Årsredovisning 2012

Svedbergs årsredovisning för 2012 har offentliggjorts och finns tillgänglig på Svedbergs webbplats www.svedbergs.se ,samt kommer att distribueras till de aktieägare som begär det.

För ytterligare information:

Anders Tofte, VD Svedbergs, anders.tofte@svedbergs.se, 0321-533000

Denna information är sådan som Svedbergs AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2013 kl 15.00.