Svedbergs Group fortsätter tillväxtresan – expanderar till Nederländerna genom förvärv av Thebalux

Svedbergs Group AB (publ), moderbolag i koncernen Svedbergs Group (”Svedbergs Group” eller ”Koncernen”), har ingått avtal om att förvärva Thebalux Holding B.V. (”Thebalux”), en väletablerad nederländsk designer, producent och leverantör av badrumsmöbler och badrumsprodukter, för en köpeskilling baserad på ett enterprise value på kassa- och skuldfri basis om maximalt 44,5[1] miljoner euro (motsvarande cirka 526 miljoner kronor[2]). Härutöver har överenskommits om en tilläggsköpeskilling om maximalt 2,7 miljoner euro (motsvarande cirka 32 miljoner kronor2) (”Transaktionen”). Genom förvärvet tar Svedbergs Group ett viktigt steg mot målet att bli den ledande badrumskoncernen i norra Europa. För den rullande tolvmånadersperioden som avslutades den 30 juni 2023 uppgick Thebalux nettoomsättning till 34,1 miljoner euro (motsvarande cirka 376 miljoner kronor[3]), samt EBITA till 8,6 miljoner euro (motsvarande cirka 95 miljoner kronor3), vilket motsvarar en EBITA marginal om 25,3 procent. Förvärvet finansieras genom utökade kreditfaciliteter. I syfte att delvis amortera kreditfaciliteter och samtidigt stärka kapitalstrukturen efter förvärvet av Thebalux avser Svedbergs Group att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst cirka 400 miljoner kronor (”Företrädesemissionen”) under första kvartalet 2024.

Transaktionen i korthet

• Svedbergs Group har ingått avtal om att förvärva Thebalux för en köpeskilling baserad på ett enterprise value på kassa- och skuldfri basis om maximalt 44,51 miljoner euro (motsvarande cirka 526 miljoner kronor2). Härutöver har överenskommits om en tilläggsköpeskilling om maximalt 2,7 miljoner euro (motsvarande cirka 32 miljoner kronor2). Storleken på tilläggsköpeskillingen är baserad på Thebalux finansiella prestation under 2023, 2024 samt 2025 och utbetalas under 2026.

• Transaktionen är föremål för godkännande av berörda konkurrensmyndigheter och tillträde i Transaktionen förväntas ske i december 2023. Thebalux förväntas konsolideras i Svedbergs Group från och med slutförandet av Transaktionen.

• I syfte att möta de likviditetsbehov som Svedbergs Groups och Thebalux kombinerade verksamheter innebär samt för att finansiera förvärvet av Thebalux, har Svedbergs Group säkerställt utökade kreditfaciliteter från Nordea Bank Abp, filial i Sverige (”Nordea”) uppgående till 550 miljoner kronor[4].

• I syfte att delvis amortera kreditfaciliteter och samtidigt stärka kapitalstrukturen efter förvärvet av Thebalux avser Svedbergs Group att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst cirka 400 miljoner kronor. Företrädesemissionen förväntas genomföras under det första kvartalet 2024.

• Aktieägaren Stena Adactum AB, som representerar cirka 40,6 procent av aktierna och rösterna i Svedbergs Group[5], har förbundit sig att vid extra bolagsstämma rösta för att bemyndiga styrelsen att besluta om Företrädesemissionen samt att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. Vidare har If Skadeförsäkring AB, som representerar cirka 11,5 procent av aktierna och rösterna i Svedbergs Group5, uttryckt sitt stöd för Transaktionen samt sin avsikt att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen.

