Trä från hållbart och uthålligt skogsbruk

Svedbergs Group strävar efter att enbart använda träråvara certifierad enligt hållbara skogsbruksstandarder. Det främjar FN:s globala hållbarhetsmål nummer 12 – Hållbar konsumtion och produktion, samt nummer 15 – Hållbara ekosystem och biologisk mångfald. Träråvara används vid egen tillverkning och vid tillverkning av inköpta produkter.

Hållbarhetsmål

Svedbergs Group har som mål att all träråvara som används ska vara certifierad enligt hållbara skogsbruksstandarder. Genom att skogen brukas på ett hållbart sätt kan den ge mer råvara samtidigt som viktiga ekosystem skyddas och kolsänkor bevaras i högre grad.

Hållbart skogsbruk

Avverkning av skog påverkar klimatet genom minskad bindning av koldioxid och genom att risken för utarmning av den biologiska mångfalden ökar.

Frivillig skogscertifiering är ett av flera viktiga redskap för utvecklingen av ett hållbart skogsbruk i världen samt för skyddande av skogens djur och växter. Genom att använda träråvara från hållbart skogsbruk främjas naturliga livsmiljöer och biologisk mångfald. Det bidrar samtidigt till att minska den globala uppvärmningen genom att utsläppen av växthusgaser minskar.

Miljöcertifierad träråvara

Certifieringen av skogsbruk och märkning av skogsprodukter är kvitton på att de produkter koncernen producerar kommer från skogar som sköts på ett uthålligt sätt.

Svedbergs Group har dels leverantörer av trä och träprodukter som verkar inom Europa och dels import av färdiga badrumsmöbler som tillverkas i bland annat Asien. Samtliga europeiska leverantörer utvärderas och krav ställs att de måste leva upp till koncernens krav avseende hållbart skogsbruk och att endast trä från certifierade källor ska användas. Dessa leverantörer måste vara miljöcertifierade och träinnehållet spårbart i hela tillverkningskedjan för att godkännas. Dotterbolaget i Storbritannien har nyligen påbörjat analys av vilken träråvara som används och därför inte kommit lika långt i kartläggningen och kravställandet på leverantörerna.

01

Ansvarstagande verksamhet

Läs mer

02

Minska utsläpp av växthusgaser

Läs mer

03

Minska våra produkters miljöpåverkan

Läs mer

04

Resurseffektivitet

Läs mer