Minska våra produkters miljöpåverkan

Att reducera miljöpåverkan från produkter från Svedbergs Group ligger i linje med FN:s globala hållbarhetsmål nummer 12 – Hållbar konsumtion och produktion.

Hållbarhetsmål

Svedbergs Group har som mål att i såväl design processen som genom hela produktionen hitta lösningar som förlänger produkternas livslängd.

Designprinciper

Svedbergs Group integrerar cirkulära designprinciper i produktutvecklingen – produkterna ska redan i designstadiet utvecklas för att kunna återanvändas eller återvinnas på ett enkelt sätt. Den genomförda kartläggningen av växthusgasutsläpp visar att den enskilt största utsläppsfaktorn är köpta varor och därefter produkters användning hos kund. Därmed lägger nu Svedbergs Group ett större fokus på att ta fram cirkulära produkter med förlängd livslängd, designade för att minska avfallet. Andra viktiga principer vid produktutvecklingen är minskad materialåtgång vid tillverkning, minskat användande av plast, samt utveckling av vattensnåla produkter.

Hög andel egen produktion

En hög andel egen produktion har flera fördelar. Det ger bättre kontroll över arbetsförhållanden, produktionsmiljö och transporter, därmed också bättre kontroll över miljöpåverkan. Den egna produktionen inom Svedbergs Group uppgick till ungefär 33 procent under 2022. Målet är att på sikt öka andelen egen produktionen.

Miljömärkning

Svedbergs Group ser löpande över befintliga miljömärkningar av produkter och anpassar processer för att leva upp till relevanta certifieringar för koncernens olika marknader. Produkterna ska uppfylla EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. Delar av sortimentet är miljömärkt och ambitionen är att öka den andelen och säkerställa att miljömärkningar görs utifrån EU:s regler samt andra regionala regler. EU-lagstiftningen avseende så kallade produktpass ”Ecodesign for Sustainable Products, ESPR ” väntas utökas i framtiden. Det innebär att produkter som omfattas måste uppfylla vissa minimikrav på energieffektivitet och märks med en kod som ger information om produkterna. Svedbergs Group bevakar utvecklingen av denna lagstiftning.

Tillståndspliktig och anmälningspliktig verksamhet

Svedbergs Group bedriver tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet enligt svensk lag. Tillstånden avser ytbehandling av trä samt lackering av metall. Anmälningsplikten avser anläggning för återvinning av lösningsmedel som uppkommit i den egna verksamheten, metallbearbetning med skärvätskor, processoljor och hydrauloljor och metallbearbetningsmaskiner samt förbehandlingsanläggning med alkalisk avfettning

01

Ansvarstagande verksamhet

Läs mer

02

Minska utsläpp av växthusgaser

Läs mer

03

Resurseffektivitet

Läs mer

04

Trä från hållbart och uthålligt skogsbruk

Läs mer