Utskott

Revisionsutskott

Revisionsutskottet ska säkerställa fullföljandet av styrelsens övervakande ansvar avseende intern kontroll, revision, eventuell internrevision, riskhantering, redovisning och finansiell rapportering, bereda frågor om upphandling av revision och andra tjänster från revisorn samt bereda vissa redovisnings- och revisionsfrågor som ska behandlas av styrelsen. Utskottet rapporterar till styrelsen.


Följande personer ingår i revisionsutskottet.

Susanne Lithander
Ordförande

Anders Wassberg

Ingrid Osmundsen

Ersättningsutskott

Ersättningsutskott med uppgift att bland annat bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Utskottet rapporterar till styrelsen

Följande personer ingår i ersättningsutskottet.

Anders Wassberg
Ordförande

Jan Svensson

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbplats.