Svedbergs Groups Företrädesemission 2024

INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBSIDA UTGÖR ANNONSERING ENLIGT PROSPEKTFÖRORDNINGEN (EU) 2017/1129.

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av Svedbergs Group AB:s webbplats endast avsedd och tillgänglig för personer som är bosatta och befinner sig i Sverige samt till behöriga personer som är bosatta och befinner sig i jurisdiktioner utanför Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland samt USA. Se även ”Viktig Information” nedan.

Om Företrädesemission


Styrelsen för Svedbergs Group AB (publ) (”Svedbergs Group”), har, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 7 december 2023, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 406 miljoner kronor i syfte att delvis amortera kreditfaciliteter och samtidigt stärka kapitalstrukturen efter förvärvet av Thebalux Holding B.V. (”Thebalux”) som offentliggjordes av Svedbergs Group den 27 oktober 2023 (”Företrädesemissionen”). Den 20 december 2023 offentliggjorde Svedbergs Group villkoren för Företrädesemissionen och den 22 december 2023 offentliggjorde Svedbergs Group prospektet för Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen i korthet¹

  • Företrädesemissionen omfattar högst 17 654 698 nya B-aktier.
  • Aktieägare i Svedbergs Group har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per två (2) befintliga aktier, det vill säga en teckningsrelation om 1:2.
  • Teckningskursen har fastställts till 23 kronor per ny aktie, vilket resulterar i en total emissionslikvid om cirka 406 miljoner kronor före emissionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas.
  • Syftet med Företrädesemissionen är att delvis amortera kreditfaciliteter och samtidigt stärka kapitalstrukturen efter förvärvet av Thebalux.
  • Aktieägaren Stena Adactum AB, som är Svedbergs Groups största aktieägare och representerar cirka 40,6 procent av aktierna och rösterna i Svedbergs Group, ställer sig bakom beslutet om Företrädesemissionen och har, på sedvanliga villkor, åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. Teckningsåtagandet är inte säkerställt genom exempelvis bankgarantier.
  • Vidare har If Skadeförsäkring AB och Nordea Fonder som tillsammans representerar cirka 26,6 procent av aktierna och rösterna i Svedbergs Group, uttryckt sitt stöd för transaktionen samt sin avsikt att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen.
  • Därmed har sammanlagt aktieägare representerande 67,3 procent av aktierna och rösterna i Svedbergs Group förbundit sig eller uttryckt sin avsikt att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen.

Teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde. För att inte värdet av teckningsrätter ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

  • utnyttja erhållna teckningsrätter och teckna nya B-aktier senast den 19 januari 2024 klockan 15.00 CET, vilket är sista dagen i teckningsperioden; eller
  • senast den 16 januari 2024, vilket är sista dagen för handel med teckningsrätter på Nasdaq Stockholm, sälja de erhållna teckningsrätterna som inte har utnyttjats för teckning av nya B-aktier.

Fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen och information om Svedbergs Group presenteras i prospektet angående Företrädesemissionen som offentliggjordes den 22 december 2023 och finns tillgänglig på denna sida under Dokument.

¹De angivna ägarandelarna är beräknade per den 30 november 2023 med beaktande av Svedbergs Groups innehav av 14 361 egna aktier, som inte berättigar till deltagande i Företrädesemissionen.

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen

Den 27 oktober 2023 offentliggjordes att Svedbergs Group ingått avtal om att förvärva Thebalux, ett lönsamt bolag med en stark marknadsposition och över 25 års erfarenhet av den nederländska badrumsmarknaden. Den 23 november 2023 slutfördes förvärvet efter godkännande från berörda konkurrensmyndigheter. Den fasta köpeskillingen uppgick till cirka 50,6 miljoner euro (motsvarande cirka 578 miljoner kronor²), baserat på ett överenskommet bolagsvärde på kassa och skuldfri basis (enterprise value) om cirka 45 miljoner euro (motsvarande cirka 514 miljoner kronor) och en nettokassa i det förvärvade bolaget om cirka 5,6 miljoner euro (motsvarande cirka 64 miljoner kronor). Härtill har det avtalats om en tilläggsköpeskilling som uppgår till högst 2,7 miljoner euro (motsvarande cirka 31 miljoner kronor). Storleken på tilläggsköpeskillingen är baserad på Thebalux finansiella prestation under 2023, 2024 samt 2025 och utbetalas under 2026. Förvärvet av Thebalux är i linje med Svedbergs Groups strategi och utgör ett viktigt steg i Svedbergs Groups målsättning att bli den ledande badrumskoncernen i norra Europa.

I syfte att möta de likviditetsbehov som Svedbergs Groups och Thebalux kombinerade verksamheter innebär samt för att finansiera förvärvet av Thebalux, har Svedbergs Group utökat sina kreditfaciliteter genom upptagande av en brygglånefacilitet om 550 miljoner kronor från Nordea Bank Abp, filial i Sverige. I syfte att delvis amortera brygglånefaciliteten och samtidigt stärka kapitalstrukturen efter förvärvet av Thebalux har styrelsen för Svedbergs Group beslutat den 20 december 2023 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 406 miljoner kronor.

²Samtliga belopp i euro omräknat med valutakursen per den 22 november 2023: EUR/SEK 11,4303.

 

Indikativ tidsplan

22 december 2023Beräknad dag för publicering av prospekt för Företrädesemissionen
28 december 2023Sista handelsdag i Svedbergs Groups aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
29 december 2023Första handelsdag i Svedbergs Groups aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
2 januari 2024Avstämningsdag för Företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen
4 januari–16 januari 2024Handel med teckningsrätter på Nasdaq Stockholm
4 januari–19 januari 2024 klockan 15.00 CETTeckningsperiod
4 januari–29 januari 2024Handel med teckningsrätter på Nasdaq Stockholm
22 januari 2024Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen
25 januari 2024Beräknad dag för offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

VIKTIG INFORMATION Informationen på denna webbsida utgör inte något erbjudande avseende värdepapper i Svedbergs Group. Erbjudande om att delta i Svedbergs Groups företrädesemission lämnas endast genom det prospekt som Svedbergs Group publicerade den 22 december 2023. Prospektet, som har godkänts av Finansinspektionen, finns tillgängligt ovan. Finansinspektionens godkännande av prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av de värdepapper som erbjuds eller tas upp till handel på en reglerad marknad. Investerare uppmanas att läsa prospektet innan ett investeringsbeslut fattas för att fullt ut förstå de potentiella risker som är förenade med ett beslut att investera i värdepapperna (se avsnittet ”Riskfaktorer” i prospektet). När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Svedbergs Group och erbjudandet enligt prospektet, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör investerare anlita egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita sig på informationen i prospektet samt eventuella tillägg till prospektet.

Informationen på denna webbsida innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Svedberg Groups aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.