Svedbergs företrädesemission fulltecknad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA DOKUMENT UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT LÄMNA ETT ERBJUDANDE OM ATT KÖPA VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION.

Utfallet i företrädesemissionen i Svedbergs i Dalstorp AB (publ) (”Svedbergs”) visar att 13 771 516 B-aktier, motsvarande cirka 97,5 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om teckning utan stöd av teckningsrätter motsvarande cirka 73,3 procent av de erbjudna aktierna. Totalt kommer 352 242 B-aktier, motsvarande cirka 2,5 procent av de erbjudna aktierna, tilldelas dem som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Företrädesmissionen är således fulltecknad.

Genom företrädesemissionen tillförs Svedbergs en emissionslikvid, netto efter emissionskostnader, om cirka 477 MSEK, vilken i sin helhet kommer att användas för att återbetala en del av Svedbergs ena brygglånefacilitet om 500 MSEK, som upptogs i samband med förvärvet av Roper Rhodes Ltd.

Per-Arne Andersson, VD och Koncernchef i Svedbergs Group:

”Vi är stolta och tacksamma för det starka stöd som visats för vår företrädesemission, särskilt med tanke på de turbulenta och volatila marknadsförhållanden som råder. Med emissionslikviden säkerställer vi en optimal kapitalstruktur och delfinansierar vårt strategiska förvärv av Roper Rhodes i Storbritannien. Vi fortsätter nu arbetet mot att bli en ledande badrumsinredare på utvalda marknader i Europa med fyra starka varumärkesbolag och möjligheter till ytterligare förvärv som matchar våra höga ambitioner.”

För de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och därmed har erhållit betalda tecknade aktier (”BTA”), är sista dag för handel med BTA den 15 mars 2022. När ökningen av aktiekapitalet har registrerats hos Bolagsverket kommer BTA att konverteras till nya aktier. Nya aktier som har tecknats med stöd av teckningsrätter förväntas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 24 mars 2022.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer tilldelas aktier i enlighet med principerna i det prospekt som publicerades den 16 februari 2022. Meddelande om tilldelning till de personer som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter förväntas distribueras den 14 mars 2022. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant senast på likviddagen den 21 mars 2022, enligt instruktioner på avräkningsnotan. De som har tecknat aktier genom en förvaltare kommer att få besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas. Nya aktier som har tecknats utan stöd av teckningsrätter förväntas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 28 mars 2022.

Aktier och aktiekapital

Genom företrädesemissionen kommer Svedbergs aktiekapital att öka med 17 654 697,50 SEK, från nuvarande 26 500 000 SEK, till 44 154 697,50 SEK genom emission av 14 123 758 nya B-aktier. Efter företrädesemissionen kommer antalet aktier i Svedbergs att uppgå till 35 323 758 aktier, varav 0 A-aktier och 35 323 758 B-aktier.

Rådgivare

Nordea Bank Abp, filial i Sverige är finansiell rådgivare till Svedbergs i samband med företrädesemissionen. Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Svedbergs.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per-Arne Andersson, VD och Koncernchef

E-mail: per-arne.andersson@svedbergs.se

Tel: +46 70 638 50 12

Mats Lundmark, CFO

E-mail: mats.lundmark@svedbergs.se

Tel: +46 70 677 05 83

Om Svedbergs

Svedbergs startades 1920 och koncernen bedriver verksamhet i Norden och Storbritannien. Koncernens bolag utvecklar, designar och försäljer badrumsmöbler och närliggande produkter. Under devisen samarbete utan sammanblandning utvecklar kontinuerligt koncernens bolag sina produktsortiment för hela badrummet. Genom ett nära samarbete med partners tillgodoses konsumentens köplust att inreda sitt badrum. Koncernen bedriver sin verksamhet under varumärkena Svedbergs, Macro Design, Cassøe och Roper Rhodes. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp utanför Ulricehamn. Dotterbolaget Macro Design i Laholm, dotterbolaget Cassøe A/S i Herning Danmark, dotterbolaget Roper Rhodes, inkl. Tavistock och R2, i Bath Storbritannien.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Svedbergs i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Svedbergs har endast skett genom det prospekt som Svedbergs offentliggjort den 16 februari 2022.

Detta pressmeddelande är inte avsett för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras eller spridas till Australien, Japan, Kanada, USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”) eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i pressmeddelandet får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Samtliga erbjudanden eller försäljningar av värdepapper i samband med en företrädesemission i Svedbergs kommer, med vissa undantag, att genomföras utanför USA med tillämpning av, och i enlighet med, Regulation S enligt Securities Act. Inget erbjudande till allmänheten kommer att lämnas i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. Vad som ovan sägs om andra medlemsländer i EES än Sverige ska även gälla Storbritannien, där Prospektförordningen (EU) 2017/1129 utgör del av nationell rätt enligt European Union (Withdrawal) Act 2018.

I Storbritannien riktas detta pressmeddelande endast till "kvalificerade investerare" enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (EU) 2017/1129, såsom den har implementerats i nationell rätt genom European Union (Withdrawal) Act 2018 och som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som faller inom Artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften eller (iii) andra personer till vilka detta pressmeddelande annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte agera eller förlita sig på det. Nordea Bank Abp, filial i Sverige kommer inte att betrakta någon annan person (oavsett om den är mottagare av detta pressmeddelande eller inte) som klient i samband med företrädesemissionen och ansvarar inte gentemot någon annan än Svedbergs i att tillhandahålla det skydd som ges dess klienter eller för att ge råd i samband med företrädesemissionen eller någon annan transaktion, ärende eller arrangemang som hänvisas till i detta pressmeddelande.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Svedbergs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.