Bokslutskommuniké Q4 januari-december 2016

Stabilt resultat – Förvärv av Macro genomfört

Fjärde kvartalet i sammandrag

oktober-december 2016

– Nettoomsättning 128,5 Mkr (126,4)

– Resultat före skatt 12,9 Mkr (5,8)

– Resultat efter skatt 9,8 Mkr (4,2)

– Resultat per aktie 0,47 kr (0,20)

Helåret i sammandrag

januari-december 2016

– Nettoomsättning 448,7 Mkr (447,2)

– Resultat före skatt 57 Mkr (43,5)

– Resultat efter skatt 44,2 Mkr (33,8)

– Resultat per aktie 2,09 kr (1,60)

– Styrelsen föreslår oförändrad utdelning, per aktie 2,25 kr (2,25)

 jämförelsestörande kostnader belastar kvartalets och helårets resultat med 2,0 Mkr (11,1)

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

  •   Stark projektförsäljning i Sverige kompenserar för svagare konsumentförsäljning – som påverkats av förändrade regler för ROT-avdrag och amorteringskrav
  •   Förstärkt marknadsposition i den viktiga badfackhandeln genom förvärv av Macro den 1 december 2016
  •   Nytt treårsavtal med Riksbyggen i Sverige
  •   Resultat per aktie ökar