Kvartalsrapport Q1 2023, januari – mars

” Vi har framgång i vårt kommersiella arbete vilket visar sig i volym och bruttomarginal, parallellt jobbar vi med effektivisering och kostnadskontroll med tanke på den utmanande marknaden” Per-Arne Andersson, CEO

Kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 475,7 Mkr (488,1), en minskning med 3 procent varav -4 procent organisk tillväxt
  • EBITA-resultatet uppgick till 64,0 Mkr (73,4), motsvarande en marginal på 13,5 procent (15,0)
  • EBIT-resultatet uppgick 61,4 Mkr (70,3), motsvarande en marginal på 12,9 procent (14,4)
  • Resultat före skatt uppgick till 51,8 Mkr (66,7)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,19 (1,87)
  • Fritt kassaflöde uppgick till -10,9 Mkr (50,8)
Finansiella nyckeltal jan-mars 2023 jan-mars 2022 R12
apr-mar
jan-dec 2022
Nettoomsättning, Mkr 475,7 488,1 1 820,5 1 832,9
EBIT, Mkr 61,4 70,3 225,6 234,4
EBIT-marginal, % 12,9 14,4 12,4 12,8
EBITA, Mkr 64,0 73,4 241,7 251,1
EBITA-marginal, % 13,5 15,0 13,3 13,7
EBITDA, Mkr 75,9 85,3 288,6 298,0
EBITDA-marginal, % 16,0 17,5 15,9 16,3
Resultat per aktie, kr 1,19 1,87 4,33 4,90
Fritt kassaflöde, Mkr -10,9 50,8 140,9 202,6

VD-kommentar
Början av året har präglats av effektiviseringsåtgärder och god kostnadskontroll i samtliga varumärkesbolag vilket gjort att vi lyckats bibehålla våra bruttomarginaler trots en avmattning på marknaden för hemförbättringar. Vi har framgång i vårt kommersiella arbete vilket visar sig i volym och bruttomarginal. Att snabbt och effektivt kunna anpassa oss till en föränderlig omvärld, som vi har visat förmågan till de senaste åren, kommer också i framtiden att vara av stor betydelse.

Resultatutveckling och tillväxt
Omsättningen minskade med 2,5 procent till 475,7 Mkr och EBITA-resultatet minskade med 12,8 procent till 64,0 Mkr, jämfört med samma period föregående år. I kvartalet hade vi en negativ organisk tillväxt om 4 procent, exklusive förvärv och valutaeffekter, påverkat av samtliga varumärkesbolag och marknader förutom Roper Rhodes och Storbritannien. Roper Rhodes har haft en bra start på året där vi stärker vår position på den brittiska marknaden samt uppvisar en god bruttomarginal. Vår position på den engelska marknaden utvecklas väl och ytterligare prisjusteringar planeras genomföras av Roper Rhodes i juli senare i år. Under början av året har utvecklingen i våra nordiska länder, särskilt i Danmark och Sverige, varit mer utmanande. Det minskade resultatet kan huvudsakligen förklaras av en försvagad efterfrågan på hemförbättringar bland annat från högre räntenivåer och inflation samt högre energikostnader.

Satsning på operationell excellens ger resultat
Vi har en något förbättrad bruttomarginal på 41,4 procent trots utmanande marknad. Detta är ett resultat av anpassade kapaciteter i produktionen och ett framgångsrikt arbete med prisjusteringar som genomförts i kvartalet och föregående år. Vi reducerar våra kostnader succesivt, dock utmanas vi av högre logistikkostnader för transporter till kund i Storbritannien. Kostnad för sålda varor minskade med 3% jämfört med föregående år och förklaras genom vårt bibehållna effektiviseringsfokus. Operationell excellens handlar om att uppnå kostnadseffektivitet i verksamheten och vi fokuserar på att effektivisera där det är möjligt samtidigt som vi förstärker vår produktutveckling för att investera i framtiden. Under kvartalet har Svedbergs minskat omkostnaderna i produktionen och energioptimerat verksamheten. Vi kan även konstatera att fraktpriserna i kvartalet varit stabila på de nivåer som var gällande innan utbrottet av coronapandemin. Kassaflöde och rörelsekapital är på förväntad nivå med undantag av engångseffekter.

Mix av försäljningskanaler dämpar effekten av nedgången i byggsektorn
Vår heltäckande säljkanalmix och geografiska differentiering bidrar till en lägre grad av konjunkturkänslighet. Vi har under kvartalet vägt upp en något svagare efterfrågan från bad- och byggfackhandeln i Sverige med en stabil god efterfrågan via försäljningskanalen professionella avtal. Försäljningskanalen rymmer försäljning till bygg- och projektstarter och stod för ca 15 procent av koncernens totala omsättning under det första kvartalet. För bostadsbyggandet i Sverige, som började sjunka redan under fjolåret, kommer nedgången att fortsätta i år enligt bransch- och arbetsgivarorganisation Byggföretagen. Givet ledtider i försäljningen via professionella avtal är vår bild att de lägre volymerna i byggstarter som Byggföretagen pekar på kommer påverka vår försäljning via professionella avtal i Sverige framgent. Vi ser fortsatt att försäljningen i kvartalet drevs av efterfrågan på renoveringar, underhåll och förbättringar av badrum.

Hållbarhetsarbete i fokus
Under kvartalet har vi fortsatt vårt viktiga hållbarhetsarbete, där vi på bred front arbetar för att bli en av de mest hållbara badrumskoncernerna på de marknader där vi är verksamma. För oss är hållbarhet en naturlig del i vårt dagliga arbete, och vi har under kvartalet fortsatt vårt arbete med att ta ansvar för hållbarhetsutmaningar i alla steg i värdekedjan – från idéstadiet av nya produkter, inköp, tillverkning, försäljning, användning och återvinning. Tillsammans med varumärkesbolagen tar vi ett helhetsperspektiv på hållbarhetsarbetet för att nå de högt ställda mål vi har åtagit oss.

Framtidsutsikter
Vi befinner oss just nu i en utmanande marknadssituation drivet av hög inflation och höga räntor på samtliga marknader där vi är verksamma. Vi håller en noggrann uppsikt över utvecklingen och bedömer att den makroekonomiska terrängen fortsatt kommer att vara krävande innan vi kan se en förbättring. Genom att vara lyhörda och uppmärksamma på dessa utmaningar arbetar vi hårt för att hantera situationen på ett effektivt sätt och dra nytta av de fördelar som vår verksamhetsmodell möjliggör. Våra främsta styrkor – våra starka varumärken, vår flexibilitet och vår historiska förmåga att anpassa oss till förändringar kommer fortsatt att vara av stor betydelse. Vår geografiska differentiering och heltäckande säljkanalmix är fortsatt viktig för att bibehålla en lägre grad av konjunkturkänslighet. Sammantaget står vi väl rustade för att utveckla vår position och förbättra våra marginaler genom att bibehålla vår koncentration på operationell excellens, proaktiva försäljningsinsatser och produktinnovation.