Bokslutskommuniké januari – december 2009

Koncernen
januari-december
-Nettoomsättningen uppgick till 482,2 Mkr (514,3)
-Resultat före skatt 76,5 Mkr (98,3)*
-Resultat efter skatt 56,2 Mkr (71,8)*
-Resultat per aktie 2,65 kr (3,39)*

oktober-december
-Nettoomsättningen uppgick till 132,4 Mkr (124,6)
-Resultat före skatt 21,8 Mkr (21,0)*
-Resultat efter skatt 15,4 Mkr (15,7)*
-Resultat per aktie 0,73 kr (0,74)*

* exklusive jämförelsestörande poster för avvecklad verksamhet i Estland

Nettoomsättning och resultat Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2009 uppgick till 132,4 Mkr en ökning med 6% jämfört med föregående år. Resultatet före skatt blev 21,8 Mkr, en ökning med 4%. För 2009 blev nettoomsättningen 482,2 Mkr (514,3), en minskning med 6% jämfört med föregående år. Lågkonjunktur och finanskris har präglat 2009 och därmed påverkat efterfrågan. I Sverige, som är vår största marknad, nådde nettoomsättningen samma nivå som föregående år. Försäljningen till objektmarknaden har minskat betydligt medan försäljningen till konsument har ökat i motsvarande grad. Bidragande orsaker till utvecklingen på konsumentmarknaden är ROT-bidrag och låga räntor. På övriga marknader har försäljningen minskat under 2009. Rörelsemarginalen för 2009 uppgick till 15,8% (18,7). Sänkta kostnader inom framför allt produktion har dock motverkats av negativa valutaeffekter. Resultatet före skatt 2009 blev 76,5 Mkr vilket är 22% lägre än föregående år. Under fjärde kvartalet inleddes presentationen av nyheterna för 2010 under temat ”Spa på riktigt”. Produkter som ingår i detta är bland annat nydesignade systembadkar, ångduschar och badrumsbastu.