Delårsrapport 2023, januari-juni

”Trots en utmanade marknad förbättrar vi bruttomarginalen och kassaflödet samtidigt som Roper Rhodes stärker såväl omsättning som resultat.” Per-Arne Andersson, CEO

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 455,7 Mkr (471,4), en minskning med 3 procent varav -8 procent organisk tillväxt
 • EBITA-resultatet uppgick till 57,6 Mkr (64,6), motsvarande en marginal på 12,6 procent (13,7)
 • EBIT-resultatet uppgick 50,9 Mkr (61,5), motsvarande en marginal på 11,2 procent (13,0)
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -4,0 Mkr (-0,7)
 • Resultat före skatt uppgick till 41,5 Mkr (48,3)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,93 (1,10)
 • Fritt kassaflöde uppgick till 100,3 Mkr (25,5)

Första halvåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 931,4 Mkr (959,5), en minskning med 3 procent varav -6 procent organisk tillväxt
 • EBITA-resultatet uppgick till 121,6 Mkr (138,0), motsvarande en marginal på 13,1 procent (14,4)
 • EBIT-resultatet uppgick till 112,4 Mkr (131,7), motsvarande en marginal på 12,1 procent (13,7)
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -4,0 Mkr (-1,3)
 • Resultat före skatt uppgick till 93,3 Mkr (114,9)
 • Resultat per aktie uppgick till 2,12 kr (2,90)
 • Fritt kassaflöde uppgick till 89,4 Mkr (79,5)
Finansiella nyckeltal apr-jun 2023 apr-jun
2022
jan-jun
2023
jan-jun 2022 R12
jul-jun
jan-dec 2022
Nettoomsättning, Mkr 455,7 471,4 931,4 959,5 1 804,9 1 832,9
EBIT, Mkr 50,9 61,5 112,4 131,7 215,1 234,4
EBIT-marginal, % 11,2 13,0 12,1 13,7 11,9 12,8
EBITA, Mkr 57,6 64,6 121,6 138,0 234,7 251,1
EBITA-marginal, % 12,6 13,7 13,1 14,4 13,0 13,7
EBITDA, Mkr 69,9 75,8 145,8 161,1 282,7 298,0
EBITDA-marginal, % 15,3 16,1 15,7 16,8 15,7 16,3
Resultat per aktie, kr 0,93 1,10 2,12 2,90 4,16 4,90
Fritt kassaflöde, Mkr 100,3 25,5 89,4 79,5 212,5 202,6

VD-kommentar
Att arbeta tillsammans och nära våra kunder, produktutveckling och effektivitet har varit i fokus för vårt arbete under andra kvartalet 2023. Trots en utmanande marknad har vi lyckats stärka bruttomarginalen till 42,3 procent, (41,1 procent) och förstärkt kassaflödet 106 MSEK (38 MSEK), vilket återspeglar vårt fokus på att kompensera oss för de kostnadsökningar vi har haft. Våra strategiska fokusområden köplust, produktutveckling och effektivisering är central för att säkerställa långsiktig framgång för vår verksamhet.

Resultatutveckling och tillväxt
Omsättningen minskade med 3 procent till 456 Mkr jämfört med samma period föregående år. Detta kan hänföras till en organisk nedgång på 8 procent, vilket återspeglar den nedgång som vi mött på de nordiska marknaderna. Vi jobbar aktivt med att hantera de effekter som högre räntor och inflation har på vår verksamhet och lyckades uppnå en EBITA-marginal på 12,6 procent.

Roper Rhodes utvecklas starkt
Vi har sett en varierande utveckling inom våra olika varumärkesbolag och marknader. I Storbritannien fortsätter Roper Rhodes att överträffa våra förväntningar och ökar både sin lönsamhet och redovisar en organisk försäljningsökning på 5 procent i kvartalet. Detta i en som vi bedömer vikande brittisk marknad. Försäljningsframgången bygger på lyckade produktlanseringar, framgångsrika försäljningsinsatser och starka kundrelationer.
Svedbergs fortsätter att uppleva en nedgång i efterfrågan inom försäljningskanalerna bad- och byggfackhandeln samt en avmattning inom professionella avtal till följd av ett mer ansträngt marknadsläge. Även i Macro Design ser vi en lägre efterfrågan i både Sverige och Norge.
Trots marknadsläget, fortsätter Cassøe att redovisa en hög lönsamhet, vilket också drivs av fokus på att stärka kundrelationer med ett stärkt produkterbjudande.

Kostnadskontroll och effektivisering
Vi fortsätter att arbeta mot operationell excellens genom effektivisering och kostnadskontroll. Tidiga prisjusteringar i början av året har bidragit till förbättrad bruttomarginal och i enlighet med vad vi kommunicerade i första kvartalet i år kommer ytterligare prisjusteringar att genomföras av Roper Rhodes i början av kvartal 3. Vi förväntar oss även att de minskade fraktpriserna som vi rapporterade om tidigare i år kommer att ha en positiv effekt under det tredje kvartalet 2023. Vår investering i produktionsanläggningen i Dalstorp utvecklas enligt plan och produktionslinan tas i drift under kvartal 3. När vi har trimmat in anläggningen kommer den bidra till ökad flexibilitet avseende produktvariation samt ge möjlighet till insourcing mellan varumärkesbolagen.

Styrkan i en bred säljkanalmix
Genom att vara verksamma på ett flertal marknader och ha en bred säljkanalmix kan vi uppnå en riskspridning i vår försäljning. Ett bra exempel på detta är utvecklingen i Roper Rhodes som i en utmanande tid stärker sin position på den brittiska marknaden. Det är viktigt att belysa att ca 15 procent av vår försäljning kommer från storbolagsavtal, resterande ca 85 procent är mindre renoveringar och byggnationer. Vi kan fortsatt konstatera att efterfrågan på renoveringar, underhåll och förbättringar av badrum är drivkraften till vår försäljning i kvartalet.

Fokuserat hållbarhetsarbete
Jag är stolt över att vi har minskat våra CO2-utsläpp med drygt 14 procent under året 2022, jämfört med basåret 2021 i förhållande till nettoomsättningen. Detta betydande framsteg är resultatet av Svedbergs Groups fokuserade arbete och engagemang för att minska vår klimatpåverkan och bidra till en mer hållbar framtid. Vi är fast beslutna att ta vårt ansvar för att bekämpa klimatförändringar och minska våra koldioxidutsläpp. Genom att implementera GHG-protokollet, som innefattar scope 1, 2 och 3-utsläpp, har vi fått en heltäckande översikt över våra utsläppskällor och har vidtagit åtgärder för att minska dem. Vårt mål är att sänka våra CO2 utsläpp med 50 procent i förhållande till nettoomsättningen 2030 med basår 2021.

Framtidsutsikter
Avslutningsvis kan jag konstatera att det andra kvartalet 2023 har varit utmanande, men vi har visat vår förmåga att anpassa oss och leverera stabila resultat. Vi kommer fortsatt att fokusera på att stärka kundrelationer, produktutveckling och effektivisering för att skapa tillväxt och långsiktig lönsamhet. Vi ser en utmanande framtid och hanterar den proaktivt på bästa möjliga sätt samtidigt som vi noggrant följer utvecklingen. Genom att vara anpassningsbara står vi väl rustade för att möta framtida utmaningar på vår resa mot vårt mål att bli den ledande badrumskoncernen i norra Europa.