Bokslutskommuniké Q4 januari – december 2017

Fortsatt god tillväxt för Svedbergskoncernen

Fjärde kvartalet i sammandrag

oktober-december 2017

– Nettoomsättning 167,1 Mkr (128,5)

– EBITA resultat 15,3 Mkr (15,0) 

– Resultat före skatt 11,4 Mkr (12,9)

– Resultat per aktie 0,40 kr (0,46)

Helåret i sammandrag

januari-december 2017

– Nettoomsättning 639,2 Mkr (448,7)

– EBITA resultat 68,1 Mkr (58,0)

– Resultat före skatt 59,9 Mkr (57,0)

– Resultat per aktie 2,20 kr (2,09)

"Den förvärvade verksamheten i Macro Design inkluderas i jämförelsetalen från och med december månad 2016"

– Styrelsen föreslår oförändrad utdelning, per aktie 2,25 kr (2,25)

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

  Nettoomsättningen ökar med 30 procent.

  Organisk tillväxt med 4 procent och ökning inom såväl konsument- som proffsförsäljning.

  Förändrad försäljningsorganisation på grund av ny organisationsstruktur belastade EBIT med en engångskostnad på 3,0 Mkr.

  Nya produkter som lanserats under båda varumärkena, har fått ett bra mottagande.

  Sofia Axelsson tillträder som ny VD och Koncernchef.