Företrädesemission 2022

Styrelsen för Svedbergs i Dalstorp AB (publ) (”Svedbergs”) har, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 27 december 2021, beslutat om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i syfte att säkerställa en optimal kapitalstruktur efter förvärvet av Roper Rhodes Ltd (”Roper Rhodes”).

Bakgrund och motiv för företrädesemissionen

Den 1 december 2021 offentliggjordes att Svedbergs ingått avtal om att förvärva Roper Rhodes, en väletablerad brittisk leverantör och designer av badrumsmöbler och badrumsprodukter. Den fasta köpeskillingen har uppgått till cirka 82 MGBP, baserat på ett avtalat bolagsvärde (enterprise value) om 76 MGBP, på kassa- och skuldfri basis, och en nettofordran i det förvärvade bolaget om cirka 6 MGBP. Härtill har avtalats om en tilläggsköpeskilling som har upptagits till 12 MGBP, motsvarande verkligt värde, och som utbetalas 2025 beroende på Roper Rhodes finansiella prestation.

I syfte att möta de likviditetsbehov som Svedbergs och Roper Rhodes kombinerade verksamheter innebär samt för att finansiera förvärvet av Roper Rhodes, ökade Svedbergs i samband med förvärvet sina kreditfaciliteter med 400 MSEK samt säkerställde två bryggfaciliteter om sammanlagt 620 MSEK. Företrädesemissionen genomförs för att säkerställa en optimal kapitalstruktur som en del av återbetalningen av bryggfaciliteterna.

Förvärvet är i linje med Svedbergs strategi att växa organiskt och genom strategiska förvärv samt låta bolag drivas självständigt med egen ledning och strategiska fokusområden med tillgång till Svedbergs centrala funktioner och erfarenhet. Genom förvärvet etablerar Svedbergs en position i Storbritannien – en stor och attraktiv marknad som präglas av en fragmenterad återförsäljarstruktur och som uppvisar ett underliggande behov av nybyggnation och renovering. Förvärvet av Roper Rhodes markerar ett viktigt steg i Svedbergs aktiva förvärvsagenda och vision om att bli den ledande badrumsinredaren på utvalda marknader i Europa och kan också innebära goda möjligheter för samordningsvinster med Svedbergs då Roper Rhodes köper in sina produkter från tillverkare.

Under förutsättning att företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med högst 17 654 697,50 SEK genom nyemission av högst 14 123 758 nya B-aktier. Teckningskursen har fastställts till 35 SEK per ny aktie, vilket motsvarar en total emissionslikvid om cirka 494 MSEK före avdrag för emissionskostnader, förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas. Nettoemissionslikviden kommer i sin helhet att användas för att återbetala en del av Svedbergs ena brygglånefacilitet om 500 MSEK.

Indikativ tidplan för företrädesemissionen

16 februari

Beräknad dag för publicering av prospekt för företrädesemissionen

16 februari

Sista handelsdag i Svedbergs aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

17 februari

Första handelsdag i Svedbergs aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

18 februari

Avstämningsdag för företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i företrädesemissionen

22 februari–
3 mars

Handel med teckningsrätter på Nasdaq Stockholm

22 februari–
8 mars

Teckningsperiod

22 februari–
15 mars

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq Stockholm

8 mars

Sista dag för betalning av aktier tecknade med stöd av teckningsrätter

11 mars

Beräknad dag för offentliggörande av utfall i företrädesemissionen

14 mars

Utskick av avräkningsnotor till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter

21 mars

Sista dag för betalning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter

24 mars

Första dag för handel med aktier tecknade med stöd av teckningsrätter

28 mars

Första dag för handel med aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter

Teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde. För att inte värdet av teckningsrätter ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

  • utnyttja erhållna teckningsrätter och teckna nya B-aktier senast den 8 mars 2022, vilket är sista dagen i teckningsperioden; eller
  • senast den 3 mars 2022, vilket är sista dagen för handel med teckningsrätter på Nasdaq Stockholm, sälja de erhållna teckningsrätterna som inte har utnyttjats för teckning av nya B-aktier.

Dokument hänförliga till transaktionen

Svedbergs i Dalstorp AB – Tilläggsprospekt 22 mars 2022
Svedbergs offentliggör tilläggsprospekt avseende företrädesemissionen
(Pressmeddelande – 2022-03-22)
Anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt
Frågor och svar om Svedbergs företrädesemission 2022
Svedbergs beslutar om företrädesrättsemission och offentliggör villkoren
(Pressmeddelande – 2022-02-11)
Svedbergs offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen
(Pressmeddelande – 2022-02-16)
Svedbergs företrädesemission fulltecknad
(Pressmeddelande – 2022-03-11)
Svedbergs Group årsredovisning 2020
Svedbergs Group bokslutskommuniké 2021
Roper Rhodes Ltd – Årsredovisning 1 augusti 2018-31 juli 2019
Roper Rhodes Ltd – Årsredovisning 1 augusti 2019-31 juli 2020
Roper Rhodes Ltd – Årsredovisning 1 augusti 2020-31 juli 2021
Bolagsordning Svedbergs Group
Registreringsbevis Svedbergs i Dalstorp AB
Svedbergs i Dalstorp AB – Prospekt 16 februari 2022