Kallelse till årsstämma för Svedbergs Group AB (publ.)

Aktieägarna i Svedbergs Group AB (publ.) organisationsnummer 556052–4984, kallas härmed till årsstämma 25 april 2024 klockan 13.00 på bolagets huvudkontor, Kristian IV:s väg 3, Trade Center, HALMSTAD.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken per den 17 april 2024, dels senast den 19 april 2024, helst före klockan 12.00, anmäla sig på arsstamma@svedbergs.se eller per post till Svedbergs Group, Box 840, 301 18 HALMSTAD alternativt per telefon 0321-53 30 00-knappval 4 (fyra).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 17 april 2024, genom förvaltarens omsorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken för att få utöva sin rösträtt vid årsstämman. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 19 april 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig samt daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Fullmaktsformulär finns på Svedbergs hemsida, www.svedbergsgroup.se. Biträde åt aktieägare får medföras om aktieägaren anmäler detta i samband med anmälan till stämman.

Var vänlig och ange följande i anmälan:
Namn, person- eller organisationsnummer, adress, e-post, telefonnummer, antal aktier samt eventuellt namn på biträde

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängden.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två justerare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse och revisorsyttrade avseende tillämpningen av gällande riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.
9. Beslut om:
a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c) Avstämningsdag för eventuell utdelning.
d) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
11. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter och revisorer.
12. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella suppleanter, samt val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
14. Beslut om principer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om principer för valberedning
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut:

Punkten 2 – Val av ordförande på årsstämman:
Valberedningen, som består av Anders Wassberg, Johan Wester, Fredrik Ahlin och Bengt Belfrage, föreslår Anders Wassberg till årsstämmans ordförande.

Punkten 9b och 9c
Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 kronor per aktie som utdelas vid två tillfällen, maj och november 2024 med 0,50 kronor per aktie vid vartdera tillfället. Som avstämningsdag för utdelningen i maj föreslås 2 maj, 2024 samt för utdelningen i november föreslås 31 oktober, 2024. Med dessa avstämningsdagar beräknas utdelningen utbetalas, genom Euroclear Sweden AB, 7 maj 2024 samt 5 november 2024.

Totala beloppet som delas ut motsvarar ca 44 procent av resultatet efter skatt (EAT).

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Utdelning till aktieägare 1,00 kr per aktie* 52 978 456

I ny räkning överföres 618 154 615

Summa 671 133 071

*Vid två tillfällen 2 * 0,50 kr

Punkterna 10–12
Valberedningen föreslår följande:
• Att arvode till ordföranden utgår med 500 000 kronor (470 000) och till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget utgår arvode med 250 000 kronor (235 000).
• Arvode till medlemmar av revisionsutskottet utgår med 90 000 kronor (60 000) till utskottets ordförande och med 45 000 kronor (30 000) till övriga medlemmar av utskottet. Till medlemmar av ersättningsutskottet utgår ett totalt arvode med 50 000 kronor (50 000).
• Att arvode till bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.
• Att antalet styrelseledamöter skall vara sex utan suppleanter.
• Att till ledamöter omvälja Anders Wassberg, Jan Svensson och Ingrid Osmundsen, Susanne Lithander, Kristoffer Väliharju samt Joachim Frykberg.
• Att till ordförande omvälja Anders Wassberg.
• Att, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omvälja revisionsbolaget Deloitte AB, med uppgiven huvudansvarig revisor Maria Ekelund, och att inga revisorssuppleanter utses.

Uppgifter om till omval föreslagna styrelseledamöter finns på www.svedbergsgroup.se

Punkten 13 – Godkännande av ersättningsrapport
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Punkten 14 – Beslut om Principer för ersättningar till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att stämman beslutar fastställa principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare inom koncernen.
Styrelsens förslag innebär i korthet att befattningshavarnas fasta lön skall motsvara den aktuella befattningens ansvar och komplexitet samt befattningshavarens prestationer.
Utöver fast lön kan befattningshavarna erhålla rörlig lön baserad på koncernens resultatförbättring. Rörlig lön får maximalt uppgå till 50 procent av den fasta ersättningen och ej vara semester- eller pensionsgrundande. Befattningshavarnas pensioner skall vara premiebestämd och följa ITP-planen.
Styrelsens fullständiga förslag finns på bolagets hemsida senast 4 april.

Punkt 15 – Principer för valberedning
Valberedningen föreslår oförändrade principer för dess tillsättande. Styrelsens fullständiga förslag finns på bolagets hemsida senast 4 april 2024.

Övrigt
Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska finnas tillgängliga för aktieägarna före årsstämman kommer senast 4 april 2024 att finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor i Halmstad och på bolagets hemsida, www.svedbergsgroup.se. Handlingar kommer att sändas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt till vissa upplysningar på årsstämman: Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.
Totalt antal aktier uppgår till 52 978 456 B-aktier vid kallelsens utskick. Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat.

För information om behandling av personuppgifter, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Halmstad i mars 2024
Styrelsen