Svedbergs fortsätter att utveckla koncernen – expanderar till Storbritannien

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA DOKUMENT UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT LÄMNA ETT ERBJUDANDE OM ATT KÖPA VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION.

2021-12-01 18.00 CET

Svedbergs fortsätter att utveckla koncernen – expanderar till Storbritannien och fördubblar sin omsättning genom förvärv av Roper Rhodes

Svedbergs i Dalstorp AB (publ), moderbolag i koncernen Svedbergs Group (”Svedbergs”) har ingått avtal om att förvärva Roper Rhodes Ltd. (”Roper Rhodes”), en väletablerad leverantör och designer av badrumsmöbler och badrumsprodukter i Storbritannien, för en köpeskilling, på kassa- och skuldfri basis om maximalt 90 miljoner brittiska pund (motsvarande 1 084 miljoner kronor[1]), varav 76 miljoner brittiska pund i fast köpeskilling och maximalt 14 miljoner brittiska pund i tilläggsköpeskilling (”Transaktionen”). Genom förvärvet etablerar Svedbergs en stark marknadsposition i Storbritannien och tar ett viktigt steg i sin vision om att bli den ledande badrumsinredaren på utvalda marknader i Europa. För att säkerställa en optimal kapitalstruktur avser Svedbergs att under första kvartalet 2022 genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 500 miljoner kronor.

Bakgrund och motiv

 • Förvärvet är i linje med Svedbergs strategi att växa organiskt och genom strategiska förvärv samt låta bolag drivas självständigt med egen ledning och strategiska fokusområden med tillgång till Svedbergs centrala funktioner och erfarenhet.
 • Roper Rhodes är en väletablerad och lönsam aktör i Storbritannien med en stark marknadsposition och över 40 års historik. Bolaget har tre starka varumärken med innovativa produkter i olika kanaler och en bred kundbas. För den rullande tolvmånadersperioden som avslutades den 30 september 2021 uppgick Roper Rhodes nettoomsättning till 70,8 miljoner brittiska pund (motsvarande cirka 826 miljoner kronor[2]). EBITA uppgick till 11,6 miljoner brittiska pund (motsvarande cirka 135 miljoner kronor2).[3]
 • Genom förvärvet etablerar Svedbergs en position i Storbritannien – en stor och attraktiv marknad som präglas av en fragmenterad återförsäljarstruktur och som uppvisar ett uppdämt behov av nybyggnation och renovering.
 • Förvärvet kan också innebära goda möjligheter för samordningsvinster med Svedbergs då Roper Rhodes köper in sina produkter från tillverkare.
 • Förvärvet av Roper Rhodes markerar ett viktigt steg i Svedbergs aktiva förvärvsagenda och vision om att bli den ledande badrumsinredaren på utvalda marknader i Europa.

Per-Arne Andersson, VD och Koncernchef i Svedbergs Group:

”I Roper Rhodes har vi hittat en perfekt matchning med Svedbergs Groups strategi och målsättning att bli den ledande badrumsinredaren på utvalda marknader i Europa. Roper Rhodes är ett välskött och finansiellt starkt bolag med stark marknadsposition och över 40 års historik i Storbritannien. Bolaget påminner mycket om Svedbergs Groups övriga varumärkesbolag med starka varumärken och innovativa produkter i olika kanaler och med en bred kundbas. Tillsammans med Roper Rhodes erfarna ledning ser vi fram mot att växa på den brittiska marknaden, som tack vare dess storlek och underliggande bostads- och renoveringsbehov erbjuder tydlig potential framåt. Svedbergs Group kommer att fortsätta söka efter ytterligare förvärv som precis som Roper Rhodes utgör en matchning med våra prioriteringar och ambitioner.”

Anders Wassberg, Styrelseordförande i Svedbergs Group:

”Detta strategiska förvärv är ett logiskt nästa steg för Svedbergs Group och en viktig milstolpe på resan mot att bli den ledande badrumsinredaren på utvalda marknader i Europa. Genom en anpassad koncernstruktur med tydlig ansvarsfördelning mellan koncernfunktionerna och de självständiga varumärkesbolagen har Svedbergs Group förberett sig för tillväxt via förvärv, och jag ser fram mot det fortsatta arbetet framåt – både i egenskap av styrelseordförande och som representant för huvudägaren.”

