Kommuniké Årstämma Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Årsstämma hölls den 24 april 2018 i Dalstorp och vid stämman var 59 procent av aktiekapitalet och rösterna representerade.

Stämman beslutade att utdela 2,25 kr per aktie med två utbetalningar 1,25 kr i maj och 1,00 kr i november 2018, totalt 47,5 Mkr. Avstämningsdagar för utdelningen beslutades till 26 april och 8 november vilket innebär utbetalning beräknas ske 2 maj och 13 november 2018.

På årsstämman omvaldes Anders Wassberg till styrelseordförande och till ordinarie styrelseledamöter omvaldes, förutom Anders Wassberg, Jan Svensson, Martin Svalstedt Anette Frumerie och Ingrid Osmundsen. Anders Ilstam hade avböjt omval.

Till revisorer valdes Ernst & Young AB.

Stämman beslutade anta styrelsens förslag avseende principer för ersättningar till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade även att ge styrelsen bemyndigande att genomföra riktade nyemissioner i förvärvssyfte, som maximalt uppgår till 10 procent av antalet aktier i bolaget.

Stämman avslutades med att ordföranden tackade avgående styrelseledamot Anders Ilstam för hans insatser för bolaget.

Dalstorp den 26 april 2018

Styrelsen