Svedbergs beslutar om företrädesrättsemission och offentliggör villkoren

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA DOKUMENT UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT LÄMNA ETT ERBJUDANDE OM ATT KÖPA VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION.

Styrelsen för Svedbergs i Dalstorp AB (publ) (”Svedbergs”) har, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 27 december 2021, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 494 MSEK i syfte att säkerställa en optimal kapitalstruktur genom att återbetala en del av bryggfaciliteterna som, tillsammans med ökade kreditfaciliteter, använts för att finansiera förvärvet av Roper Rhodes Ltd (”Roper Rhodes”) som offentliggjordes av Svedbergs den 1 december 2021. Idag offentliggör Svedbergs villkoren för företrädesemissionen.

Företrädesemissionen i korthet[1]

  • Företrädesemissionen omfattar högst 14 123 758 nya B-aktier.
  • Aktieägare i Svedbergs har företrädesrätt att teckna två (2) nya aktier per tre (3) befintliga aktier, det vill säga en teckningsrelation om 2:3.
  • Teckningskursen har fastställts till 35 kronor per ny aktie, vilket resulterar i en total emissionslikvid om cirka 494 MSEK före emissionskostnader, förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas.
  • Aktieägarna Stena Adactum och If Skadeförsäkring – som tillsammans direkt och indirekt innehar aktier motsvarande cirka 40,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Svedbergs – har, på sedvanliga villkor, åtagit sig att teckna sina respektive direkta och indirekta pro rata-andelar av den förestående företrädesemissionen.
  • Vidare har Nordea Fonder som representerar cirka 13,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Svedbergs, uttryckt sitt stöd för transaktionen samt sin avsikt att teckna sin pro rata-andel av företrädesemissionen.

Bakgrund och motiv för företrädesemissionen

Den 1 december 2021 offentliggjordes att Svedbergs ingått avtal om att förvärva Roper Rhodes, en väletablerad leverantör och designer av badrumsmöbler och badrumsprodukter i Storbritannien. Den fasta köpeskillingen har uppgått till cirka 82 MGBP, baserat på ett avtalat bolagsvärde (enterprise value) om 76 MGBP, på kassa- och skuldfri basis, och en nettofordran i det förvärvade bolaget om cirka 6 MGBP. Härtill har avtalats om en tilläggsköpeskilling som har upptagits till 12 MGBP, motsvarande verkligt värde, och som utbetalas 2025 beroende på Roper Rhodes finansiella prestation. Genom förvärvet har Svedbergs etablerat en stark marknadsposition i Storbritannien och tagit ett viktigt steg i sin vision om att bli den ledande badrumsinredaren på utvalda marknader i Europa.

I syfte att möta de likviditetsbehov som Svedbergs och Roper Rhodes kombinerade verksamheter innebär samt för att finansiera förvärvet av Roper Rhodes, ökade Svedbergs i samband med förvärvet sina kreditfaciliteter med 400 MSEK samt säkerställde två bryggfaciliteter om sammanlagt 620 MSEK. Företrädesemissionen genomförs för att säkerställa en optimal kapitalstruktur som en del av återbetalningen av bryggfaciliteterna.

Villkor för företrädesemissionen

De som på avstämningsdagen den 18 februari 2022 är registrerade av Euroclear Sweden AB som aktieägare i Svedbergs kommer erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Svedbergs. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier, varvid tre (3) teckningsrätter ger rätt till teckning av två (2) nya B-aktier. Härutöver erbjuds möjlighet att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.

Under förutsättning att företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med högst 17 654 697,50 kronor genom nyemission av högst 14 123 758 nya B-aktier. Teckningskursen har fastställts till 35 kronor per ny aktie, vilket motsvarar en total emissionslikvid om cirka 494 MSEK före avdrag för emissionskostnader, förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas. Nettoemissionslikviden om cirka 477 MSEK kommer i sin helhet att användas för att återbetala en del av Svedbergs ena brygglånefacilitet om 500 MSEK.

De befintliga aktierna handlas inklusive rätt att erhålla teckningsrätter till och med den 16 februari 2022 och första dag för handel av aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 17 februari 2022. Teckningsperioden löper från och med den 22 februari 2022 till och med den 8 mars 2022. Svedbergs styrelse har rätt att förlänga teckningstiden, vilket i förekommande fall offentliggörs genom pressmeddelande, senast den 8 mars 2022.

