Kommuniké Årsstämma i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Årsstämma hölls den 28 april 2021 i Dalstorp och vid stämman var 57,3 procent av aktiekapitalet och rösterna representerade.

Stämman beslutade om en utdelning med 1,25 för räkenskapsåret 2020.

På årsstämman omvaldes Anders Wassberg till styrelseordförande och till ordinarie styrelseledamöter omvaldes, förutom Anders Wassberg, Jan Svensson, Susanne Lithander, Kristoffer Väliharju och Ingrid Osmundsen. Som ny ledamot valdes Joachim Frykberg.

Till revisorer valdes Deloitte AB.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag avseende principer för ersättningar till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att genomföra riktade nyemissioner i förvärvssyfte, som maximalt uppgår till 10 procent av antalet aktier i bolaget.

Stämman beslutade också att införa ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare.

Dalstorp den 28 april 2021

Styrelsen