Kommuniké Årsstämma Svedbergs i Dalstorp AB

Årsstämma hölls den 25 april 2019 i Dalstorp och vid stämman var 58,3 procent av aktiekapitalet och rösterna representerade.

Stämman beslutade att utdela 1,25 kr per aktie, totalt 26,4 Mkr. Avstämningsdag för utdelningen beslutades till 29 april och utbetalning beräknas ske 3 maj 2019.

På årsstämman omvaldes Anders Wassberg till styrelseordförande och till ordinarie styrelseledamöter omvaldes, förutom Anders Wassberg, Jan Svensson, Martin Svalstedt, Anette Frumerie och Ingrid Osmundsen.

Till revisorer valdes Ernst & Young AB.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag avseende principer för ersättningar till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade även att ge styrelsen bemyndigande att genomföra riktade nyemissioner i förvärvssyfte, som maximalt
uppgår till 10 procent av antalet aktier i bolaget.

Dalstorp den 25 april 2019

Styrelsen