Bokslutskommuniké 2022

”Vi avslutade årets sista kvartal starkt med mer än 50 procent ökning av såväl omsättning som resultat och en förbättrad EBITA-marginal. Lyhörda för marknadens svängningar har vi justerat våra kostnader och stärkt kassaflödet.”

Kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 438,4 Mkr (280,6), en ökning med 56 procent varav -9 procent organisk tillväxt
 • EBITA-resultatet uppgick till 54,2 Mkr (32,7), motsvarande en marginal på 12,4 procent (11,7)
 • EBIT-resultatet uppgick 47,7 Mkr (13,6), motsvarande en marginal på 10,9 procent (4,9)
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -4,7 Mkr (-16,9)
 • Resultat före skatt uppgick till 38,7 Mkr (-1,3)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,85 (-0,18)
 • Fritt kassaflöde uppgick till 99,8 Mkr (22,4)

Helåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 832,9 Mkr (868,7), en ökning med 110 procent varav 3 procent organisk tillväxt
 • EBITA-resultatet uppgick till 251,1 Mkr (119,3), motsvarande en marginal på 13,7 procent (13,7)
 • EBIT-resultatet uppgick till 234,4 Mkr (95,1), motsvarande en marginal på 12,8 procent (10,9)
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -7,3 Mkr (-18,6)
 • Resultat före skatt uppgick till 206,0 Mkr (79,4)
 • Resultat per aktie uppgick till 4,90 kr (2,25)
 • Fritt kassaflöde uppgick till 210,7 Mkr (80,7)
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 1,50 kr (-)
Finansiella nyckeltal okt-dec 2022 okt-dec 2021 jan-dec 2022 jan-dec 2021
Nettoomsättning, Mkr 438,4 280,6 1 832,9 868,7
EBITA, Mkr 54,2 32,7 251,1 119,3
EBITA-marginal, % 12,4 11,7 13,7 13,7
EBITDA, Mkr 66,8 39,9 298,0 145,6
EBITDA-marginal, % 15,2 14,2 16,3 16,8
Resultat per aktie, kr 0,85 -0,18 4,90 2,25
Fritt kassaflöde, Mkr 99,8 22,4 210,7 80,7

VD-kommentar
Vi är glada att kunna redovisa ett fjärde kvartal som visar på viktiga framsteg mot vårt mål att bli den ledande badrumskoncernen i norra Europa. Genom att ytterligare förstärka vårt kundutbud, fortsätta utveckla våra försäljningsstrategier och bibehålla ett effektiviseringsfokus, har vi visat vår förmåga att anpassa oss till de föränderliga makroekonomiska förhållandena. Ett stort bidrag till vårt resultat under fjärde kvartalet och under 2022 är alla våra duktiga medarbetare som jag vill rikta ett stort tack till. Tack!

Stark resultatutveckling och tillväxt
Vi presenterar ett starkt resultat för det fjärde kvartalet. Omsättningen ökade med 56 procent till 438,4 Mkr och EBITA- resultatet steg med 66 procent till 54,2 Mkr, jämfört med samma period föregående år. Ökningen kan hänföras till strukturell tillväxt i och med förvärvet av Roper Rhodes i december 2021. I kvartalet hade vi en negativ organisk tillväxt om 9 procent, exklusive förvärv och valutaeffekter, påverkat av samtliga varumärkesbolag och marknader förutom Roper Rhodes och Storbritannien.
Både i kvartalet och på helårsbasis har Roper Rhodes uppvisat en god utveckling vilket stärkt vår position i Storbritannien. På den danska marknaden har vi observerat att försäljningstrenden från tidigare kvartal börjat plana ut. Den svagare efterfrågan på de nordiska marknaderna kan härledas till ett mer utmanande marknadsläge.
EBITA-marginalen ökade till 12,4 procent vilket främst förklaras av kostnadsanpassningar inom sälj och administration samt genomförda prishöjningar. Vi kan även konstatera att fraktpriserna har återgått till de nivåer som var gällande innan utbrottet av coronapandemin. Trots det osäkra makroekonomiska läget under 2022 lyckades vi hålla EBITA-marginalen stabil på 13,7 procent på helåret jämfört med i fjol.
Sammantaget visar resultatet att våra proaktiva försäljningsinsatser i en handfull försäljningskanaler i kombination med kontinuerlig satsning på produktutveckling har varit positivt, även under osäkra makroekonomiska förhållanden.

Mix av försäljningskanaler
Genomgående kan vi fastställa att försäljningen i kvartalet drevs av efterfrågan på renoveringar, underhåll och förbättringar av badrum. Prishöjningarna som genomfördes under sensommaren 2022 har implementerats i respektive försäljningskanal under det fjärde kvartalet och kommer att ge full effekt på helåret 2023.

Uppnår milstolpe i hållbarhetsarbetet
Jag är stolt över att vi under det fjärde kvartalet nådde vårt tidigare kommunicerade mål att färdigställa inkluderingen av scope 3 enligt den globala rapporteringsstandarden Greenhouse Gas Protocol (GHG). Rapportering utgör ett viktigt styrmedel i vårt arbete med att reducera våra utsläpp av växthusgaser och är en viktig del i vår strategi för hållbarhet. Det visar på vårt engagemang och kontinuerliga arbete mot att minska vår miljöpåverkan och bidrar även till att stärka vår företagskultur.

Robust kassaflöde och ökad vinst per aktie
Vi har på helårsbasis uppvisat ett starkt kassaflöde och en ökning i vinst per aktie på mer än 100 procent från 2,25 till 4,90 trots en företrädesemission i mars 2022. Vi har därutöver sänkt vår nettoskuld genom det robusta kassaflödet, vilket visar vår förmåga att effektivt driva verksamheten och stärka vår position för framtiden.

Framtidsutsikter
Vi har fortfarande kvar att göra på vår resa mot vårt mål att bli den ledande badrumskoncernen i norra Europa. Genom att behålla vårt fokus på försäljning och produktinnovation, samtidigt som vi tillvaratar de synergier som vår verksamhetsmodell erbjuder, står vi redo att utveckla vår position och våra marginaler. Vi är fortsatt uppmärksamma på omvärldsläget, med bland annat hög inflation. Vi har kontinuerligt justerat vår kostnadsmassa och är fortsatt beredda att anpassa oss ytterligare efter marknadens behov. Genom vårt löpande arbete har vi lyckats förbättra vår kostnadssida och det ger oss nu de förutsättningar vi behöver för att fortsätta utveckla koncernen. Vår styrka är att vara snabba och anpassningsbara och vi kommer fortsätta agera proaktivt på förändringar i marknaden.