Per-Arne Andersson, VD och Koncernchef i Svedbergs Group

”Förvärvet av Thebalux utgör ett viktigt steg i Svedbergs Groups tillväxtresa för att fortsätta att utveckla koncernen i enlighet med vårt mål att bli den ledande badrumskoncernen i norra Europa. Thebalux är ett mycket lönsamt bolag med en stark marknadsposition och över 25 års erfarenhet av den nederländska badrumsmarknaden. Thebalux liknar även Svedbergs Groups övriga varumärkesbolag i att vara entreprenörsdrivna med starka varumärken och innovativa produkter vilket gör det till en perfekt match för vår strategi. Vi ser nu fram emot att tillsammans med Thebalux och dess ledning fortsätta att växa på den nederländska marknaden, som uppvisar ett underliggande behov av nybyggnation och renovering. Svedbergs Group har en aktiv förvärvsagenda och kommer att fortsätta söka efter bolag som kompletterar koncernen.”

Anders Wassberg, Styrelseordförande i Svedbergs Group

”Genom detta strategiska förvärv tar Svedbergs Group ett viktigt steg mot målet att bli den ledande badrumskoncernen i norra Europa. Förvärvet av Thebalux är i linje med Svedbergs Groups strategi att förvärva självständiga och innovativa bolag som kompletterar koncernen. Genom Thebalux storlek och expansionen till den nederländska marknaden – liksom viss export till närliggande marknader – riskbalanseras och diversifieras koncernens verksamhet ytterligare. Jag ser fram emot arbetet framåt och att välkomna Thebalux som en del av koncernen.”

Bakgrund och motiv för Transaktionen

Svedbergs Group har en uttalad tillväxtstrategi som inkluderar organisk tillväxt och strategiska förvärv. Koncernen fokuserar på att hitta förvärv som kompletterar nuvarande verksamheter genom bredare geografisk närvaro, nya produkter inom badrumsmöbler och duschlösningar eller stärkt kompetens. Förvärvade bolag fortsätter att drivas självständigt under egna varumärken för att bygga lokala ledare, samtidigt som de drar nytta av Koncernens centrala funktioner och erfarenhet.

Genom förvärven av Macro Design (2016) och Cassøe (2020) tog Svedbergs Group viktiga steg mot att bli den ledande badrumskoncernen i norra Europa med en breddad produktportfölj och marknadstäckning. År 2021 expanderade Svedbergs Group till Storbritannien genom förvärvet av Roper Rhodes och tre nya varumärken. Förvärvet av Roper Rhodes var det första steget utanför den nordiska marknaden.

Thebalux är ett mycket lönsamt bolag med en stark marknadsposition och över 25 års erfarenhet av den nederländska badrumsmarknaden. Produkterbjudandet består av möbler, tvättställ, speglar, spegelskåp, blandare, belysning samt olika badrumstillbehör som erbjuds genom varumärkena, Thebalux och Primabad. För den rullande tolvmånadersperioden som avslutades den 30 juni 2023 uppgick Thebalux nettoomsättning till 34,1 miljoner euro (motsvarande cirka 376 miljoner kronor[6]). Thebalux EBITA uppgick till 8,6 miljoner euro (motsvarande cirka 95 miljoner kronor6) under samma period.

Förvärvet av Thebalux är i linje med Svedbergs Groups strategi och utgör ett viktigt steg i Svedbergs Groups målsättning i att bli den ledande badrumskoncernen i norra Europa. Genom förvärvet etablerar Svedbergs Group en position i Nederländerna – en stor och attraktiv marknad som präglas av en fragmenterad återförsäljarstruktur och som uppvisar ett underliggande behov av nybyggnation och renovering. Genom Thebalux storlek och expansionen till den nederländska marknaden – liksom viss export till närliggande marknader diversifieras Koncernens verksamhet ytterligare samtidigt som riskbalansering möjliggörs. Svedbergs Group har för avsikt att hålla fast vid sin strategi ”samarbete utan sammanblandning” vilket innebär att varumärkesbolagen i Koncernen samarbetar inom områdena inköp och produktion, digitalisering och hållbarhet samtidigt som hög grad av självständighet bibehålls. Genom samverkan inom de tre områdena möjliggörs skalfördelar, kostnadseffektivitet och en gemensam tillväxtresa för Koncernen.

De främsta motiven för Transaktionen är:

• I linje med Svedbergs Groups strategi. Svedbergs Group har en tillväxtstrategi som innefattar organisk tillväxt och strategiska förvärv som kompletterar Koncernen genom bredare geografisk närvaro, nya produkter inom badrumsmöbler och duschlösningar eller stärkt kompetens. Förvärvet överensstämmer även med Koncernens strategi ”samarbete utan sammanblandning”, vilket innebär att Thebalux kommer fortsätta att verka under eget varumärke och ledning samtidigt som Thebalux kan dra nytta av Koncernens centrala funktioner och erfarenhet.

• Perfekt matchning i Thebalux. Thebalux är ett mycket lönsamt bolag med en stark marknadsposition och över 25 års erfarenhet av den nederländska badrumsmarknaden. Thebalux liknar även Svedbergs Groups övriga varumärkesbolag i att vara entreprenörsdrivet med starka varumärken och innovativa produkter i olika försäljningskanaler, samt med en bred kundbas.

• Stark position på stor och attraktiv marknad. Thebalux har en stark position på en stor och attraktiv marknad som präglas av en fragmenterad återförsäljarstruktur och som uppvisar ett underliggande behov av nybyggnation och renovering. Närheten till Norden innebär liknande branschlogik och designestetik. Genom Thebalux storlek och expansionen till den nederländska marknaden – liksom viss export till närliggande marknader diversifieras Koncernens verksamhet ytterligare samtidigt som riskbalansering möjliggörs.

Finansiell översikt

Den summerade finansiella informationen som presenteras i tabellen nedan är endast för illustrativt syfte. Thebalux finansiella information är upprättad i enlighet med nederländsk GAAP och hämtad från Thebalux interna redovisningssystem. Den summerade finansiella informationen är inte finansiell proforma och har inte reviderats eller på annat sätt granskats av bolagens revisorer.

Rullande tolvmånadersperiod, 1 juli 2022 – 30 juni 2023
Miljoner kronor Svedbergs Group Thebalux[7] Summa
Nettoomsättning 1 805 376 2 181
EBITA* 235 95 330
EBITA-marginal**, % 13,0 25,3 15,1

* Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar men före avdrag för nedskrivning av goodwill, samt av- och nedskrivningar av andra immateriella tillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv, justerat för jämförelsestörande poster (definitionen framgår av Svedbergs Groups kvartalsrapport för det andra kvartalet 2023). För Thebalux motsvarar EBITA rörelseresultatet.
** EBITA i procent av nettoomsättning (definitionen framgår av Svedbergs Groups kvartalsrapport för det andra kvartalet 2023). För Thebalux motsvarar EBITA-marginal rörelseresultatet i procent av nettoomsättning.

Finansiering och Företrädesemissionen

I syfte att möta de likviditetsbehov som Svedbergs Groups och Thebalux kombinerade verksamheter innebär samt för att finansiera förvärvet av Thebalux, har Svedbergs Group säkerställt utökade kreditfaciliteter från Nordea uppgående till 550 miljoner kronor[8]8. I syfte att delvis amortera kreditfaciliteter och samtidigt stärka kapitalstrukturen efter förvärvet av Thebalux avser Svedbergs Group att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst cirka 400 miljoner kronor. Aktieägaren Stena Adactum AB, som representerar cirka 40,6 procent av aktierna och rösterna i Svedbergs Group[9]9, har förbundit sig att vid extra bolagsstämma rösta för att bemyndiga styrelsen att besluta om Företrädesemissionen samt att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. Vidare har If Skadeförsäkring AB, som representerar cirka 11,5 procent av aktierna och rösterna i Svedbergs Group9, uttryckt sitt stöd för Transaktionen samt sin avsikt att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen förväntas genomföras under det första kvartalet 2024 och villkoren för Företrädesemissionen avses beslutas och offentliggöras tillsammans med tidplan under det fjärde kvartalet 2023.

Extra bolagsstämma

En extra bolagsstämma för att bemyndiga styrelsen att besluta om Företrädesemissionen kommer att hållas den 7 december 2023. Kallelsen till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras senare idag och kommer att finnas tillgänglig på http://www.svedbergsgroup.se.

