Kvartalsrapport Q3 2023, juli – september

” Vi landar ett mycket starkt tredje kvartal med en omsättning och resultat väl i nivå med föregående år i en just nu utmanande marknadssituation.”

Kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 432,0 Mkr (435,0), en minskning med 1 procent varav -8 procent organisk tillväxt
 • EBITA-resultatet uppgick till 59,0 Mkr (58,9), motsvarande en marginal på 13,7 procent (13,5)
 • EBIT-resultatet uppgick 56,7 Mkr (55,0), motsvarande en marginal på 13,1 procent (12,6)
 • Jämförelsestörande poster uppgick till 0,4 Mkr (-1,3)
 • Resultat före skatt uppgick till 43,4 Mkr (52,4)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,97 kr (1,19)
 • Fritt kassaflöde uppgick till 29,2 Mkr (33,5)

Första nio månaderna

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 363,5 Mkr (1 394,5), en minskning med 2 procent varav -6 procent organisk tillväxt
 • EBITA-resultatet uppgick till 180,6 Mkr (196,9), motsvarande en marginal på 13,2 procent (14,1)
 • EBIT-resultatet uppgick till 169,0 Mkr (186,6), motsvarande en marginal på 12,4 procent (13,4)
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -3,6 Mkr (-2,6)
 • Resultat före skatt uppgick till 136,6 Mkr (167,3)
 • Resultat per aktie uppgick till 3,09 kr (3,84)
 • Fritt kassaflöde uppgick till 118,7 Mkr (113,1)
Finansiella nyckeltal jul-sep 2023 jul-sep 2022 jan-sep 2023 jan-sep 2022 R12
okt-sep
jan-dec 2022
Nettoomsättning, Mkr 432,0 435,0 1 363,5 1 394,5 1 801,9 1 832,9
EBIT, Mkr 71,8 70,1 217,6 231,2 284,4 234,4
EBIT-marginal, % 16,6 16,1 16,0 16,6 15,8 12,8
EBITA, Mkr 59,0 58,9 180,6 196,9 234,9 251,1
EBITA-marginal, % 13,7 13,5 13,2 14,1 13,0 13,7
EBITDA, Mkr 56,7 55,0 169,0 186,6 216,8 298,0
EBITDA-marginal, % 13,1 12,6 12,4 13,4 12,0 16,3
Resultat per aktie, kr 0,97 1,19 3,09 3,84 3,94 4,90
Fritt kassaflöde, Mkr 29,2 33,5 118,7 113,1 208,2 202,6

VD-kommentar
Vi landar ett mycket starkt tredje kvartal med tanke på marknadsutmaningarna. Omsättningen tangerar nivån med föregående år, mycket tack vare ett återigen starkt kvartal av Roper Rhodes samt genomförda kostnadsbesparingar, effektiviseringar och prisjusteringar i koncernen. Även lönsamheten ligger på nivå med föregående år med en EBITA på 59 MSEK (59 MSEK). Kassaflödet bidrar också positivt och ligger ackumulerat +23 procent högre än föregående år.

Samtliga bolag i koncernen har ett nära samarbete med våra kunder och samarbetspartners med ett tydligt fokus på att skapa köplust i mötet med kund. Vi gör detta genom de produktlanseringar som skett under kvartalet samt att vi arbetar med kommande lanseringar i första kvartalet 2024. Givet de höga målsättningar vi har på lönsamhet arbetar vi parallellt med kostnadsanpassningar med tanke på konjunktur samt effektiviseringar för att nå nya höjder.

Vi har fortsatt fokus på lönsam organisk tillväxt samtidigt som vi söker strategiska förvärv som kompletterar vår verksamhet inom badrumsinredning, inte minst för kategorierna möbler och dusch. Jag är extra stolt över att vi efter kvartalets utgång, i linje med vår strategi, ingått avtal om att förvärva Thebalux Holding, ett lönsamt bolag med stark marknadsposition i Nederländerna.

