Hållbarhet Svedbergs Group

Hållbarhet

Vårt val - för en mer hållbar värld

Vårt arbete med hållbarhet ska genomsyra hela verksamheten, från idé och design till återvinning. Svedbergs kvalitetsprodukter lever länge och bidrar både till lönsamma affärer och samhällsnytta.

Svedbergs Groups hållbarhetsarbete

Svedbergs Groups hållbarhetsstrategi går under namnet ”Vårt val”. Bakom allt vi gör för att utveckla och stärka vår hållbarhet ligger ett aktivt arbete – och aktiva val. Vår ambition är att Svedbergs Group ska vara en ledande aktör inom hållbar badrumsinredning på de marknader där koncernen verkar. Vi arbetar målmedvetet med hållbarhetsfrågor genom hela värdekedjan, från produktutveckling och val av råvaror till ansvarsfulla leverantörer och produktionsprocesser. Roper Rhodes konsoliderades först från den 1 december 2021, och kommer därför att inkluderas i Svedbergs hållbarhetsredovisning för 2022.

Vår hållbarhetsstrategi innehåller fem fokusområden, med mål uppsatta fram till och med 2025. De sätter en tydlig riktning för arbetet framåt.

 1. Minska våra produkters miljöpåverkan
 2. Minska utsläpp av växthusgaser
 3. Resurseffektivitet
 4. Trä från hållbart och uthålligt skogsbruk
 5. Ansvarstagande verksamhet

Nya initiativ och fördjupningar under 2021

Under 2021 har vi genomfört klimatrapportering enligt Greenhouse Gas Protocol, eller GHG-protokollet, scope 1 och 2. Vi har också påbörjat processen för att i framtiden kunna rapportera även scope 3. Vi byter successivt till LED-belysning för att minska vår elförbrukning och vi har börjat överföra spillvärme från kompressorer via värmeväxlare till fjärrvärmenätets retur. Byte av portar och vädertätningar vid produktionsenheten i Dalstorp har förbättrat arbetsmiljön och minskat värmeförluster. Vid samma enhet har även installerats ett energiövervakningssystem för att identifiera slöseri och optimera driften.

Alla medarbetare kan bidra

Svedbergs Group strävar efter att vara en ansvarstagande samhällsaktör som bidrar till en hållbar utveckling. Vårt mål är att alla nyanställda ska genomgå hållbarhetsutbildning, där viktiga mål presenteras och processer förklaras. Vi går också igenom de förväntningar som läggs på varje anställd i vår strävan att driva hållbarhetsarbetet framåt.

Takten i omställningen är hög. Vi behöver kontinuerligt se över processer och rutiner och utveckla vårt arbete inom hållbarhetsområdet. Vi har genomfört många stora förändringar i organisationen, men vi har samtidigt mycket kvar att göra.

Fem fokusområden

Svedbergs Group har identifierat fem fokusområden i verksamheten med hög prioritet avseende hållbarhetssatsningar. Det ger koncernen en riktning i arbetet och ökar möjligheten att göra skillnad.

Flera processer har använts för att ta fram företagets fokusområden. Vi genomför löpande intressentdialoger och har utifrån dessa gjort väsentlighetsanalyser. Genom intressentdialogerna fångar vi upp synpunkter från alla de som påverkas av vår verksamhet. Riskanalyser utgör också en del i hållbarhetsarbetet. FN:s globala hållbarhetsmål är ett viktigt ramverk för vårt arbete. Sju av de globala målen är särskilt relevanta för vår verksamhet och våra fokusområden.

 

FN:s globala hållbarhetsmål och Svedbergs Group

De områden som Svedbergs Group har möjlighet att bidra till genom sin verksamhet är:

Mål 3: God hälsa och välbefinnande
Mål 5: Jämställdhet
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Fokusområde

Väsentligaste frågor

FN:s globala hållbarhetsmål

Minska våra produkters miljöpåverkan

Hur tar vi fram cirkulära produkter och hur förlänger vi produkternas liv?

 • Hållbar konsumtion och produktion

Minska utsläpp av växthusgaser

Hur reducerar vi utsläpp i verksamheten och ställer om till förnybar energi?

 • Hållbar konsumtion och produktion
 • Bekämpa klimatförändringarna

Resurseffektivitet

Hur tar vi tillvara resurser och råmaterial på bästa sätt i vår produktion?

 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Hållbar konsumtion och produktion

Trä från hållbart och uthålligt skogsbruk

Hur säkerställer vi att de träråvaror som används i våra produkter kommer från hållbart skogsbruk?

 • Hållbar konsumtion och produktion
 • Ekosystem och biologisk mångfald

Ansvarstagande verksamhet

Hur bedriver vi en verksamhet som främjar god hälsa och goda arbetsvillkor genom hela värdekedjan?

 • God hälsa och välbefinnande
 • Jämställdhet
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Så styrs koncernens hållbarhetsarbete

Svedbergs Groups hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030, FN:s Global Compact, lagar och förordningar, samt koncernens uppförandekod. Tillsammans utgör det fundamentet för hur organisationen ska bedriva verksamheten på ett etiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.

Hållbarhetsorganisation
Svedbergs Group

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbplats.