Kommuniké Årsstämma Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Årsstämma hölls den 25 april 2016 i Dalstorp och vid stämman var 60 procent av aktiekapitalet och 71 procent av rösterna representerade.
Stämman beslutade att utdela 2,25 kr per aktie, totalt 47,6 Mkr. Avstämningsdag för utdelning beslutades till 27 april och utbetalning beräknas ske 2 maj 2016.

På årsstämman valdes Anders Ilstam som styrelseordförande (omval). Till styrelseledamöter valdes Jan Svensson, Sune Svedberg, Anna Svedberg och Carina Malmgren Heander, omval på samtliga.

Till revisorer valdes Ernst & Young AB.

Stämman beslutade anta styrelsens förslag avseende principer för ersättningar till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade vidare att införa ett nytt aktiesparprogram för de anställda.

Dalstorp den 25 april 2016

Styrelsen

För mer information kontakta VD Fredrik Björkman på telefon 0321 533000.