Transaktionen i korthet

 • Svedbergs har ingått avtal om att förvärva Roper Rhodes för en köpeskilling, på kassa- och skuldfri basis (s.k. enterprise value), om maximalt 90 miljoner brittiska pund (motsvarande 1 084 miljoner kronor1), varav 76 miljoner brittiska pund i fast köpeskilling och maximalt 14 miljoner brittiska pund i tilläggsköpeskilling. Storleken på tilläggsköpeskillingen är baserad på Roper Rhodes prestation under kommande tre år och utbetalas efter utgången av perioden 2022-2024. Transaktionen har slutförts idag och Roper Rhodes kommer att konsolideras i Svedbergs från och med den
  1 december 2021.
 • I samband med Transaktionen inträder Roper Rhodes verkställande direktör Leigh Leather i Svedbergs koncernledning.
 • I syfte att möta de likviditetsbehov som Svedbergs och Roper Rhodes kombinerade verksamheter innebär samt för att finansiera förvärvet av Roper Rhodes, har Svedbergs ökat sina kreditfaciliteter med 400 miljoner kronor och säkerställt två bryggfaciliteter om sammanlagt 620 miljoner kronor från Nordea Bank Abp, filial i Sverige (”Nordea”).
 • För att säkerställa en optimal kapitalstruktur avser Svedbergs att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om totalt 500 miljoner kronor (”Företrädesemissionen”) som en del av återbetalningen av bryggfaciliteterna.
 • Aktieägarna Stena Adactum AB och If Skadeförsäkring AB som tillsammans, direkt och indirekt, representerar 40 procent av aktierna och rösterna i Svedbergs, har förbundit sig att vid extra bolagsstämma rösta för att bemyndiga styrelsen att besluta om Företrädesemissionen samt att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. Vidare har Nordea Fonder som representerar 13 procent av aktierna och rösterna i Svedbergs, uttryckt sitt stöd för Transaktionen samt sin avsikt att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen.
 • Företrädesemissionen förväntas genomföras under det första kvartalet 2022.

Motiv för Transaktionen

Genom förvärvet av Macro Design 2016 tog Svedbergs ett viktigt steg för att bli den ledande badrumsinredaren på utvalda marknader med en breddad produktportfölj och marknadstäckning. Under 2019 utstakades Svedbergs fortsatta strategi med självständiga bolag som samverkar utan sammanblandning. Förvärvet av Cassøe under 2020 skedde i linje med denna strategi och gav Svedbergs ett tredje självständigt varumärke och en ökad marknadsexponering mot Danmark.

Förvärvet av Roper Rhodes är i linje med Svedbergs strategi att växa organiskt och genom strategiska förvärv samt låta bolag drivas självständigt med egen ledning och strategiska fokusområden med tillgång till Svedbergs centrala funktioner och erfarenhet. Genom förvärvet etablerar Svedbergs en position i Storbritannien – en stor och attraktiv marknad som präglas av en fragmenterad återförsäljarstruktur och som uppvisar ett uppdämt behov av nybyggnation och renovering.

De främsta motiven för Transaktionen är:

 • I linje med Svedbergs strategi. Svedbergs har en uttalad tillväxtstrategi som innefattar organisk tillväxt och strategiska förvärv som kompletterar nuvarande verksamheter genom bredare geografisk närvaro, stärkt kompetens eller nya produktkategorier. Förvärvet överensstämmer med Svedbergs strategi om självständiga bolag som drivs med egen ledning och strategiska fokusområden.
 • Perfekt matchning i Roper Rhodes. Roper Rhodes är ett välskött och finansiellt starkt bolag med en stark marknadsposition och över 40 års historik i Storbritannien. Bolaget påminner om Svedbergs Groups övriga varumärkesbolag med starka varumärken och innovativa produkter i olika kanaler och med en bred kundbas.
 • Stark marknadsposition i stor och attraktiv marknad. Roper Rhodes har en stark position i en stor och attraktiv marknad som präglas av en fragmenterad återförsäljarstruktur och som uppvisar ett uppdämt behov av nybyggnation och renovering.
 • Samordningsvinster. Förvärvet kan också innebära goda möjligheter för samordningsvinster med Svedbergs då Roper Rhodes köper in sina produkter från tillverkare.
 • Bereder väg för ytterligare förvärv. Förvärvet av Roper Rhodes är en viktig milstolpe i Svedbergs aktiva förvärvsagenda och öppnar upp för fler förvärv.

Finansiell översikt

Den summerade finansiella informationen som presenteras i tabellen nedan är endast för illustrativt syfte. Roper Rhodes finansiella information är upprättad i enlighet med UK GAAP och hämtad från Roper Rhodes interna redovisningssystem. Den summerade finansiella informationen är ej finansiell proforma och har inte reviderats eller på annat sätt granskats av bolagens revisorer.

I Storbritannien har badrumsbranschen likt många andra branscher påverkats av Coronapandemin. Coronapandemin har inneburit flera utmaningar men också skapat en positiv efterfrågeutveckling på konsumentsidan då konsumenter har tillbringat mer tid hemma och lagt mer pengar på sin bostad vilket Svedbergs bedömer har påverkat Roper Rhodes nettoomsättning positivt under perioden med cirka 10 procent.

