Beslut vid årsstämman i Svedbergs i Dalstorp AB (publ)

Årsstämma hölls den 27 april 2023 i Dalstorp och vid stämman var 63,6 procent av aktiekapitalet och rösterna representerade.

Stämman godkände årsredovisning och beviljade ansvarsfrihet för styrelse och VD.

Stämman beslutade om en utdelning med 1,50 kronor för räkenskapsåret 2022 vid två tillfällen.

På årsstämman omvaldes Anders Wassberg till styrelseordförande och till ordinarie styrelseledamöter omvaldes, förutom Anders Wassberg, Jan Svensson, Susanne Lithander, Kristoffer Väliharju, Joachim Frykberg och Ingrid Osmundsen.

Till revisorer återvaldes Deloitte AB.

Stämman godkände ersättningsrapport samt beslutade att anta förslag avseende principer för ersättningar till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att genomföra riktade nyemissioner i förvärvssyfte, som maximalt uppgår till 10 procent av antalet aktier i bolaget.

Stämman godkände en namnändring till Svedbergs Group och en ändring av sätet från Dalstorp till Halmstad.

Dalstorp den 27 april 2023

Styrelsen