Hovrätten meddelar prövningstillstånd för Svedbergs tvist med Skene Järn–Revisorerna avstyrker att årsstämman fastställer resultat och balansräkning

Revisorerna hävdar att bolagets fordran på Skene Järn på 9,5 Mkr i 2014 års balansräkning inte borde kvarstå varför man inte kan lämna en så kallad ren revisionsrapport, men revisorerna tillstyrker av styrelsens föreslagna utdelning och ansvarsfrihet. Fullständig revisionsberättelse framgår av Svedbergs årsredovisning 2014.

Tvisten med Skene Järn härrör sig från 2009 och handlar om vem som bär ansvaret för de konsekvenserna som uppstod då ett felaktigt silikon användes för att limma duschglas i aluminiumprofiler. Det felaktiga silikonet fick ca 7000 duschglas att lossna från aluminiumprofilerna. Svedbergs har ersatt alla drabbade konsumenter med nya produkter vilket skedde under åren 2009-2012.

Svedbergs fordran på Skene Järn uppgår till 11,5 Mkr varav 9,5 Mkr finns i balansräkningen under kortfristiga fordringar. Det är fortsatt Svedbergs uppfattning, vilken är grundad på juridisk expertis, att Hovrätten kommer att döma till Svedbergs fördel och därför har fordran på Skene Järn inte skrivits ned. Utöver ovanstående fordran har Svedbergs krav på räntor och rättegångskostnader.

Dalstorp den 2 april 2015

Styrelsen

Frågor besvaras av VD Fredrik Björkman på telefon 0321 533000