmedel som uppkommit i den egna verksamheten, metallbearbetning med skärvätskor, processoljor och hydrauloljor och metallbearbetningsmaskiner samt förbehandlingsanläggning med alkalisk avfettning

 

01

Ansvarstagande verksamhet

Läs mer

02

Minska utsläpp av växthusgaser

Läs mer

03

Resurseffektivitet

Läs mer

04

Trä från hållbart och uthålligt skogsbruk

Läs mer