Bokslutskommuniké 2013

Koncernen

januari-december

– Nettoomsättning 369,9 Mkr (400,8)

– Resultat före skatt 24,0* Mkr (26,8)

– Resultat efter skatt 17,6 Mkr (22,7)

– Resultat per aktie 0,83 kr (1,07)

oktober-december

– Nettoomsättning 100,0 Mkr (103,0)

– Resultat före skatt 11,3 Mkr (4,0)

– Resultat efter skatt 7,4 Mkr (5,6)

– Resultat per aktie 0,35 kr (0,27)

– Kassaflöde, efter investeringsverksamhet, per aktie 2,87 kr (1,86)

– Styrelsens förslag till utdelning, per aktie 1,00 kr (0,50)**

* efter engångskostnad på 10,6 Mkr

** styrelsens förslag


Förbättrad lönsamhet i Q4, starkt kassaflöde och höjd utdelning 1,00 kr (0,50)**

Nettoomsättning och resultat, januari – december

Nettoomsättningen för året uppgick till 369,9 Mkr (400,8) och resultatet efter skatt uppgick till
17,6 Mkr (22,7). Årets resultat är belastat med engångskostnader i kvartal 2 på totalt 10,6 Mkr.

Resultat före skatt blev 24,0 Mkr (26,8) och 34,6 Mkr exklusive engångskostnader.

Vinstmarginalen för året uppgick till 6,5 procent (6,7) och 9,4 procent exklusive engångskostnader.

Årets kassaflöde uppgick till 60,8 Mkr (39,5), och det förbättrade kassaflödet beror framförallt på minskning av varulager.

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning på 1,00 kr/aktie (0,50).

I Sverige minskade nettoomsättningen med 15,1 Mkr (5,3 procent) jämfört med föregående år. Förändringen orsakades av försämrad konsument- och projektförsäljning. Nettoomsättningen på den finska marknaden minskade med 7,1 Mkr (13,1 procent), konsumentförsäljningen minskade och projektförsäljningen ökade. På den norska marknaden minskade nettoomsättningen med 6,5 Mkr (15,0 procent) jämfört med föregående år och minskningen utgörs av konsumentförsäljning. Exportmarknaderna utgjorde 27 procent (29) av koncernens nettoomsättning.                

Nettoomsättning och resultat kvartal fyra, oktober – december

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 100,0 Mkr (103,0) och resultatet före skatt uppgick till 11,3 Mkr (4,0). Kvartalets resultat visar att genomförd omorganisation och besparingsplan har fått förväntad effekt. Vinstmarginalen för kvartalet uppgick till 11,3 procent (3,9).

Marknadsläget har visat en viss förbättring under kvartalet.

VD-kommentar

”Året har präglats av stora förändringar i bolaget bland annat:

  • omorganisation och besparingsprogram har gett önskad effekt
  • ett aktivt kapitalrationaliseringsprogram har medfört ett bättre kassaflöde
  • ny möbelserie, som heter Forma, har lanserats och mottagits väl på marknaden,
  • fler produktnyheter kommer att lanseras under kvartal två

Vi ser redan effekterna av ovanstående i form av ett förbättrat rörelseresultat för fjärde kvartalet och vi ser fram emot ett spännande 2014”, säger VD Fredrik Björkman.