Rullande tolvmånadersperiod, 1 okt 2020 – 30 sep 2021
Miljoner kronor Svedbergs Roper Rhodes2 Summa
Nettoomsättning 773 826 1 599
EBITA 107 135 242

Finansiering och företrädesemission

I syfte att möta de likviditetsbehov som Svedbergs och Roper Rhodes kombinerade verksamheter innebär samt för att finansiera förvärvet av Roper Rhodes, har Svedbergs ökat sina kreditfaciliteter med 400 miljoner kronor och säkerställt två bryggfaciliteter om sammanlagt 620 miljoner kronor från Nordea.

För att säkerställa en optimal kapitalstruktur avser Svedbergs att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om totalt 500 miljoner kronor som en del av återbetalningen av bryggfaciliteterna. Aktieägarna Stena Adactum AB och If Skadeförsäkring AB som tillsammans, direkt och indirekt, representerar 40 procent av aktierna och rösterna i Svedbergs, har förbundit sig att vid extra bolagsstämma rösta för att bemyndiga styrelsen att besluta om Företrädesemissionen samt att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. Vidare har Nordea Fonder som representerar 13 procent av aktierna och rösterna i Svedbergs, uttryckt sitt stöd för Transaktionen samt sin avsikt att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen förväntas genomföras under det första kvartalet 2022 och villkoren för Företrädesemissionen avses beslutas och offentliggöras tillsammans med tidplan efter offentliggörandet av bokslutskommunikén, vilken offentliggörs den 4 februari 2022.

Extra bolagsstämma

En extra bolagsstämma för att bemyndiga styrelsen att besluta om Företrädesemissionen kommer att hållas den 27 december 2021. Kallelsen till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras senare idag och kommer att finnas tillgänglig på www.svedbergsgroup.se.

Rådgivare

Nordea är finansiell rådgivare till Svedbergs i samband med Företrädesemissionen. Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Svedbergs.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per-Arne Andersson, VD och Koncernchef
E-mail: per-arne.andersson@svedbergs.se
Tel: +46 70 638 50 12

Mats Lundmark, CFO
E-mail: mats.lundmark@svedbergs.se
Tel: +46 70 677 05 83

Denna information är sådan information som Svedbergs i Dalstorp AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 december 2021 kl. 18.00 CET.

Om Svedbergs

Svedbergs Group är Nordens ledande badrumsinredare med ett heltäckande sortiment för hela badrummet med produkter som bland annat möbler, dusch, badkar, handdukstorkar, blandare, wc och tillbehör. Försäljning sker till både konsument- och projektmarknaden under de starka varumärkena Svedbergs, Macro Design och Cassøe. Produkterna säljs huvudsakligen i Norden samt med viss export till andra europeiska länder. Moderbolaget har sitt säte i västgötska Dalstorp, där även merparten av produktionen sker. Svedbergs Group har cirka 250 anställda och för den rullande tolvmånadersperioden som avslutades den 30 september 2021, uppgick nettoomsättningen till 773 miljoner kronor.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Svedbergs kommer endast att ske genom det prospekt som Svedbergs beräknar kunna offentliggöra under det första kvartalet 2022.

Detta pressmeddelande är inte avsett för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras eller spridas till Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”) eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i pressmeddelandet får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning

Inga värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Samtliga erbjudanden eller försäljningar av värdepapper i samband med en företrädesemission i Svedbergs kommer, med vissa undantag, att genomföras utanför USA med tillämpning av, och i enlighet med, Regulation S enligt Securities Act. Inget erbjudande till allmänheten kommer att lämnas i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. Vad som ovan sägs om andra medlemsländer i EES än Sverige ska även gälla Storbritannien, där Prospektförordningen (EU) 2017/1129 utgör del av nationell rätt enligt European Union (Withdrawal) Act 2018.

I Storbritannien riktas detta pressmeddelande endast till "kvalificerade investerare" enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (EU) 2017/1129, såsom den har implementerats i nationell rätt genom European Union (Withdrawal) Act 2018 och som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som faller inom Artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften eller (iii) andra personer till vilka detta pressmeddelande annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolaget aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

[1] Tillämpande valutakurs (GBP/SEK) om 12,0428, valutakursen per 30 november 2021 (Riksbanken).

[2] Tillämpande valutakurs (GBP/SEK) om 11,6634, den genomsnittliga valutakursen för perioden 1 oktober 2020 – 30 september 2021 (Riksbanken).

[3] Roper Rhodes finansiella information är upprättad i enlighet med UK GAAP och hämtad från Roper Rhodes interna redovisningssystem. Den finansiella informationen har inte reviderats eller på annat sätt granskats av bolagets revisor.