Kommuniké från Årsstämman 19 april 2010

Vid årsstämman i Svedbergs i Dalstorp AB den 19 april 2010 beslutades om utdelning om 7,00 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 22 april vilket innebär att utdelning till aktieägarna beräknas ske den 27 april. Till styrelseordförande nyvaldes Urban Jansson och till ledamöter omvaldes Sune Svedberg, Anna Svedberg, Fabian Hielte och Mats-Ola Palm. Årsstämman valde en valberedning bestående av Oscar Junzell, ordförande, och till ledamöter Sune Svedberg, Fabian Hielte och Åke Petersson. Stämman beslutade att anta styrelsens förslag avseende principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dalstorp 2010-04-20 Jörgen Ekdahl VD/Koncernchef