Resultatutveckling och tillväxt
Trots de utmaningar som den nordiska marknaden har visat, har vi lyckats upprätthålla en stabil omsättning på 432 Mkr, en minskning med 1 procent jämfört med samma period föregående år. Detta kan förklaras av en fortsatt stark försäljningsutveckling i Storbritannien via Roper Rhodes tre varumärken, samt en positiv valutaeffekt. Organisk tillväxt minskade med 8 procent och förklaras av det utmanande marknadsläget på de nordiska marknaderna. Oaktat detta har vi lyckats uppnå en förbättrad EBITA-marginal om 13,7 procent jämfört med samma period föregående år.

Stark utveckling i Storbritannien
Roper Rhodes levererar ännu ett framgångsrikt kvartal och överträffar våra förväntningar med en organisk försäljningsökning på 2 procent och en förbättrad lönsamhet trots marknadssituationen. Vi genomförde de tidigare kommunicerade prisjusteringarna tidigt i det tredje kvartalet. Under kvartalet har Roper Rhodes lanserat produktkategorin badkar, som har mottagits väl på marknaden, och vi fortsätter att utveckla starka kundrelationer samt attraktiva produkterbjudanden för att stärka vår position på marknaden.

Vi noterar en svag utveckling av den nordiska försäljningen på grund av en utmanande marknad. Försäljningskanalen för professionella avtal inom varumärkesbolaget Svedbergs upplever en nedgång på marknaden vilket påverkat försäljningen negativt i kvartalet. Macro Design och Cassøe minskar sin försäljning och lyckas till viss del kompensera en del av resultateffekten genom materialkostnadssänkningar. Vår geografiska differentiering, starka varumärken och breda säljkanalmix kommer fortsätta att vara viktiga framgångsfaktorer till att bibehålla och stärka vår marknadsposition framöver.

Kostnadskontroll och effektiviseringar
Fortsatt fokus på effektivisering av verksamheten och minskade fraktpriser har haft en positiv effekt under kvartalet. Den nya produktionsanläggningen i Dalstorp installerades även under det tredje kvartalet och testproduktionen fortskrider enligt plan. Produktanläggningen kommer tas i full drift under det fjärde kvartalet och kommer med tiden att ge oss ökad flexibilitet vad gäller produktvariation samt möjligheten till insourcing mellan våra varumärkesbolag.

En arbetsplats i världsklass
Under det senaste kvartalet har vi intensifierat vårt hållbarhetsarbete och är stolta över de framsteg vi har uppnått. Varumärkesbolaget Svedbergs har implementerat biobränsle med en ny speditör i Asien som en del av våra planer för att minska CO2 emissions. Vi är fast beslutna av att fortsätta driva vår hållbarhetsagenda framåt och förbereder oss vidare mot de nya Corporate Sustainability Reporting Directives (CSRD) som en del i detta arbete. Koncernen och varumärkesbolagen har blivit certifierade som Great Place to Work-bolag, vilket understryker vår engagerade arbetsmiljö. Vi har även erhållit en silvermedalj i samband med vår Ecovadis-audit, vilket ytterligare bekräftar vårt fokus på hållbarhet och socialt ansvarstagande.

Framtidsutsikter
Vi har fortsatt att prioritera lönsam tillväxt som en central del av vår strategi, oaktat de just nu utmanande makroekonomiska förhållandena. Vi har ansträngt oss, och kommer fortsätta anstränga oss, för att anpassa verksamheten för att möta framtida utmaningar. Resultatet visar på att vi har lyckats väl och vår bedömning är att de satsningar vi genomför kommer bidra positivt till koncernens utveckling framöver. Genom att upprätthålla starka bruttomarginaler, hantera kostnader och investera i våra relationer med kunder och samarbetspartners står vi väl rustade för att möta kommande utmaningar och vår fortsatta strävan mot vårt mål att bli den ledande badrumskoncernen i norra Europa.

Expanderar till Nederländerna genom förvärv av Thebalux Holding
Förvärvet av Thebalux Holding är ett viktigt steg i Svedbergs Groups fortsatta tillväxtresa. Thebalux Holding, med över 25 års erfarenhet på den nederländska badrumsmarknaden och en stark marknadsposition, är ett lönsamt bolag som delar vårt entreprenörsdrivna fokus och passion för innovativa produkter inom badrumsmöbler. Tillsammans med Thebalux Holding ser vi fram emot att växa på den nederländska marknaden som uppvisar ett underliggande behov av nybyggnation och renovering.