Kvartalsrapport Q1 2024, januari – mars

”Vi inleder 2024 med att leverera ökad omsättning och ett förbättrat resultat i en fortsatt utmanande marknad.”

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 571,7 Mkr (475,7), en ökning med 20 procent. Organisk tillväxt var -4 procent
  • EBITA-resultatet uppgick till 83,7 Mkr (64,0), motsvarande en marginal på 14,6 procent (13,5)
  • EBIT-resultatet uppgick 79,5 Mkr (61,4), motsvarande en marginal på 13,9 procent (12,9)
  • Resultat före skatt uppgick till 67,1 Mkr (51,8)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,95 kr (1,12)
  • Fritt kassaflöde uppgick till -58,2 Mkr (-10,9)

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Svedbergs Group genomför företrädesemission och tillförs 391,2 Mkr efter avdrag för emissionskostnader
Finansiella nyckeltal jan-mar 2024 jan-mar 2023 R12
apr-mar
jan-dec 2023
Nettoomsättning, Mkr 571,7 475,7 1 919,7 1 823,7
EBITDA, Mkr 99,5 75,9 315,7 292,1
EBITDA-marginal, % 17,4 16,0 16,4 16,0
EBITA, Mkr 83,7 64,0 259,7 240,0
EBITA-marginal, % 14,6 13,5 13,5 13,2
EBIT, Mkr 79,5 61,4 228,5 210,4
EBIT-marginal, % 13,9 12,9 11,9 11,5
Resultat per aktie, kr 0,95 1,12 3,09 3,19
Fritt kassaflöde, Mkr -58,2 -10,9 122,6 169,9

VD-kommentar
En stark start på året
Vi inleder 2024 med att leverera ökad omsättning och ett förbättrat resultat i en fortsatt utmanande marknad. Bakom utvecklingen ligger förvärvet av Thebalux, en stark utveckling i Storbritannien
och ett fokuserat arbete med kostnadskontroll och prisjusteringar. Samtidigt fortsätter vi våra framåtriktade satsningar inom kunderbjudande, produktutveckling och värdekedja.

Omsättningen i kvartalet uppgick till 572 Mkr (476), motsvarande en ökning med drygt 20 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Utöver förvärvet av Thebalux drevs tillväxten av
ökade försäljningsvolymer i Storbritannien och valutakurseffekter. Övriga segment hade en lägre omsättning än föregående år och det summerar den organiska tillväxten till -4 procent.

Bruttoresultatet ökade till 255 Mkr (197), motsvarande en bruttomarginal om 44,6 procent – en ökning med +3,2 procentenheter jämfört med motsvarande kvartal föregående år. EBITA-resultatet
uppgick till 84 Mkr (64), motsvarande en EBITA-marginal på 14,6 procent (13,5), vilket är en tydlig förbättring som tar oss närmare vårt finansiella mål om 15 procent. Till drivkrafterna hör förvärvet
av Thebalux, stärkt resultat i Roper Rhodes, lägre frakt- och materialpriser, genomförda prisjusteringar samt ett genomgående stort fokus på kostnadskontroll.

Det fria kassaflödet uppgick under kvartalet till -58 Mkr (-11), ett resultat av ökad volym efter årsskiftet och därmed ökat rörelsekapital.

Stark utveckling för Roper Rhodes
Ser vi till de enskilda varumärkesbolagen fortsätter bilden att vara varierad. Trots vår bild av en tydlig generell avmattning på marknaden i Storbritannien fortsätter Roper Rhodes att öka försäljningen
samt att förbättra resultatet. Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 6 procent. Vår uppfattning är att vi tar marknadsandelar och stärker vår marknadsposition. Till drivkrafterna hör ett
kontinuerligt fokus på att förbättra produkterbjudandet.

Utmanande marknad i Norden
Varumärkesbolaget Svedbergs fortsätter att känna av de utmanande marknadsförutsättningarna, där det tuffare ekonomiska läget för framför allt de svenska hushållen märks tydligt i minskad efterfrågan på badrumsinredning. Till detta bidrar även den kraftiga inbromsningen i projektmarknaden. Detta resulterade i att Svedbergs under kvartalet minskade sin försäljning och hade en svagare resultatutveckling jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Till resultatutvecklingen bidrog även, enligt plan, ökade rörelsekostnader till följd av anpassningar av den nya produktionslinan i Dalstorp. Macro Design tappade något i omsättning men stärkte resultatet, vilket är en effekt av insourcing avseende montering av möbelproduktionen samt prisjusteringar. Cassøe i Danmark låg i linje med motsvarande kvartal föregående år. Inom alla verksamheter bedrevs ett aktivt och fokuserat arbete med produktlanseringar och försäljning samt operationell effektivitet. Allt för att också stå redo när marknaden väl vänder.

Hög lönsamhet i Thebalux
Vårt senaste förvärv i Nederländerna, Thebalux, utvecklas enligt plan. Omsättningen i kvartalet uppgick till 105 Mkr och EBITA-marginalen till 24,8 procent. Det har nu gått fem månader sedan förvärvet genomfördes. Tillsammans pågår arbetet med integrering och utveckling av marknadspositionen, där vi fokuserar på samverkan inom våra koncerninterna samarbetsområden- inköp – hållbarhet – digitalisering.

Förvärvet är ett viktigt steg i vår förändringsresa och mot vårt mål att bli den ledande badrumskoncernen i norra Europa. Utöver att skapa nya tillväxtmöjligheter bidrar det även till att reducera risk relaterat till beroende av enskilda geografiska marknader. När vi inledde vår tillväxtresa 2016 stod försäljningen utanför Sverige för 24 procent av omsättningen. Under det första kvartalet 2024 stod motsvarande siffra för 78 procent fördelat på ett flertal marknader vilket ger oss en riskbalansering som koncern. Det är i sig en stor styrka.

Stort fokus på hållbarhet
Under kvartalet fortsatte vi vårt fokuserade arbete inom hållbarhet. Arbetet omfattar hela vår värdekedja och inbegriper ett stort antal aktiviteter. Till särskilt prioriterade insatser för alla varumärkesbolag hör arbetet med att reducera koldioxidutsläppen. Alla våra bolag har även fortsatt arbetet med att miljövarudeklarera sina respektive produktportföljer. Utöver ökad tydlighet mot kunder, arkitekter, bostadsutvecklare och slutkonsumenter hjälper det oss att vidareutveckla vår produktportfölj och tillverkningsprocess, vilket i förlängningen kommer bidra till stärkt konkurrenskraft.

Fokus framåt
Här och nu påverkas även vi, framför allt i Sverige, av en svag konjunktur med ett ekonomiskt ansträngt läge för många hushåll och därtill ett kraftigt minskat byggande av bostäder. Vi har anpassat och följer marknadsinformationen noga. Vi är långsiktiga i vår strategi och vår positiva tro på den europeiska badrumsmarknaden ligger fast. Marknaden rymmer spännande möjligheter, där de underliggande drivkrafterna utgörs av ett stort behov av nya bostäder, ett kontinuerligt renoveringsbehov och ett stort och växande intresse för hemmet.