Delårsrapport Q1 januari–mars 2022

Mer än fördubbling av försäljning och resultat

Första kvartalet i sammandrag

Januari–mars 2022

 • Nettoomsättning 488,1 Mkr (201,7), en ökning med 142 procent (13 procent organiskt)
 • EBITA-resultatet 73,4 Mkr (28,7), en ökning med 156 procent
 • EBIT-resultatet 67,7 Mkr (24,9) en ökning med 172 procent
 • Jämförelsestörande poster 0,6 Mkr (2,7)
 • Resultat före skatt 64,1 Mkr (25,7)
 • Resultat per aktie 1,49 kr (0,96)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 57,7 Mkr (1,5)

Viktiga händelser under kvartalet

 • Svedbergs genomför en lyckad företrädesemission som ger 480 Mkr efter emissionskostnader. Emissionen var övertecknad med 70 %.
 • Huvudägaren Stena Adactum ökade under mars sitt ägande till över 30 % varför man enligt börsens regler var skyldiga att lämna ett så kallat budpliktsbud.
 • Roper Rhodes vinner en reddot Award (designpris) för ”Loop”, en intelligent laddningsbar spegel.
 • Ny utdelningspolicy antagen av styrelsen.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Perioden för accept av Stena Adactums budpliktsbud varar under perioden 4 april till 4 maj.
 • I samband med budpliktsbudet formade oberoende styrelseledamöter en budpliktskommitté som enhälligt rekommenderade aktieägarna att inte acceptera budet. Ett oberoende företag anlitades för att utvärdera budet.

Finansiella mål

De av styrelsen beslutade finansiella målen för koncernen är:

 • Genomsnittlig tillväxt på 10 procent årligen, inklusive förvärv.
 • EBITA-marginal överstigande 15 procent.

Information är sådan som Svedbergs i Dalstorp AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnas för offentliggörande den 22 april 2022 kl. 08.30.

Svedbergs startades 1920 och koncernen bedriver verksamhet i Norden och Storbritannien. Koncernens bolag utvecklar, designar och försäljer badrumsmöbler och närliggande produkter. Under devisen samarbete utan sammanblandning utvecklar kontinuerligt koncernens bolag sina produktsortiment för hela badrummet. Genom ett nära samarbete med partners tillgodoses konsumentens köplust att inreda sitt badrum. Koncernen bedriver sin verksamhet under varumärkena Svedbergs, Macro Design, Cassøe, Roper Rhodes, Tavistock och R2. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp utanför Ulricehamn. Dotterbolaget Macro Design i Laholm, dotterbolaget Cassøe A/S i Herning Danmark, dotterbolaget Roper Rhodes, inklusive Tavistock och R2, i Bath Storbritannien.