Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) organisationsnummer 556052-4984, kallas härmed till årsstämma 25 april 2017, kl. 15.00 på bolagets huvudkontor i Dalstorp.

Innan stämman, från klockan 14.00 kommer det att finnas möjlighet att gå på en rundvandring i fabriken och/eller få en genomgång av produktsortimentet.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 19 april 2017. Dels senast 20 april 2017 klockan 12, anmäla sig på info@svedbergs.se eller per post till Svedbergs, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp alternativt per telefon 0321-53 30 00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 19 april 2017, genom förvaltarens omsorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken för att få utöva sin rösträtt vid årsstämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns på Svedbergs hemsida. Biträde åt aktieägare får medföras om aktieägaren anmäler vederbörande i samband med anmälan till stämman.

Var vänlig och ange följande i anmälan:

Namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuellt namn på biträde

Förslag till dagordning  

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängden.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Verkställande direktörens anförande.

7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse och särskilt granskningsintyg avseende ersättningar och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare.

8. Beslut om:

a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
    koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda   
    balansräkningen.

c) Avstämningsdagar för utdelning.

d) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

10. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter och revisorer.

11. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella suppleanter, samt val av
       revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

12. Val av valberedning.

13. Beslut om principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

14. Beslut om inrättande av aktiesparprogram 2017 samt beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva aktier i Svedbergs i Dalstorp AB för att kunna uppfylla bolagets åtaganden med anledning av fastlagt aktiesparprogram

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra riktade nyemissioner i förvärvssyfte, som maximalt uppgår till 10 procent av antalet aktier i bolaget

16. Övriga frågor.

17. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:  

Punkten 1 – Val av ordförande på årsstämman:  

Valberedningen, som består av Anders Ilstam, Martin Svalstedt, Ricard Wennerklint och Bengt Belfrage, föreslår Anders Ilstam.

Punkterna 8 b och 8 c på dagordningen – Utdelning och avstämningsdag:  

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,25 kronor per aktie som utdelas med 1,25 kr/aktie i maj 2017 och med 1,00 kr/aktie i december 2017. Som avstämningsdag för utdelningen i maj föreslås 27 april, 2017 och som avstämningsdag för utdelningen i december föreslås den 15 december 2017. Med dessa avstämningsdagar beräknas utdelningen utbetalas, genom Euroclear Sweden AB, 3 maj 2017 respektive den 21 december 2017.

Punkterna 9–11 på dagordningen – Val av styrelse och revisorer samt beslut om arvoden  

Valberedningen föreslår följande:

Totalt arvode till styrelsens inklusive utskott och marknadsråd utgår med 1 400 000 kr (795 000).

 • Att arvode till ordföranden utgår med 400 000 kronor (275 000 kronor fg år) och till var och en av de ledamöter som inte är anställda i bolaget utgår arvode med
  200 000 kronor (130 000 kronor fg år).
 • Att arvoden till bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.
 • Att antalet styrelseledamöter skall vara 6 (5), inklusive ordförande och utan suppleanter.
 • Att välja revisionsbolaget Ernst & Young AB för en period av ett år, det vill säga till årsstämman 2018 och att inga revisorssuppleanter utses.
 • Att till ny ordförande välja Anders Wassberg.
 • Att till ledamöter omvälja Martin Svalstedt, Jan Svensson, Anders Ilstam och Anders Wassberg. Carina Malmgren Heander har avböjt omval. Till nya ledamöter välja Anette Frumerie och Ingrid Osmundsen.

Anette Frumerie, Civilingenjör vid KTH i Stockholm. Är VD på Besqab sedan 2012, tidigare chef inom Skanska och JM.

Ingrid Osmundsen, Managementkonsult, Bachelor of Arts vid University of Washington, operativ erfarenhet avseende retail från Macys (USA), Nike Retail (Europa), Lindex,
DAY Birger et Mikkelsen, Wedins Skor och Claire’s Accessories (Europa).

Uppgifter om alla styrelseledamöter finns på www.svedbergs.se  

Punkten 12 – Val av valberedning – principer för hur valberedning skall inrättas  

En aktieägarmajoritet kommer på årsstämman att föreslå oförändrade principer för hur valberedningen skall inrättas.

Principerna för att inrätta valberedning finns att tillgå på bolagets hemsida.

Punkten 13 – Principer för ersättningar till ledande befattningshavare  

Styrelsen föreslår att stämman beslutar fastställa principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare inom koncernen.

Styrelsens förslag innebär i korthet att befattningshavarnas fasta lön skall motsvara den aktuella befattningens ansvar och komplexitet samt befattningshavarens prestationer.

Utöver fast lön kan befattningshavarna erhålla rörlig lön, beräknad antingen som en andel av koncernens resultatförbättring jämfört med ett snitt av de två föregående åren, och/ eller baserad på individuellt satta mål. Rörlig lön får maximalt uppgå till 25 procent av den fasta ersättningen. Befattningshavarnas pensioner skall vara premiebestämd och följa ITP-planen. Avgångsvederlag kan utgå för högst tolv månader.

Styrelsens fullständiga förslag finns på bolagets hemsida.

Punkten 14 – Beslut om inrättande av aktiesparprogram 2017 samt beslut om förvärv av aktier i anslutning till fastlagt aktiesparprogram

Styrelsen för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman beslutar om nedan beskrivna aktiesparprogram, riktat till samtliga anställda i den koncern där Bolaget är moderföretag.

Samtliga anställda i koncernen erbjuds att delta i Aktiesparprogram. Deltagarna kan investera minimum 1 procent och maximum 6 procent av årslön före skatt för ledande befattningshavare och 1 procent och maximum 3 procent av årslön före skatt för övriga anställda genom förvärv av bolagets aktier på NASDAX OMX Stockholm. Investeringsperioden för de anställda skall vara 1 juni 2017 – 31 december 2017.

För de deltagare vars investering kvarstår och som är fortsatt anställda vid programmets utgång den 31 december 2020 utgår matchningsaktier 1:1. Om dessutom de av styrelsen fastställda finansiella målen för matchningsperioden 2018 – 2020 är uppfyllda kan även prestationsaktier utgå 1:1 i förhållande till de ursprungligt sparade aktierna. Överlåtelse av såväl matchningsaktier som prestationsaktier kommer att ske vederlagsfritt under perioden 1 januari – 31 mars 2021.

Styrelsens förslag om införande av aktiesparprogram baseras på att aktier för fullgörande av Bolagets leveransskyldighet gentemot deltagarna i programmet anskaffas genom återköp i marknaden. Återköp förväntas ske direkt i samband med investeringsperioden d.v.s. under 2017 och kräver därför beslut av Årsstämman 2017. Under antagande om fullt deltagande innebär förväntat antal sparade aktier att det högsta antal aktier som skall återköpas kommer att uppgå till ca 130 000 stycken, vilket motsvarar omkring 0,6 procent av antalet aktier i Bolaget.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att jämlikt 19 kapitlet 28 § bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv på NASDAQ OMX Stockholm av högst 150 000 stycken aktier. Förvärvet ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (d v s intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs).

Uppskattade kostnader

Den sammanlagda effekten på resultaträkningen beräknas uppgå till ca 5,5 Mkr, fördelade över åren 2018 – 2020. Ca 4 Mkr avser kostnader enligt IFRS 2, vilka inte påverkar kassaflöde eller eget kapital. Resterande 1,5 Mkr avser sociala avgifter och baseras på ett antagande om att aktiekursen vid programmets slut uppgår till 55 kr.

Beräkningarna bygger på att samtliga tillgängliga aktier avseende såväl matchnings- som prestationsaktier kommer att utnyttjas.

2016 års aktiesparprogram (föregående år)

Aktiesparprogrammet som årsstämman beslutade om 2016 har inneburit att ca 40 procent av de anställda har gått med i programmet och tillsammans har de under året köpt 22 000 aktier. För att täcka in framtida åtagande avseende matchnings- och prestationsaktier så har bolaget köpt 30 000 aktier.

Motiv till förslaget

Styrelsens motiv till ovanstående förslag är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med bolaget.

Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för både Bolaget och dess aktieägare.

Majoritetskrav

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag finns på bolagets hemsida.

Punkt 15 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om ökning av bolagets aktiekapital med högst 10 procent av aktiekapitalet det vill säga 2 120 000 aktier eller 2 650 000 kronor.

Förslaget innebär att styrelsen bemyndigas att besluta om nyemission med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 p aktiebolagslagen och om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen, inklusive emissionskurs, som dock ska baseras på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet är att bolaget ska kunna emittera aktier för att säkerställa köpeskillingslikviden i samband med förvärv av andra företag, delar av företag eller andra tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för bolagets verksamhet. Fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar en utspädning om knappt tio procent av aktiekapitalet och rösterna.

För beslut enligt styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Följande handlingar kommer från och med 31 mars 2017 att finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor i Dalstorp och på bolagets hemsida, www.svedbergs.se

 • Årsredovisning inklusive koncernredovisning och revisionsberättelse.
 • Styrelsens yttrande avseende förslag till utdelning.
 • Revisorernas yttrande över ersättning till ledande befattningshavare.
 • Styrelsens fullständiga förslag rörande punkt 13, principer för ersättning till ledande befattningshavare.
 • Styrelsens fullständiga förslag rörande inrättande av aktiesparprogram samt förvärv av aktier i anslutning till fastställt aktiesparprogram tillsammans med styrelsens yttrande jämlikt 19 kapitlet 22 § aktiebolagslagen att dessa återköp är förenliga med bolagets soliditetsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
 • Fullmaktsformulär.
 • Presentation av produktnyheterna 2017

Kopior av ovanstående handlingar kommer att sändas till de aktieägare som så begär.

Aktieägare har rätt till vissa upplysningar på årsstämman: Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Totalt antal aktier uppgår till 21 200 000 B-aktier. Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat.

Dalstorp i mars 2017, Styrelsen