Bolagsstyrning

Svedbergs i Dalstorp AB (publ) inregistrerades på Stockholms Fondbörs den 3 oktober 1997, på O-listan. Introduktionskursen sattes till 16,50 kr per aktie. Introduktionen övertecknades drygt fem gånger. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm – Small Cap. Som börsnoterat bolag tillämpar Svedbergs Svensk kod för bolagsstyrning och avger härmed 2022 års bolagsstyrningsrapport. Bolagsstyrningsrapporten utgör inte en del av den formella årsredovisningen. Bolagets revisorer har yttrat sig om bolagsstyrningsrapporten.

Bolagsstyrningsrapport

Svedbergs i Dalstorp AB är ett svenskt publikt aktiebolag. Svedbergskoncernen har tre aktiva dotterbolag och det är Svedbergs OY tillika vårt försäljningsbolag för finska marknaden, Macro Design AB där varumärket Macro Design drivs, Cassøe i Danmark där varumärket Cassøe drivs samt Roper Rhodes i UK där varumärkena Roper Rhodes, Tavistock och R2 drivs. Dotterbolagens styrelser består av medlemmar ur moderbolagets ledning.


Bolagsstyrningsrapport (pdf)
Arkiv bolagstyrningsrapporter
Bolagsordning
Presentation av Svedbergs styrelse
Ersättningspolicy för ledande befattningshavare

Bolagsstyrning Svedbergs Group
Svedbergs Group

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbplats.