Svedbergs förvärvar rörelsen i Macro International Aktiebolag

Svedbergs i Dalstorp AB (publ), (”Svedbergs”), och Macro International Aktiebolag, (”Macro”), har tecknat ett avtal där Svedbergs köper rörelsen av Macro. Genom förvärvet av Macro skapas Nordens ledande badrumsföretag inom badrumsmöbler och dusch.

Köpeskillingen är 185 Mkr och tillträdesdagen är den 1 december 2016. Affären är villkorad av att Svedbergs aktieägare godkänner affären på en extra bolagsstämma och av att Stena Adactum AB förvärvar 26 procent av aktierna i Svedbergs av Sune Svedberg.

Om extra bolagsstämma i Svedbergs den 30 november 2016 beslutar om att godkänna förvärv av Macros rörelse, har Sune Svedberg och Anna Svedberg anmält till valberedningen att de vill frånträda sina platser i styrelsen. Under ovanstående förutsättningar har valberedningen föreslagit att nyval till styrelsen ska ske av Anders Wassberg, VD och koncernchef Ballingslöv International och Martin Svalstedt, VD Stena Adactum AB, istället för Sune Svedberg och Anna Svedberg.