Hållbarhet  Svedbergs Group

Hållbarhet

Vårt val - för en mer hållbar värld

Att skapa hållbara produkter som består år efter år är en självklarhet för oss. Det är vår övertygelse att investeringar i hållbarhet är en förutsättning för att skapa en långsiktigt lönsam och ansvarsfull verksamhet.

Fem fokusområden

Ett hållbart agerande är något som genomsyrar allt arbete inom koncernen. Vår ambition är att Svedbergs Group ska vara en ledande aktör gällande hållbar badrumsinredning på de marknader där koncernen verkar.

Med utgångspunkt i hållbarhetsstrategin arbetar vi målmedvetet med viktiga hållbarhetsfrågor i olika delar av värdekedjan; från produktutveckling och val av råvaror till ansvarsfulla leverantörsled och produktionsprocesser.

Koncernens hållbarhetsstrategi går under namnet ”Vårt val” och innehåller fem fokusområden med uppsatta mål fram till och med år 2025 vilka sätter en tydlig riktning för arbetet framåt.

Hållbarhet Svedbergs Group

FN:s Globala mål styrande i arbetet

Svedbergs Groups mål och strategi har tagits fram med utgångspunkt i Agenda 2030 och FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Svedbergs Group har identifierat sju av de globala målen som särskilt relevanta och påverkbara för vår verksamhet. Respektive mål har en tydlig koppling till ett eller flera av koncernens fokusområden och vi strävar efter att vara med och bidra till dess uppfyllnad.

God hälsa och välbefinnande

God hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Jämställdhet

Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bygga motståndskraftig infrastrukturr och främja innovation.

Hållbar konsumtion och produktion

Hållbar konsumtion och produktion

Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Bekämpa klimatförändringarna

Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Ekosystem och biologisk mångfald

Ekosystem och biologisk mångfald

Främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem.

Så styrs koncernens hållbarhetsarbete

Svedbergs Groups hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030, FN:s Global Compact, lagar och förordningar samt koncernens uppförandekod.

Hållbarhetsorganisation

Hållbarhetsmål 2025

 

Miljöpåverkan från transporter och fordon

Koldioxidutsläppen från transporter i förhållande till nettoomsättning ska minska med 20% från 2018 till 2025. Under 2020 minskade koldioxidutsläppen med 9% vilket innebär en minskning med 12% sedan 2018.

Andel förnyelsebar energi

100 procent av Svedbergs Groups energiförbrukning ska vara förnyelsebar 2025. 2020 uppgick andelen förnyelsebar energi till 92%.

Avfall

Mängden brännbart avfall i förhållande med nettoomsättning ska minska med 20% från 2018 till 2025. Under 2020 minskande mängden brännbart avfall med 0%, vilket innebär en total minskning med 10 % sedan 2018.

Hållbarhetsmål 2025

Hållbarhetsmål 2020

 

Frisknärvaro

Frisknärvaro i förhållande till total schemalagd tid ska överstiga 96,5%. Frisknärvaron 2020 uppgick till 95,1%.

Miljöcertifierad träråvara

100% av den träråvara som Svedbergs Group strategiska leverantörer levererar ska leva upp till koncernens uppförandekod för leverantörer. Under 2020 kom 100% träråvara från miljöcertifierad källa.

Uppförandekod, leverantör

100% av Svedbergs Group strategiska leverantörer ska leva upp till koncernens uppförandekod för leverantörer. 2020 levde 100% av de strategiska leverantörerna upp till koncernens uppförandekod.

Hållbarhetsmål 2025
Svedbergs Group

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbplats.