Uppförandekod

Medarbetarna är avgörande för verksamhetens lönsamhet och utveckling. Att medarbetare trivs, är engagerade och att alla strävar mot samma mål och vision är därför avgörande komponenter. Genom att bygga en kultur av delaktighet, integritet och säkerhetstänk strävar koncernen efter en arbetsmiljö där både medarbetare och verksamhet kan utvecklas.

Alla medarbetare arbetar utifrån respektive bolags värdeord. Tillsammans med uppförandekoden vägleder dessa grundläggande principer medarbetarna i hur de förväntas agera avseende bland annat affärsetik, omsorg om kollegor, kunder, samarbetspartners och miljö.

Kompetensutveckling och ledarskap

Kompetensutveckling och vidareutveckling av medarbetarna är ett viktigt område. I syfte att skapa en tydligare struktur i arbetet lanserades Svedbergs Academy 2020. Under detta ”paraply” hålls löpande interna utbildningar inom olika områden med syfte att sprida kunskap och erfarenheter.

Medarbetarsamtal genomförs årligen med samtliga anställda för att säkerställa utveckling och fånga upp förbättringspotential med ett ömsesidigt perspektiv. Genom regelbundna pulsmöten och så kallade pulstavlor i organisationen, fångas medarbetarnas åsikter, förslag och tankar om arbetsmiljön upp kontinuerligt.

Mångfald och jämställdhet

Mångfald och jämställdhet är en viktig del i arbetet med att stärka företagskulturen. Inom Svedbergs Group ska allas lika värde främjas, oavsett kön, ålder, etnicitet eller sexuell läggning. Det återspeglas i den dagliga verksamheten och vid rekryteringar.

Kvinnor och män ska ha likvärdiga villkor när det gäller anställning och befordran. Medarbetare med likvärdiga befattningar ska ha likvärdiga anställningsvillkor och – inom ramen för individuell lönesättning – även lika lönevillkor. Antalet anställda vid årets slut uppgick till 248 (240), varav 29 procent (28) var kvinnor och 71 procent (72) var män.

Hälsa och säkerhet

Ett strukturerat och systematiskt arbetsmiljöarbete är en förutsättning för att bolagen i koncernen ska kunna erbjuda en säker och attraktiv arbetsplats. Medarbetarnas hälsa och säkerhet har därför högsta prioritet. Alla enheter bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete där varje arbetsplatsolycka och tillbud rapporteras och analyseras så att åtgärder kan vidtas för att förhindra att en liknande olycka ska hända igen. Medarbetare utbildas kontinuerligt i hälsa och säkerhet och stort fokus läggs på att upprätthålla säkerheten i produktionen. Hälso- och säkerhetsarbetet bedrivs enligt arbetsmiljöpolicyn.

Medarbetarnas hälsa främjas även genom friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Alla medarbetare i Sverige har tillgång till förmånsportalen Benify inklusive pensionsrådgivningsportalen Lifeplan.

Frisknärvaron under 2021 uppgick till 95,7 procent (95,1). Långtidsfrånvaron uppgick till 1,7 procent (1,6). Målet är att frisknärvaro i förhållande till schemalagd tid ska uppgå till minst 96,5 procent. Tillsammans med företagshälsovården följs sjukfrånvaron upp kontinuerligt och lämpliga rehabiliteringsåtgärder vidtas vid behov. Koncernen är medlem i Svenskt Näringsliv och har tecknat kollektivavtal som täcker alla anställda – både arbetare och tjänstemän.

God affärsteknik

Svedbergs Group accepterar inte någon form av korruption, mutor, utpressning eller penningtvätt och tar avstånd från all olaglig konkurrensbegränsning som inkluderar anställda, kunder, leverantörer eller individer som arbetar för eller på uppdrag av koncernen. Ett viktigt verktyg är uppförandekoden som måste accepteras av både medarbetare och leverantörer.

Uppförandekoden bygger på nyckelprinciperna i FN:s Global Compact och reglerar bland annat:

  • Mänskliga rättigheter
  • Miljö- och arbetsförhållanden
  • Affärsetik

Vid misstanke om oegentligheter såsom mutor, intressekonflikter, insiderhandel, miljöbrott eller säkerhetsbrister uppmanas medarbetare, kunder och leverantörer att rapportera detta. Riktlinjer och instruktioner för visselblåsarfunktionen finns tillgängliga i koncernens uppförandekod, publicerad på hemsidan. Styrelsens medlemmar samt personer i ledande ställning genomgår utbildning i börsregler inklusive insiderhandel och intressekonflikter. Personer med tillfällig insiderinformation dokumenteras och registreras på en insiderlista. Uppförandekoden fastställs årligen av styrelsen

Ansvarsfulla leverantörsled

Svedbergs Group lägger stor vikt vid att skapa goda relationer med leverantörer och att säkerställa kontroll och ansvarstagande genom hela leverantörskedjan. Koncernen arbetar för att främja säkra och rättvisa arbetsvillkor och ansvarstagande i frågor gällande miljö och sociala förhållanden i samtliga led.

Innan avtal tecknas med ny leverantör genomförs alltid en riskvärdering och bedömning av leverantörens förmåga till pålitliga leveranser av kvalitativa och prisvärda produkter, samt dess förmåga att leva upp till de krav som ställs på socialt och miljömässigt ansvarstagande. Riskutvärderingen baseras primärt på Amfori Social Compliance Initiative, som är ett globalt företagsinitiativ som arbetar för ansvarsfulla leverantörskedjor.

För att säkerställa att den höga standarden upprätthålls genomförs årliga riskutvärderingar av strategiska leverantörer. Utifrån resultatet av bedömningen genomförs både egna och externa tredjeparts-revisioner av utvalda leverantörer. Under 2021 genomfördes två externa revisioner. Skulle avvikelser identifieras upprättas en åtgärdslista. Därefter samarbetar koncernen med leverantören för att säkerställa att bristerna åtgärdas. Vid upprepade avvikelser eller brister i efterlevnaden av koncernens ställda krav avbryts samarbeten och avtal. Under de senaste fem åren har ett samarbete avbrutits.