Incitamentsprogram till ledande befattningshavare i Svedbergs i Dalstorp AB (publ)

Årsstämman 2021 har beslutat om ett aktierelaterat incitamentsprogram (LTIP 2021) för ca 15 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Svedbergs-koncernen i form av teckningsoptioner i serie 2021/2026. I maj 2021 har Svedbergs överlåtit sammanlagt 302 955 till Deltagarna och ytterligare 55 000 teckningsoptioner har tecknats av dotterbolaget Svedbergs Bad AB för eventuella nyrekryteringar. Varje teckningsoption medför rätt att nyteckna en (1) aktie av serie B i Bolaget. Teckningskursen vid nyteckning av aktier är 56,04 kronor, vilket motsvarar 110 procent av volymviktad genomsnittskurs för aktien på Nasdaq Stockholm under de fem (5) handelsdagar som närmast föregått dagen för teckning av optionerna.  Teckning av aktier med stöd av optionerna kan ske under perioden 1 juni 2024 – 31 maj 2026. Teckningsoptionerna har överlåtits till deltagarna för marknadsvärde, enligt värdering genomförd av PwC. Om samtliga teckningsoptioner tecknas och utnyttjas för nyteckning av aktier kan aktiekapitalet komma att öka med högst 448 068,75 kronor. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanligt hembudsavtal.

För ytterligare information kontakta;

Per-Arne Andersson, VD och Koncernchef, +46 70 638 50 12,

per-arne.andersson@svedbergs.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2021  klockan 16.00 (CET).