Marknad & Trender Svedbergs Group

Marknad & Trender

Badrumsinredare på den nordiska marknaden

Svedbergs Group bedriver försäljning till både konsument- och projektmarknaden. Produkterna säljs i samtliga länder med viss export till övriga europeiska länder. Huvudmarknaderna är Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Separata strategier för att möta marknaden

Koncernens varumärken positioneras olika på marknaden med separata sälj-, marknads- och produktstrategier för att möta den efterfrågan som finns på marknaden. Försäljningen sker genom:

  • Återförsäljare inom fack- och bygghandeln
  • Grossister
  • Direkt till projektmarknaden

Interaktion med kunden

Utgångspunkten är att interagera där kunden finns. De olika försäljningskanalerna och varumärkenas webbplatser ska komplettera och stödja varandra för att skapa en flexibel och anpassad kundupplevelse.

Marknad & Trender Svedbergs Group

Marknadens underliggande drivkrafter

Efterfrågan på koncernens produkter drivs av ett underliggande behov av nybyggnation och ROT (Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad).

Balanserad effekt vid konjunktursvängningar

Byggkonjunkturen i respektive land har en väsentlig inverkan på de lokala marknaderna och påverkar Svedbergs Groups tillväxtförutsättningar på projektmarknaden, med en fördröjning på minst tolv månader. När nybyggnationen minskar ökar dock normalt investeringarna i befintligt bestånd och därmed projektmarknadens efterfrågan på ROT, vilket ger en viss balanserande effekt vid svängningar i konjunkturen.

Stabil efterfrågan på konsumentmarknaden

Efterfrågan på konsumentmarknaden, som främst styrs av behovet av att byta ut sitt badrum är som regel mer stabil. Samtidigt har kunderna på konsumentmarknaden en relativt god förmåga att upprätthålla sin köpkraft i utmanande tider där stora byggprojekt minskar i antal.

Marknad & Trender Svedbergs Group

Marknadsutsikter

Fortsatt stort behov av badrum

Svedbergs Group ser ljust på framtiden. De underliggande bostads- och renoveringsbehoven på aktuella marknader är fortsatt stort och därmed även behovet av badrum. Utvecklingen inom både projektering och byggstarter inom nyproduktion av bostäder har gjort en positiv vändning och tillsammans med ett uppdämt behov av ROT skapas förutsättningar för en stark marknad framåt.

Starka varumärken och stabil marknadsposition

Koncernen har med sina starka varumärken och stabila marknadsposition god potential att fortsätta att ta marknadsandelar. Detta tillsammans med en designorienterad produktutveckling och flexibel produktionsprocess samt genomförda investeringar i en proaktiv säljkår gör att förutsättningarna för en fortsatt lönsam tillväxt är goda.

Marknad & Trender Svedbergs Group

Marknadstrender

Urbanisering, globalisering, digitalisering, skräddarsydda lösningar och ett ökat fokus på hållbarhet är exempel på trender som påverkar samhället och den bransch koncernen verkar inom. Svedbergs Groups förmåga att förstå hur dessa drivkrafter påverkar verksamheten och omsätta det i strategi och prioriteringar innebär att koncernen kan möta förändrade kundbehov.

Urbanisering

Urbaniseringen medför att behovet av bostäder ökar kraftigt i storstäderna medan många orter på landsbygden avbefolkas. För att kunna möta de nya krav som detta innebär är det viktigt att verka nära kunderna.

Globalisering

Globaliseringen innebär en ökad konkurrens från internationella aktörer som kommer in på marknaden. För att möta den globala konkurrensen arbetar Svedbergs Group för att bli mer effektiva, stärka sina varumärken och ligga långt fram vad gäller trender och design.

Digitalisering

Digitalisering är en fortsatt stark trend och drivkraft bakom utveckling och efterfrågan där affärer genomförs i allt större utsträckning utan fysisk närvaro. Digitalisering är ett prioriterat område för Svedbergs Group som bedriver ett ständigt förbättringsarbete för att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Hållbarhet

Ett ökat fokus på hållbarhet är en stark trend såväl i samhället som på koncernens marknader. Frågor som rör miljöpåverkan och ett socialt ansvarstagande i alla produktionsled blir allt viktigare. Genom stor andel egen produktion och god kontroll över värdekedjan har koncernen stor fördel gentemot sina konkurrenter.

Skräddarsydda lösningar

Svedbergs Group ser en ökad efterfrågan på skräddarsydda lösningar. Genom att majoriteten av produktionen sker i egna produktionsanläggningar har koncernen möjlighet att vara flexibla och möta den efterfrågan.

 

Utöver dessa trender har även statliga regelverk och myndighetsbeslut en viktig inverkan på efterfrågan genom exempelvis amorteringskrav och statliga subventioner såsom ROT-avdrag

Svedbergs Group

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbplats.