Bolagsstyrning

Svedbergs i Dalstorp AB:s B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan den 3 oktober 1997. Börsvärdet den 31 december 2019 var 483 (464) miljoner kronor. Som börsnoterat bolag tillämpar Svedbergs Svensk kod för bolagsstyrning och avger härmed 2019 års bolagsstyrningsrapport. Bolagsstyrningsrapporten utgör inte en del av den formella årsredovisningen. Bolagets revisorer har yttrat sig om bolagsstyrningsrapporten.

Bolagsstyrningsrapport

Svedbergs i Dalstorp AB är ett svenskt publikt aktiebolag. Svedbergskoncernen har två aktiva dotterbolag och det är Svedbergs OY tillika vårt försäljningsbolag för finska marknaden och Macro Design AB där varumärket Macro Design drivs. Dotterbolagens styrelser består av medlemmar ur moderbolagets ledning.

Bolagsstyrningsrapport (från årsredovisningen)
Bolagsordning
Presentation av Svedbergs styrelse
Ersättningspolicy för ledande befattningshavare

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbplats.