Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ)

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ), organisationsnummer 556052-4984, kallas härmed till årsstämma måndagen den 19 april 2010, kl 17.00, på bolagets huvudkontor i Dalstorp

Anmälan Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall • dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 13 april 2010, • dels senast 16 april 2010 klockan 12.00 anmäla sig på info@svedbergs.se eller per post till Svedbergs, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp eller per telefon 0321-53 30 00. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 13 april 2010 genom förvaltarens omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken för att få utöva sin rösträtt vid årsstämman. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns på Svedbergs hemsida. Biträde åt aktieägare får medföras om aktieägaren anmäler vederbörande i samband med anmälan till stämman.