Kallelse till årsstämma för år 2008 i Svedbergs i Dalstorp AB

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ), organisationsnummer 556052-4984, kallas härmed till årsstämma måndagen den 21 april 2008, kl 17.00, på bolagets huvudkontor i Dalstorp. Guidad visning av fabriken klockan 15.30

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall
• dels vara införda i den av Värdepapperscentralen AB (VPC) förda aktieboken senast den 15 april 2008,
• dels senast den 18 april 2008 klockan 12.00, anmäla sig till bolaget under adress Svedbergs i Dalstorp AB,
Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp, eller per e-post till info@svedbergs.se, eller per telefon 0321-53 30 00.