Delårsrapport Jan-Juni 2004

Delårsrapport januari - juni 2004 - Omsättningen ökade med 8% till 202,2 Mkr (186,7) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 27% till 34,7 Mkr (27,3) - Resultat efter skatt 25,0 Mkr (19,6) - Resultat efter skatt per aktie 4,72 kr (3,70) Omsättning och resultat Försäljningen har fortsatt utvecklats positivt i Sverige, Norge och Finland. På dessa delmarknader ökade försäljningen med 14 % jämfört med samma period föregående år. Totalt uppgick omsättningen under perioden till 202,2 Mkr (186,7) en ökning med 8%. Koncernresultatet efter finansiella poster blev 34,7 Mkr (27,3) en ökning med 27%. Finansiell ställning Koncernen har en finansiell stark ställning. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 71,3 Mkr (34,1). Soliditeten uppgår till 71,2% (68,0). Kassaflödet från den löpande verksamheten var 24,8 mkr (12,0). Investeringar Under 2004 kommer betydande investeringar att göras i Estland. Byggnationen av en ny fabrik för sanitetsporslin har påbörjats. Investeringen i byggnation och produktionsutrustning beräknas till ca 45 Mkr. Koncernens investeringar för 1:a halvåret uppgick till 2,8 Mkr (5,4). Avskrivningar Periodens avskrivningar belastar resultatet med 7,1 Mkr (6,9). För helår 2003 var avskrivningarna 14,9 Mkr. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med redovisningsrådets rekommendation RR20 Delårsrapportering. Tillämpade redovisningsprinciper och beräkningsmetoder överensstämmer med den senaste årsredovisningen med tillägg av redovisningsrådets rekommendation RR29 ersättningar till anställda. Effekten av denna rekommendation kan i dagsläget inte redovisas, p g a att uppgifter från försäkringsgivaren Alecta inte kan lämnas förrän i slutet av år 2004. Rapporttillfällen Delårsrapport tredje kvartalet 2004 lämnas den 25 oktober. Bokslutskommuniké för 2004 lämnas den 21 februari 2005. Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Dalstorp den 23 augusti 2004 Jörgen Ekdahl Verkställande direktör Svedbergs i Dalstorp AB, 514 63 Dalstorp. Email: info@svedbergs.se Org.nr: 556052-4984 Tele: 0321-53 30 00 Hemsida: www.svedbergs.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/23/20040823BIT00160/wkr0001.pdf Hela rapporten