Kommuniké från extra bolagsstämma i Svedbergs i Dalstorp AB (Publ.)

Idag, den 30 november 2016, hölls en extra bolagsstämma i Svedbergs i Dalstorp AB (publ), (”Svedbergs”). Vid stämman var 68 procent av aktiekapitalet och 79 rösterna representerade. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Godkännande av förvärv av rörelsen i Macro International Aktiebolag

Vid stämman beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna att Svedbergs, via ett helägt dotterbolag, förvärvar rörelsen i Macro International Aktiebolag. Köpeskillingen för rörelsen uppgår till 185 Mkr och tillträdesdagen är den 1 december 2016.

Entledigande av styrelseledamöter och val av två styrelseledamöter

Vid stämman beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att entlediga Sune Svedberg och Anna Svedberg som ordinarie styrelseledamöter samt valdes Anders Wassberg och Martin Svalstedt till nya styrelseledamöter jämte befintliga styrelseledamöter.

Dalstorp den 30 november 2016
Styrelsen