Delårsrapport januari-mars 2014

Koncernen

januari-mars                                                      

– Nettoomsättning 99,7 Mkr (102,0)                                 

– Resultat före skatt 13,3 Mkr (9,1)                                  

– Resultat efter skatt 10,3 Mkr (7,1)                                 

– Resultat per aktie 0,49 kr (0,34)

Fortsatt förbättrad lönsamhet och kassaflöde

Nettoomsättning och resultat, januari – mars

Nettoomsättningen för årets första kvartal uppgick till 99,7 Mkr (102,0) och resultatet efter skatt uppgick till 10,3 Mkr (7,1). Resultat före skatt blev 13,3 Mkr (9,1).

Vinstmarginalen för kvartalet uppgick till 13,3 procent (8,9).

Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7,0 Mkr (4,3).

I Sverige minskade nettoomsättningen med 4,0 Mkr (5,3 procent) jämfört med föregående år. Förändringen orsakades av försämrad konsumentförsäljning medan projektförsäljningen ökat. Nettoomsättningen på den finska marknaden ökade med 0,9 Mkr (7,3 procent). På den norska marknaden minskade nettoomsättningen med 0,3 Mkr (-2,9 procent) jämfört med föregående år. Exportmarknaderna utgjorde 28 procent (26) av koncernens nettoomsättning.