Befintliga aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 40 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter. Teckningsrätter som inte utnyttjas för teckning måste säljas för att inte förfalla utan värde.

Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter, ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan teckningsrätter enligt följande. I första hand ska tilldelning ske till dem som anmält sig för teckning och tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning inte kan ske fullt ut till dessa ska tilldelning ske pro rata i förhållande till antalet nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter. I andra hand ska nya aktier tilldelas övriga som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen och information om Svedbergs kommer att finnas i det prospekt som avses att offentliggöras omkring den 16 februari 2022.

Indikativ tidplan för företrädesemissionen

16 februari Beräknad dag för publicering av prospekt för företrädesemissionen
16 februari Sista handelsdag i Svedbergs aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
17 februari Första handelsdag i Svedbergs aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
18 februari Avstämningsdag för företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som ärregistrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrättersom medför rätt att delta i företrädesemissionen
22 februari–3 mars Handel med teckningsrätter på Nasdaq Stockholm
22 februari–8 mars Teckningsperiod
22 februari–15 mars Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq Stockholm
11 mars Beräknad dag för offentliggörande av utfall i företrädesemissionen

Rådgivare

Nordea Bank Abp, filial i Sverige är finansiell rådgivare till Svedbergs i samband med företrädesemissionen. Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Svedbergs.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per-Arne Andersson, VD och Koncernchef

E-mail: per-arne.andersson@svedbergs.se

Tel: +46 70 638 50 12

Mats Lundmark, CFO

E-mail: mats.lundmark@svedbergs.se

Tel: +46 70 677 05 83

Denna information är sådan information som Svedbergs i Dalstorp AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 februari 2022 kl. 13:00 CET.

Om Svedbergs

Svedbergs startades 1920 och koncernen bedriver verksamhet i Norden och Storbritannien. Koncernens bolag utvecklar, designar och försäljer badrumsmöbler och närliggande produkter. Under devisen samarbete utan sammanblandning utvecklar kontinuerligt koncernens bolag sina produktsortiment för hela badrummet. Genom ett nära samarbete med partners tillgodoses konsumentens köplust att inreda sitt badrum. Koncernen bedriver sin verksamhet under varumärkena Svedbergs, Macro Design, Cassøe och Roper Rhodes. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp utanför Ulricehamn. Dotterbolaget Macro Design i Laholm, dotterbolaget Cassøe A/S i Herning Danmark, dotterbolaget Roper Rhodes i Bath Storbritannien.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Svedbergs i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Svedbergs kommer endast att ske genom det prospekt som Svedbergs beräknar kunna offentliggöra den 16 februari 2022.

Detta pressmeddelande är inte avsett för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras eller spridas till Australien, Japan, Kanada, USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”) eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i pressmeddelandet får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Samtliga erbjudanden eller försäljningar av värdepapper i samband med en företrädesemission i Svedbergs kommer, med vissa undantag, att genomföras utanför USA med tillämpning av, och i enlighet med, Regulation S enligt Securities Act. Inget erbjudande till allmänheten kommer att lämnas i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. Vad som ovan sägs om andra medlemsländer i EES än Sverige ska även gälla Storbritannien, där Prospektförordningen (EU) 2017/1129 utgör del av nationell rätt enligt European Union (Withdrawal) Act 2018.

I Storbritannien riktas detta pressmeddelande endast till "kvalificerade investerare" enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (EU) 2017/1129, såsom den har implementerats i nationell rätt genom European Union (Withdrawal) Act 2018 och som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som faller inom Artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften eller (iii) andra personer till vilka detta pressmeddelande annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte agera eller förlita sig på det. Nordea Bank Abp, filial i Sverige kommer inte att betrakta någon annan person (oavsett om den är mottagare av detta pressmeddelande eller inte) som klient i samband med företrädesemissionen och ansvarar inte gentemot någon annan än Svedbergs i att tillhandahålla det skydd som ges dess klienter eller för att ge råd i samband med företrädesemissionen eller någon annan transaktion, ärende eller arrangemang som hänvisas till i detta pressmeddelande.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Svedbergs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

[1] De angivna ägarandelarna är beräknade per den 31 januari 2022 med därefter kända förändringar, samt med beaktande av Svedbergs innehav av 14 361 egna aktier, som inte berättigar till deltagande i företrädesemissionen.