Bokslutskommuniké januari – december

Fortsatt stark och lönsam tillväxt

Fjärde kvartalet i sammandrag

oktober–december 2021

 • Nettoomsättning 280,6 Mkr (185,1), + 52 procent
 • Organisk tillväxt på ca 16 %
 • EBITA-resultat 32,7 Mkr (20,4), + 61 procent
 • Jämförelsestörande poster -16,9 Mkr, (-4,7)
 • Resultat före skatt -1,3 Mkr, (14,2)
 • Resultat per aktie -0,22 kr, (0,50)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 25,1 Mkr, (33,4)

Helåret i sammandrag

januari–december 2021

 • Nettoomsättning 868,7 Mkr (649,4), + 34 procent
 • Organisk tillväxt ca 13 %
 • EBITA-resultat 119,3 Mkr (78,2), + 53 procent
 • Jämförelsestörande poster belastade resultatet med -18,7 Mkr, (-10,3)
 • Resultat före skatt 79,4 Mkr, (62,1)
 • Resultat per aktie 2,77 kr, (2,28)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 100,1 Mkr, (94,2)

Viktiga händelser under kvartalet

 • Svedbergs stärker sin position på den brittiska marknaden genom förvärv av samtliga aktier i den brittiska badrumsleverantören Roper Rhodes Ltd. Förvärvet slutfördes den 1 december.
 • En extra bolagsstämma beslutade i december månad att bemyndiga styrelsen att besluta om en företrädesemission om cirka MSEK 500, som avses genomföras under första kvartalet 2022.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Styrelsen har beslutat om ny utdelningspolicy. ”Utdelning till aktieägarna kan göras upp till 50% av årets resultat efter skatt. Aktieutdelningens nivå skall ta hänsyn till bolagets finansiella ställning samt tillväxt- och investeringsstrategi, i syfte att skapa framtida aktieägarvärde.”
 • Utdelningen föreslås till 0 SEK per aktie.

Finansiella mål

De av styrelsen beslutade finansiella målen för koncernen är:

 • Genomsnittlig tillväxt på 10 procent årligen, inklusive förvärv.
 • EBITA-marginal överstigande 15 procent.

Information är sådan som Svedbergs i Dalstorp AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnas för offentliggörande den 4 februari 2022 kl. 08.30.

Svedbergs startades 1920 och koncernen bedriver verksamhet i Norden och Storbritannien. Koncernens bolag utvecklar, designar och försäljer badrumsmöbler och närliggande produkter. Under devisen samarbete utan sammanblandning utvecklar kontinuerligt koncernens bolag sina produktsortiment för hela badrummet. Genom ett nära samarbete med partners tillgodoses konsumentens köplust att inreda sitt badrum. Koncernen bedriver sin verksamhet under varumärkena Svedbergs, Macro Design, Cassøe och Roper Rhodes. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp utanför Ulricehamn. Dotterbolaget Macro Design i Laholm, dotterbolaget Cassøe A/S i Herning Danmark, dotterbolaget Roper Rhodes i Bath Storbritannien.