Bokslutskommuniké 2023

”Trots en utmanande marknad stärker vi under det fjärde kvartalet såväl brutto- som EBITA-marginalen. Parallellt tar vi fortsatta steg på vår tillväxtresa genom förvärvet av Thebalux och inbrytningen på den nederländska badrumsmarknaden.”

 • Nettoomsättningen uppgick till 460,2 Mkr (438,4), en ökning med 5 procent. Organisk tillväxt var -5 procent
 • EBITA-resultatet uppgick till 59,4 Mkr (54,2), motsvarande en marginal på 12,9 procent (12,4)
 • EBIT-resultatet uppgick 41,4 Mkr (47,7), motsvarande en marginal på 9,0 procent (10,9)
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -14,8 Mkr (-4,7)
 • Resultat före skatt uppgick till 23,1 Mkr (38,7)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,27 kr (0,85)
 • Fritt kassaflöde uppgick till 51,3 Mkr (99,8)

Helåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 823,7 Mkr (1 832,9), en minskning med 1 procent. Organisk tillväxt var -6 procent
 • EBITA-resultatet uppgick till 240,0 Mkr (251,1), motsvarande en marginal på 13,2 procent (13,7)
 • EBIT-resultatet uppgick till 210,4 Mkr (234,4), motsvarande en marginal på 11,5 procent (12,8)
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -18,4 Mkr (-7,3)
 • Resultat före skatt uppgick till 159,7 Mkr (206,0)
 • Resultat per aktie uppgick till 3,37 kr (4,90)
 • Fritt kassaflöde uppgick till 169,9 Mkr (202,6)
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 1,00 kr (1,50)

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Svedbergs Group förvärvar samtliga aktier i det nederländska bolaget Thebalux Holding B.V.
 • Extra bolagsstämma bemyndigar styrelsen att besluta om företrädesemission om ca 406 Mkr

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Svedbergs Group genomför företrädesemissionen och tillförs ca 390 Mkr efter avdrag för emissionskostnader. Efter att emissionsbeloppet använts till att amortera kreditfaciliteten bedöms net debt / EBITDA på årsbasis att understiga 2,0
Finansiella nyckeltal okt-dec 2023 okt-dec 2022 jan-dec 2023 jan-dec 2022
Nettoomsättning, Mkr 460,2 438,4 1 823,7 1 832,9
EBITDA, Mkr 74,5 66,8 292,1 298,0
EBITDA-marginal, % 16,2 15,2 16,0 16,3
EBITA, Mkr 59,4 54,2 240,0 251,1
EBITA-marginal, % 12,9 12,4 13,2 13,7
EBIT, Mkr 41,4 47,7 210,4 234,4
EBIT-marginal, % 9,0 10,9 11,5 12,8
Resultat per aktie, kr 0,27 0,85 3,37 4,90
Fritt kassaflöde, Mkr 51,3 99,8 169,9 202,6

VD-kommentar
Starkt resultat i utmanande marknad
Vi avslutar 2023 med ett starkt sista kvartal i en utmanande marknad där vår bedömning är att vi ökar våra marknadsandelar och vi ökar vår EBITA-marginal. Detta är resultatet av kundernas uppskattning av vårt kunderbjudande och alla våra medarbetares goda arbete.
Sammantaget ökade försäljningen under kvartalet med +5 procent till 460,2 Mkr jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Ökningen drevs helt av valuta och förvärv. Den organiska tillväxten var negativ, -5 procent. Sett till våra geografier var försäljningen på den svenska och finska marknaden fortsatt svag, medan den på övriga marknader var starkare än motsvarande kvartal föregående år. Bruttomarginalen uppgick i kvartalet till 46,2 procent, en ökning med +4,9 procentenheter jämfört med motsvarande kvartal föregående år. EBITA-resultatet uppgick till 59,4 Mkr (54,2), motsvarande en EBITA-marginal på 12,9 procent (12,4).
Till drivkrafterna hör god kostnadskontroll, lägre frakt- och materialpriser samt genomförda prishöjningar. Detta motverkades i någon mån av ökade rörelsekostnader, bl a till följd av satsningar inom försäljning och produktlanseringar i Storbritannien.
Vi fortsätter samtidigt generera ett gott kassaflöde om 51,3 Mkr (99,8), en direkt konsekvens av fokuserat arbete som minskar rörelsekapitalet trots förvärv. Cash conversion efter capex 58 procent. För året som helhet uppgick omsättningen till 1 823,7 Mkr (1 832,9). Positiva effekter från valuta och förvärv balanserade i princip ut en negativ organisk tillväxt, -6 procent. EBITA-resultatet uppgick till 240,0 Mkr (251,1), motsvarande en EBITA-marginal på 13,2 procent (13,7). Bakom utvecklingen ligger god kostnadskontroll och genomförda effektiviseringar. Detta är också något vi kommer ha med oss när marknaden väl vänder.

Mycket stark utveckling för Roper Rhodes i Storbritannien, mer utmanande i Norden
Ser vi till de enskilda varumärkesbolagen skiljer det sig mellan de olika segmenten, vilket på ett tydligt sätt visar på styrkan i att vara närvarande i olika geografier och den riskspridning det innebär.
Både i kvartalet och på helåret fortsätter Roper Rhodes prestera goda resultat, trots en tydlig generell avmattning på marknaden i Storbritannien. Vår uppfattning är att vi tar marknadsandelar och stärker vår position. Genom fortsatta satsningar inom produktutveckling och nya produktkategorier skapar vi också förutsättningar för en fortsatt god utveckling. Även Cassøe på den danska marknaden, gör ett starkt resultat, med en EBITA-marginal i både kvartal och för helåret om cirka 20 procent. Macro Design har planat ut och har en försäljning i kvartalet som är i nivå med föregående år. Macro Design har under kvartalet startat upp montering av badrumsmöbler i sin fabrik för att öka servicenivå till sina kunder. I Svedbergs möter vi utmanande marknadsförutsättningar, där det tuffare ekonomiska läget för framför allt de svenska hushållen märks tydligt i minskad försäljning. Till detta bidrar även en kraftig inbromsning i projektmarknaden.
Under året har samtliga bolag fokuserat med god framgång på effektiviseringar, god kostnadskontroll samt offensiva produktlanseringar för att stärka kunderbjudandet.

Förvärvet av Thebalux slutfört
Stort fokus låg under kvartalet på slutförandet av förvärvet av Thebalux. Förvärvet är ett viktigt steg i Svedbergs Groups fortsatta tillväxtresa att organiskt och genom förvärv öka vår marknadsandel på den europeiska badrumsmarknaden.
Förvärvet innebär att vi adderar ytterligare starka varumärken och professionella medarbetare till vår koncern. Vi är övertygade om att det kommer stärka både oss som koncern och enskilda varumärkesbolag. Thebalux är en väletablerad, lönsam aktör med en stark marknadsposition och över 25 års erfarenhet av design, produktion och distribution av badrumsmöbler och produkter. Genom förvärvet expanderar vi nu vår verksamhet till Nederländerna, en intressant marknad präglad av en fragmenterad återförsäljarstruktur och ett behov av nybyggnation och renovering. Sett till branschlogik finns även stora likheter med Norden.

Fulltecknad företrädesemission
För att återbetala del av den brygglånefacilitet som Svedbergs Group upptog i samband med förvärvet av Thebalux och därmed samtidigt stärka koncernens kapitalstruktur genomfördes i januari 2024 en företrädesemission. Genom emissionen, som fulltecknades, tillfördes Svedbergs Group cirka 406 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Vi är både tacksamma och stolta för det starka stöd som befintliga och nya aktieägare visat oss.

Första miljövarudeklarationerna publicerade
Efter ett omfattande förarbete publicerade vi i slutet av 2023 våra första miljövarudeklarationer (EPDer). För oss är det en milstolpe som tydligt understryker vårt engagemang för hållbarhet och miljöansvar. Rapporteringen tar ett helhetsgrepp om enskilda produkters påverkan, inklusive CO2-utsläpp, över hela livscykeln; från utvinning av råmaterial, transport och tillverkningsprocesser till användning, slutanvändning och potential för återvinning. Publiceringen ligger helt i linje med vår strävan att minska koncernens klimatpåverkan och bidra till en ökad transparens. Det hjälper oss att vidareutveckla vår produktportfölj och tillverkningsprocess, vilket i förlängningen bidrar till stärkt konkurrenskraft. Samtidigt är den ett viktigt verktyg för att konsumenter, arkitekter, byggare och andra ska kunna göra mer informerade och miljömässigt ansvarsfulla val.

Fokus framåt
När vi nu summerar året kan vi konstatera att det varit ett intensivt och händelserikt år. Situationen i omvärlden och på marknaden är utmanande och kommer sannolikt fortsätta vara så även under 2024. Detta är något vi har att hantera. Vi har vidtagit åtgärder och är förberedda för att hantera situationen på bästa sätt. Vi ser nu fram emot att fortsätta arbetet med att stärka oss, både som koncern och enskilda varumärkesbolag. Vi har en i grunden välfungerande verksamhet präglad av god lönsamhet och starka kassaflöden. Sammantaget skapar detta goda förutsättningar för det fortsatta arbetet med att öka våra marknadsandelar på den europeiska badrumsmarknaden och erbjuda attraktiva badrumslösningar.