Delårsrapport januari – juni 2005

– Omsättningen för perioden uppgick till 215,1 Mkr (202,2)
– Resultatet efter finansiella poster blev 42,2 Mkr (36,7)
– Resultat efter skatt uppgick till 30,4 Mkr (26,5)
– Resultat efter skatt per aktie uppgick till 5,74 kr (5,00)

Omsättning och resultat Omsättningen uppgick till 215,1 Mkr (202,2). Resultatet efter finansiella poster blev 42,2 Mkr (36,7) Finansiell ställning Koncernen har en finansiell stark ställning. Koncernens egna kapital uppgick per 2005-06-30 till 216,4 Mkr (209,1). Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 35,5 Mkr (71,3). Soliditeten uppgår till 68,3% (72,7). Investeringar Koncernens investeringar i perioden uppgick totalt till 24,7 Mkr (2,8). Huvuddelen avser produktionsanläggningen i Estland som nu är under intrimning. Avskrivningar Periodens avskrivningar belastar resultatet med 5,5 Mkr (5,6). För helåret 2004 var avskrivningarna 11,5 Mkr. Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgick till 202,4 Mkr (184,8) varav 23,4 Mkr (24,8) avser fakturering till dotterbolag. Resultatet efter finansiella poster blev 42,7 Mkr (38,2). Likvida medel uppgick till 21,2 Mkr (69,3), kortfristiga placeringar 10,0 Mkr (0.0). Investeringar i moderbolaget uppgick till 6,0 Mkr (2,0). Övergång till IFRS Från och med 1 januari 2005 tillämpar Svedbergs IFRS (International Financial Reporting Standards) i koncern- redovisningen. Jämförelsesiffrorna för 2004 har omräknats i enlighet med IFRS 1 - Första gången International Financial Reporting Standards tillämpas. Skillnaderna mellan IFRS och tidigare redovisningsprinciper framgår nedan under rubriken "Redovisningsprinciper". Utsikter för 2005 Utsikterna för 2005 är fortsatt goda. Rapporttillfällen Delårsrapport tredje kvartalet kommer att presenteras den 24 oktober. Bokslutskommunikén för 2005 kommer att lämnas den 20 februari 2006. Dalstorp den 15 augusti 2005 Jörgen Ekdahl Verkställande direktör Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för revisorernas granskning. Svedbergs i Dalstorp AB, 514 63 Dalstorp. E-mail: info@svedbergs.se Org.nr: 556052-4984 Tele: 0321-53 30 00 Hemsida: www.svedbergs.se