Rådgivare

Nordea är finansiell rådgivare till Svedbergs Group i samband med Företrädesemissionen. Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Svedbergs Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per-Arne Andersson, VD och Koncernchef
E-mail: per-arne.andersson@svedbergsgroup.com
Tel: +46 70 638 50 12

Mats Lundmark, CFO
E-mail: mats.lundmark@svedbergsgroup.com
Tel: +46 70 677 05 83

Denna information är sådan information som Svedbergs Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2023 kl. 07:00 CEST.

Om Svedbergs Group

Svedbergs Group investerar långsiktigt i Europas starkaste oberoende företag som designar, tillverkar och marknadsför hållbara produkter och tjänster för badrum. Vi växer genom organisk tillväxt och förvärv som kompletterar och stärker vår grupp genom nya produkter inom badrumsmöbler och duschlösningar, geografisk spridning samt ny kunskap inom marknadsföring, innovation och hållbarhet. Vi skapar värde genom att värna om att bibehålla företagens entreprenöriella drivkraft och engagemang, samt genom att selektivt hitta synergier inom exempelvis inköp. Vi kallar detta för samarbete utan sammanblandning.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Svedbergs Group kommer endast att ske genom det prospekt som Svedbergs Group beräknar kunna offentliggöra under det fjärde kvartalet 2023.

Detta pressmeddelande är inte avsett för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras eller spridas till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje delstat i USA samt District of Columbia) (”USA”) eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i pressmeddelandet får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Samtliga erbjudanden eller försäljningar av värdepapper i samband med en företrädesemission i Svedbergs Group kommer, med vissa undantag, att genomföras utanför USA med tillämpning av, och i enlighet med, Regulation S enligt Securities Act. Inget erbjudande till allmänheten kommer att lämnas i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. Vad som ovan sägs om andra medlemsländer i EES än Sverige ska även gälla Storbritannien, där Prospektförordningen (EU) 2017/1129 utgör del av nationell rätt enligt European Union (Withdrawal) Act 2018.

I Storbritannien riktas detta pressmeddelande endast till ”kvalificerade investerare” enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (EU) 2017/1129, såsom den har implementerats i nationell rätt genom European Union (Withdrawal) Act 2018 och som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som faller inom Artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften eller (iii) andra personer till vilka detta pressmeddelande annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Koncernens aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

[1] Preliminärt beräknad per avtalsdagen. Slutlig köpeskilling fastställs baserad på enterprise value vid slutförandet av Transaktionen.
[2] Tillämpad valutakurs (EUR/SEK) om 11,8076, vilket motsvarar valutakursen per den 26 oktober 2023 (Riksbanken).
[3] Tillämpad valutakurs (EUR/SEK) om 11,0418, den genomsnittliga valutakursen för perioden 1 juli 2022 – 30 juni 2023 (Riksbanken).
[4] Baserat på enterprise value justerat för bland annat rörelsekapital och nettokassa.
[5] Exklusive egna aktier. Per den 27 oktober 2023 innehar Svedbergs Group 14 361 egna aktier av serie B, vilka inte berättigar till deltagande i Företrädesemissionen.
[6] Tillämpad valutakurs (EUR/SEK) om 11,0418, vilket motsvarar den genomsnittliga valutakursen för perioden 1 juli 2022 – 30 juni 2023 (Riksbanken).
[7] Tillämpad valutakurs (EUR/SEK) om 11,0418, vilket motsvarar den genomsnittliga valutakursen för perioden 1 juli 2022 – 30 juni 2023 (Riksbanken).
[8] 8 Baserat på enterprise value justerat för bland annat rörelsekapital och nettokassa.
[9] 9 Exklusive egna aktier. Per den 27 oktober 2023 innehar Svedbergs Group 14 361 egna aktier av serie B, vilka inte berättigar till deltagande i Företrädesemissionen.