Svedbergs Group offentliggör trading update inför kommande företrädesemission

Som tidigare kommunicerats avser Svedbergs Group att under det fjärde kvartalet 2023 besluta om en företrädesemission. För att spegla den regulatoriska information som kommer att ingå i det prospekt som avses publiceras i samband med företrädesemissionen offentliggör Svedbergs Group härmed en trading update. Denna trading update omfattar perioden 1 oktober – 30 november 2023, med jämförelsetal i tillämpliga fall inkluderade för motsvarande period under 2022.[1] Thebalux Holding konsoliderades den 23 november 2023, men är exkluderat i nedan siffror.

  • Nettoomsättningen uppgick till 336 miljoner kronor (329)
  • EBITA uppgick till 46 miljoner kronor (46)
  • EBITA-marginalen var 13,8 procent (13,9)

Försäljningsutveckling 1 oktober – 30 november 2023

Nettoomsättningen uppgick till 336 miljoner kronor (329) (exklusive Thebalux Holding). Svedbergs Group levererar en stark försäljning för de första två månaderna under det fjärde kvartalet 2023, givet nuvarande marknadsförutsättningar. Verksamheten gynnas av riskbalansering genom bolagets exponering mot flera geografier. Framförallt utvecklas Roper Rhodes starkt, samtidigt som bolaget fortsatt möter en avvaktande marknad i Sverige.

EBITA och EBITA-marginal 1 oktober – 30 november 2023

EBITA uppgick till 46 miljoner kronor (46), vilket motsvarar en EBITA-marginal om 13,8 procent (13,9) (exklusive Thebalux Holding). Svedbergs Group bibehåller koncernens marginaler jämfört med föregående år till följd av kostnadsbesparingar, effektiviseringar och prisjusteringar.

Historiskt sett har oktober – november utgjort en stor andel av fjärde kvartalets nettoomsättning och EBITA, både för Svedbergs Group och Thebalux. Under exempelvis det fjärde kvartalet 2022 stod perioden 1 oktober – 30 november för 75 procent av nettoomsättningen och 85 procent av EBITA för Svedbergs Group.

Svedbergs Group avser besluta om och offentliggöra villkoren för företrädesemissionen under det fjärde kvartalet 2023 och företrädesemissionen förväntas genomföras under det första kvartalet 2024.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per-Arne Andersson, VD och Koncernchef
E-mail: per-arne.andersson@svedbergsgroup.com
Tel: +46 70 638 50 12

Ann-Sofie Davidsson, CFO
E-mail: ann-sofie.davidsson@svedbergsgroup.com
Tel: +46 720 741 062

Denna information är sådan information som Svedbergs Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 december 2023 kl. 08:00 CET.

Om Svedbergs Group

Svedbergs Group investerar långsiktigt i Europas starkaste oberoende företag som designar, tillverkar och marknadsför hållbara produkter och tjänster för badrum. Vi växer genom organisk tillväxt och förvärv som kompletterar och stärker vår grupp genom nya produkter inom badrumsmöbler och duschlösningar, geografisk spridning samt ny kunskap inom marknadsföring, innovation och hållbarhet. Vi skapar värde genom att värna om att bibehålla företagens entreprenöriella drivkraft och engagemang, samt genom att selektivt hitta synergier inom exempelvis inköp. Vi kallar detta för samarbete utan sammanblandning.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Svedbergs Group kommer endast att ske genom det prospekt som Svedbergs Group beräknar kunna offentliggöra under det fjärde kvartalet 2023.

Detta pressmeddelande är inte avsett för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras eller spridas till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje delstat i USA samt District of Columbia) (”USA”) eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i pressmeddelandet får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Samtliga erbjudanden eller försäljningar av värdepapper i samband med en företrädesemission i Svedbergs Group kommer, med vissa undantag, att genomföras utanför USA med tillämpning av, och i enlighet med, Regulation S enligt Securities Act. Inget erbjudande till allmänheten kommer att lämnas i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. Vad som ovan sägs om andra medlemsländer i EES än Sverige ska även gälla Storbritannien, där Prospektförordningen (EU) 2017/1129 utgör del av nationell rätt enligt European Union (Withdrawal) Act 2018.

I Storbritannien riktas detta pressmeddelande endast till ”kvalificerade investerare” enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (EU) 2017/1129, såsom den har implementerats i nationell rätt genom European Union (Withdrawal) Act 2018 och som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som faller inom Artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften eller (iii) andra personer till vilka detta pressmeddelande annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Koncernens aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

[1] Se avsnittet Nyckeltalsdefinitioner i Svedbergs Groups delårsrapport för perioden januari – september 2023 för definitioner och ytterligare information om nyckeltal ej definierade enligt IFRS (alternativa nyckeltal).