Beslut vid extra bolagsstämma i Svedbergs Group AB (publ)

Extra bolagstämman fattade idag följande beslut.

Ändring av bolagsordningen
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att i bolagsordningen justera gränserna för lägsta och högsta aktiekapital så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 37 500 000 kronor och högst 150 000 000 kronor, samt gränserna för lägsta och högsta antalet aktier så att antalet aktier ska vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till bolagets årsstämma 2024 fatta beslut om nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras ska uppgå till det antal aktier som motsvarar en emissionslikvid om högst cirka 400 000 000 kronor och ska rymmas inom aktiekapitalets gränser. Syftet med bemyndigandet är att delvis amortera kreditfaciliteter och samtidigt stärka kapitalstrukturen efter förvärvet av Thebalux Holding B.V. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

Som tidigare meddelats avses emissionen genomföras under det första kvartalet 2024 och närmare tidplan och villkor för emissionen avses beslutas och offentliggöras under det fjärde kvartalet 2023.